Huyện Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác khám sơ tuyển làm cơ sở để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ Quân sự năm 2018.
Hội đồng NVQS huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều khám, phục vụ cho nhiệm vụ tuyển quân vào đầu năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Gia Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng, đã hoàn thành và giao đủ 220 công dân cho các đơn vị nhận quân(đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch UBND tỉnh và Bộ Chi huy Quân sự tỉnh giao) bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định, đúng luật; cơ bản đã khắc phục tình trạng bù đổi giữa các xã trong huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự một số cơ sở chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quá trình sơ, khám tuyển gặp nhiều khó khăn do công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở một số xã còn hạn chế (nhất là đối với số thanh niên đi học, đi làm ăn xa). Một số xã chưa có biện pháp tích cực trong việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với những công dân không chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự. Trách nhiệm của một số thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự; năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ cơ quan quân sự còn hạn chế. Việc tham mưu của Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hiệu quả chưa cao. Một số ban ngành, đoàn thể các xã, thị trấn chưa tích cực vào cuộc. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển quân ở một vài xã còn hạn chế. Việc tổ chức các hoạt động giao lưu gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ chưa có nhiều sáng tạo, đổi mới, tính giáo dục chưa cao, chưa tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm của một số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và gia đình công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế.

        Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu, đúng luật và đáp ứng được yêu cầu hiện nay; Ngày 03/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/HU yêu cầu các Cấp ủy đảng, Chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác khám sơ tuyển làm cơ sở để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ Quân sự năm 2018. Huyện ủy yêu cầu:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; Luật nghĩa vụ quân sự Luật NVQS mới đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19-6-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Nhà nước về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quyền lợi, chế độ của thanh niên trong và sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Luật NVQS có những điểm mới để nhân dân, công dân trong độ tuổi làm NVQS nắm bắt kỹ hơn, cụ thể: Về độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân là sinh viên được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi(theo quy định cũ độ tuổi gọi nhập ngũ là từ 18 đến 25 tuổi). Đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng( đủ 2 năm) trước đây thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 18 tháng, với hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan, binh sĩ trên tàu hải quân là 24 tháng. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ phải là người có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp. Hàng năm, nhà nước sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần, vào tháng 2 hoặc tháng 3 đầu năm;

Thứ hai, UBND huyện kịp thời kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; căn cứ vào Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các khâu, các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, đạt chất lượng cao.

UBND và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho 100% thanh niên trúng tuyển nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân; bảo đảm ngày giao quân thực sự là ngày Hội của toàn dân tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện làm tốt công tác vận động nhân dân, nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên nhập ngũ, nhất là đối với các gia đình diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ tư, Các cơ quan Khối Nội chính huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thiết lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Thứ năm, Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; kịp thời kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đặc biệt là khâu rà soát, nắm nguồn, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nhất là lực lượng Đoàn thanh niên, Phụ nữ… để nhắc nhở, động viên gia đình có con em, các nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái, tự giác, đi đầu trong khám sơ tuyển tại cấp xã, khám tuyển cấp huyện và sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm NVQS.

Thứ sáu, Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. Là đầu mối tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Quân sự cấp xã triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật NVQS và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của huyện đối với công tác tuyển quân hằng năm và năm 2018.

Thứ bảy, Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn có trách nhiệm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị mình phụ trách, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.   

Quán triệt tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 6/11/2017 Hội đồng NVQS huyện Gia Lộc đã giao các ngành chức năng, đặc biệt hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến xã, tăng thời lượng tuyên truyền Luật NVQS, tuyên truyền sâu rộng những điểm mới của Luật NVQS; Về  quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân như: Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân; Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Người đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác liên quan phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đi khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên thì phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng ký lại trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi trở về. Luật NVQS mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng được nghị định số 120 năm 2013 của Chính phủ quy định như sau: Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự: Nếu công dân trong độ tuổi làm NVQS không đi khám sơ tuyển ghi trong giấy gọi mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ; Biện pháp khắc phục: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng NVQS; Phạt tiền từ 800.000 đ đến 1.200.000 đ công dân không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khoẻ mà không có lý do chính đáng; Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với người khám sức khoẻ gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khoẻ nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; Đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho cán bộ nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khoẻ của người khám sức khoẻ làm NVQS; cán bộ nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khoẻ của người khám sức khoẻ làm NVQS; Biện pháp khắc phục: Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khoẻ theo kế hoạch của Hội đồng NVQS; Buộc nộp lại số tiền, lợi ích vật chất bất hợp pháp; Buộc thực hiện lại việc khám sức khoẻ theo luật NVQS; Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sau: Đào ngũ khi đang làm NVQS phục vụ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; Chứa chấp bao che quân nhân đàô ngũ; Biện pháp khắc phục: Buộc hoàn trả toàn bộ quân trang được cấp và buộc phải thực hiện NVQS theo quy định của luật NVQS; Thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp xã: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5 triệu đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đến 5 triệu đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục theo quy định của nghị định này; Chủ tịch UBND cấp huyện xử phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 37,5 triệu đổng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 37,5 triệu đổng; Áp dụng biện pháp khắc phục theo quy định của nghị định này.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy-UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức khám sơ tuyển làm điểm tại xã Thống Nhất, trong ngày xã Thống Nhất có 69/110 thanh niên trong độ tuổi đến sơ tuyển và có 45 thanh niên đủ điều kiện khám cấp huyện; Tham dự tại đây có các thành viên Hội đồng NVQS huyện và Chỉ huy trưởng Quân sự 23 xã, thị trấn nhằm kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm để tổ chức khám sơ tuyển tại địa phương đạt kết quả cao nhất theo đúng kế hoạch huyện giao. 

Theo lịch của huyện, ngày 6/11 các xã Liên Hồng, Lê Lợi, Thị trấn Gia Lộc tổ chức khám sơ tuyển; Ngày 7/11 các xã Yết Kiêu, Gia Hòa, Thống Kênh tổ chức khám sơ tuyển; Các ngày từ mùng 8 đến 13/11/2017 huyện ta tập trung tổ chức các xã còn lại khám sơ tuyển sức khỏe NVQS.  

Kết thúc khám sơ tuyển sức khỏe tại các xã, thị trấn. Hội đồng NVQS huyện sẽ tổ chức khám sức khỏe cho các nam công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển đến khám cấp huyện từ ngày 4/12 đến ngày 8/12/2017.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; Huyện ủy-UBND và Hội đồng NVQS huyện Gia Lộc yêu cầu: Các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay,  bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu điều khám, công tác khám sơ tuyển và khám chính thức cho công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, phân loại chính xác, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phiếu khám sức khỏe phải dán ảnh và kẹp phiếu hồ sơ, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho số nam công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2018. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện, xem xét xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám sơ tuyển, trốn tránh không tham gia khám sức khỏe cấp huyện và thực hiện luật NVQS.

       Phát huy truyền thống quê hương Gia Lộc anh hùng, với khí thế của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, Tổ quốc cần đã có thanh niên; Trong những ngày khám sơ tuyển cấp xã, Hội đồng NVQS huyện giao các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều khám, phục vụ cho nhiệm vụ tuyển quân vào đầu năm 2018 đạt kết quả tốt nhất./.  

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tài sản đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng trên địa bàn huyện. (15/10/2019)
- Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Lộc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng (15/10/2019)
- Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Lộc xử lý huỷ đạn dược còn sót lại sau chiến tranh  (15/10/2019)
- Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (27/09/2019)
- Gia Lộc tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 (27/09/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức Khám sơ tuyển điểm nghĩa vụ quân sự năm 2018 tại xã Thống Nhất(07/11/2017)
- Gia Lộc tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 và triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018(26/10/2017)
- Huyện Gia lộc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2012-2017(22/09/2017)
- Gia Lộc: Thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và Nghị định 119 của Chính phủ (30/08/2017)
- Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lộc tổ chức tổng kết Nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (21/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Thượng
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 79
Hôm nay 494
Tháng này: 65,636
Tất cả: 850,592
THƯ VIỆN ẢNH