Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017): Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa nhân loại sang một trang sử mới

Một thế kỷ đã trôi qua tính từ cuộc Cách mạng Nga vào năm 1917, cho đến nay, năm 2017, tròn 100 năm, 1 thế kỷ, sự kiện này cho tới nay vẫn là một trong các sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử Nga nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đi theo con đường do Lê nin vĩ đại đặt ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn". Chính vì vậy, mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười, đối với Lê nin vĩ đại là vô cùng sâu sắc. 

       Chính vì giá trị lịch sử và ý nghĩa chính trị sâu sắc đó, ngày 18/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 25 về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga(7/11/1917-7/11/2017); Đây là đợt tuyên truyền sâu rộng của các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện, nối tiếp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám 19/8- Quốc khánh 02/9 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng năm 2017 của huyện Gia Lộc.  

        Có thể khẳng định: Cách mạng Tháng Mười là cột mốc mở đầu thời đại ngày nay. Con đường Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa nhân loại sang một trang sử mới, ở đó giấc mơ về một cuộc sống không còn bóc lột, áp bức, bất công đã trở thành hiện thực sinh động cho hàng tỷ người trên một không gian thật sự rộng lớn của địa cầu. Ðộng lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười đã xác lập nên xu hướng vận động chủ đạo của lịch sử thế giới hiện đại: Đó là xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn. Ngay cả trong điều kiện chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng, khó khăn, xu hướng chống chủ nghĩa tư bản cũng không suy giảm. Sự hằn học, chống phá quyết liệt hiện nay của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội chính là vì cuộc cách mạng vĩ đại ấy tiếp tục tác động mạnh mẽ đến triển vọng của lịch sử loài người trong thế kỷ 21, thế kỷ của đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản ở tầm cao mới.

        Thế kỷ 21 đặt ra nội dung và yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Ðó là sự phát triển trong hòa bình và tự do; phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần; phát triển trong công bằng và dân chủ; phát triển bền vững và nhân văn; sự phát triển của mỗi người, mỗi nhóm xã hội, mỗi giai cấp, tập đoàn, mỗi quốc gia, dân tộc phải là điều kiện tích cực cho sự phát triển của những người khác và toàn bộ loài người. Khuôn khổ này của sự phát triển không thể tương dung với giới hạn chật hẹp của hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, cái hình thái chỉ có thể tồn tại và vận động được nhờ giá trị thặng dư thông qua bóc lột lao động, nhờ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng lớn, nhờ đầu cơ tài chính và chiến tranh, v.v...

         Bởi vậy, mục tiêu phát triển hiện đại tự nó đặt ra yêu cầu tiếp tục giải phóng, giải phóng triệt để hơn khỏi con đường và chế độ tư bản chủ nghĩa trong mọi biến thái khác nhau của chúng. Ðể tìm cách thoát khỏi bế tắc, từ đầu thập kỷ 80 đến nay chủ nghĩa tư bản ra sức triển khai chủ nghĩa tự do mới trên phạm vi toàn cầu với những  phi điều tiết hóa, tư nhân hóa, tự do hóa, buộc các nền kinh tế quốc gia phải mở cửa rộng rãi cho tư bản độc quyền quốc tế xâm nhập. Với tính cách là mô hình chủ nghĩa tư bản trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, chủ nghĩa tự do mới vừa đem lại hào quang, vừa tô đậm thêm những hạn chế không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản. Với chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa tư bản có tham vọng dẫn dắt thế giới đi vào toàn cầu hóa. Thế giới đã lên tiếng trả lời bằng một phong trào chống toàn cầu hóa tự do tư bản chủ nghĩa. Phong trào chống toàn cầu hóa tự do tư bản chủ nghĩa là sản phẩm độc đáo của một thế giới phải đối mặt với chủ nghĩa tư bản như thế lực đế chế toàn cầu; là sự phản kháng toàn cầu chống chủ nghĩa tư bản chưa hề có tiền lệ trong lịch sử loài người.

        Qua vài thập kỷ trở lại đây, CNXH lại chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển. Với Trung Quốc, quốc gia chiếm gần 1/5 dân số toàn cầu, liên tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế suốt gần 30 năm qua, hiện đứng thứ hai về GDP trên thế giới; với Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đang trở thành người bạn và đối tác tin cậy của các nước; Cu-ba kiên định và sáng tạo trong vòng tay ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bè bạn khắp năm châu; với sự phục hồi và hoạt động của phong trào cộng sản quốc tế gồm gần 80 đảng, với hơn 80 triệu đảng viên, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội vẫn là một lực lượng chính trị mà không thế lực nào có thể bỏ qua trong những tính toán chiến lược toàn cầu. Chính vì chân lý sáng tỏ này, mà rất nhiều bộ óc vĩ đại của trí tuệ loài người, từ Anh-xtanh đầu thế kỷ 20, Pôn Xa-tơ-rơ, Béc-tran Ru-xen... đến Giắc-cơ Ðe-ri-đa, No-am Chom-xki, Giô-xép Xtíc-lít, Ði-nô-vi-ép... mới đây, đều biểu thị sự đồng tình không che giấu với chủ nghĩa cộng sản, công khai đánh giá C.Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ 21 và Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

        Con đường Cách mạng Tháng Mười không chỉ là của giai cấp vô sản, mà là con đường của tất cả các tầng lớp lao động, lực lượng cách mạng, các dân tộc bị bóc lột, áp bức và toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới, cho nên đó là con đường của thế kỷ  21. Chân lý này đang được minh chứng sinh động ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ la-tinh, nơi phong trào cánh tả đang dấy lên thành một cao trào mới và đang nhiệt tình kiến tạo CNXH thế kỷ 21.

         Ở Việt Nam, trong lúc các lực lượng cách mạng trong nước bế tắc về đường lối như đang đi trong bóng đêm và sương mù, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga về cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nhờ vậy, ngày 3-2-1930,  Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân,  đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam ra đời, đưa ra cương lĩnh, đường lối, chiến lược lãnh đạo phong trào cách mạng. 15 năm sau, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và thành công bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ mốc son lịch sử 1945 tiếp tục vận động theo con đường và lý tưởng mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười Nga. Ðó là con đường cách mạng nhằm bảo vệ độc lập, tự do và mang lại hạnh phúc cho quần chúng cần lao; là con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; là con đường  đi lên chủ nghĩa xã hội. Những  mốc son trên con đường cách mạng của Việt Nam là sự nối tiếp  hào hùng  của Cách mạng Tháng Mười Nga, góp phần tạo nên  tiến trình các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

        Từ năm 1986 đến nay, Ðảng và nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trước thử thách nghiệt ngã của thời cuộc, Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu, lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga; tích cực tìm tòi, khám phá hướng đi đúng đắn, phù hợp. Mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng được sáng tỏ hơn. Ðất nước giữ vững ổn định chính trị - xã hội; dân chủ được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao; đời sống của nhân dân đã cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm nhanh; chỉ số phát triển con người cải thiện trên 30 bậc, đem lại sinh lực, sức sống mới cho sự nghiệp đổi mới. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với 178 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và các tổ chức quốc tế hàng đầu; đồng thời phát triển quan hệ đa phương, đa dạng với các đối tác nước ngoài theo tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

        Những nhân tố đã giúp chúng ta đổi mới thành công ắt hẳn là rất đa dạng, trong đó trước hết phải là sự kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðối với Ðảng và nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những cội nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng; mãi mãi là ánh mặt trời chói lọi soi sáng con đường đi lên phía trước, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

        Thưa quý vị và các bạn! Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga(7/11/1917 – 7/11/2017), là dịp để chúng ta nhìn nhận, phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển; từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

       Thiết thực kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga(7/11/1917 – 7/11/2017), Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và NQ Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015- 2020, sớm đưa nhanh NQ của Đảng đi vào cuộc sống; Gắn việc nghiên cứu, học tập, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; NQTW 4 khóa XII về”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017; Tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xếp loại chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tập thể, cá nhân công chức, viên chức năm 2017 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện  (27/11/2018)
- Trung tâm BDCT huyện Gia Lộc kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 gắn với tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018. (16/11/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV.  (31/10/2018)
- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yết Kiêu. (23/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã. (05/10/2018)
- Đảng bộ xã Thống Kênh(Gia Lộc)kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên(20/10/1947- 20/10/2017) (21/10/2017)
- Huyện Gia Lộc: Ngày chủ nhật 15/10, các địa phương trong huyện tiến hành bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2017-2019(14/10/2017)
- Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020) thành công tốt đẹp! (10/10/2017)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn"(28/09/2017)
- Đảng bộ xã Phạm Trấn(Gia Lộc) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (02/9/1947- 02/9/2017).(04/09/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 170
Hôm nay 420
Tháng này: 19,572
Tất cả: 457,806
THƯ VIỆN ẢNH