Huyện Gia Lộc: Ngày chủ nhật 15/10, các địa phương trong huyện tiến hành bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2017-2019

         Căn cứ Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 17/4/2008 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22, 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 16 ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

         Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, ngày từ tháng 8/2017, UBND huyện đã ban hành kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, nhiệm kỳ 2017- 2019. Sau khi có kế hoạch chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn tập trung quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019, bảo đảm đúng quy trình, đúng hướng dẫn của cấp trên;

        Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của huyện, Cấp xã: Đảng ủy ra NQ về bầu cử; UBND thành lập Ban chỉ đạo; Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch bầu cử; Quyết định công bố ngày bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, bảo đảm đúng hướng dẫn, trước 20 ngày bầu cử; Triển khai công tác bầu cử trước 15 ngày bầu cử; Quyết định thành lập Tổ bầu cử trước 10 ngày bầu cử; Lập và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ; Quy trình nhân sự cơ bản thực hiện đúng hướng dẫn số 01 ngày 1/6/2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy, về cơ bản nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn, khu dân cư; Lập danh sách những người ứng cử bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trước 10 ngày bầu cử; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và thực hiện các công việc: Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh; Trực quan, băng cờ khẩu hiệu; Tuyên truyền trong Đảng và các đoàn thể trước, trong, sau bầu cử, nhằm tạo ra không khi vui tươi, phấn khởi, ngày hội của nhân dân địa phương đi bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ mới 2017- 2019; Trong thời hạn 5 ngày làm việc, UBND cấp xã quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu dân cư, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử; Báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư về UBND huyện, qua Phòng Nội vụ ngay sau ngày bầu cử; Tổ chức bầu cử lại nếu có chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

        Cấp thôn: Chi bộ ra NQ lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị triển khai các bước bầu cử trước 15 ngày bầu cử; Báo cáo Chi ủy Chi bộ danh sách người dự kiến nhân sự Trưởng thôn, khu dân cư; Chốt danh sách những người ứng cử, công bố và niêm yết công khai danh sách ứng cử viên để bầu Trưởng thôn, khu dân cư trước 7 ngày bầu cử; Lập và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư trước 7 ngày bầu cử; Chuẩn bị địa điểm, phòng bỏ phiếu; Trang trí phòng bỏ phiếu; Chuẩn bị hòm phiếu; Phiếu bầu, các tài liệu văn phòng phẩm phục vụ bầu cử, bao gồm: Danh sách những người ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư; Danh sách cử tri; Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên; Nội quy phòng bỏ phiếu; Thể lệ bầu cử; Lời khai mạc bầu cử; Biên bản kết quả kiểm phiếu; Biên bản kiểm kế việc sử dụng phiếu bầu; Công tác tuyên truyền trên hệ thống Loa Đài của xã, của thôn trước, trong, sau ngày bầu cử; Băng nhạc chào cờ và các chương trình ca nhạc, văn nghệ chào mừng ngày bầu cử tại thôn, khu dân cư; Băng cờ khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trước, trong, sau ngày bầu cử; Chuẩn bị kỹ lưỡng các trình tự tiến hành công việc trong ngày bầu cử về thời gian khai mạc, bế mạc cuộc bỏ phiếu; Tiến hành Lễ khai mạc; Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công tác bầu cử; Tiến hành công tác bầu cử; Việc kiểm phiếu, lập các biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử; Báo cáo kết quả bầu cử và nộp các tài liệu bầu cử về UBND cấp xã sau khi cuộc bầu cử xong.

        Bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ở địa phương để mỗi công dân phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Trưởng thôn, khu dân cư có hộ khẩu thường trú, cư trú thường xuyên ở thôn, khu dân cư; Đủ 21 tuổi trở lên; có sức khỏe, văn hóa, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, phương pháp vận động tổ chức nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, có tín nhiệm, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ở địa bàn dân cư; Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư và các văn bản hiện hành; Huyện ta có 121 thôn, khu dân cư thuộc 23 xã, thị trấn(Ở 22 xã gồm 113 thôn; Thị trấn Gia Lộc có 8 khu dân cư); Thôn dưới 1000 dân được bầu 1 Trưởng thôn; Không bổ nhiệm Phó Trưởng thôn; Thôn từ 1000 đân đến dưới 2500 dân được bầu 1 Trưởng thôn, bổ nhiệm 1 Phó Trưởng thôn; Thôn từ 2500 dân trở lên được bầu 1 Trưởng thôn, bổ nhiệm 2 Phó Trưởng thôn; Nhiệm kỳ Trưởng thôn là 2 năm rưỡi, trong trường hợp đặc biết có thể kéo dài 6 tháng hoặc rút ngắn 6 tháng;  

       Thông qua bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư nhằm cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng thôn, khu dân cư ngày càng phát triển theo tiêu chí nông thôn mới. Quá trình bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư phải đảm bảo dân chủ, công khai, tiết kiệm và đúng quy định; Tránh các biểu hiện chủ quan, xem nhẹ, mất dân chủ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bầu cử.

        Để thực hiện đúng quy định bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện; UBND các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Huyện ta thống nhất chỉ đạo trong toàn huyện chọn ngày chủ nhật 15/10/2017 tiến hành bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2017- 2019; Riêng xã Phương Hưng bầu cử xong ngày chủ nhật 8/10/2017; Thị trấn Gia Lộc bầu cử vào chủ nhật 22/10/2017; 

        Để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2017- 2019 đạt kết quả tốt vào ngày chủ nhật 15/10/2017; Huyện ủy-UBND huyện   chỉ đạo và phân công các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, HUV phụ trách xã, thị trấn và các thành viên Ban chỉ đạo; Đoàn kiểm tra của huyện tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trước, trong, sau ngày bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định và đạt kết quả cao nhất;

        Việc triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 diễn ra vào thời điểm tháng 10/2017 là dịp đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đề án, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và là tháng có nhiều ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể và một số sự kiện lớn của dân tộc, đồng thời cũng là lúc chúng ta lập nhiều thành tích, chạy đua nước rút để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2017; Vì vậy các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư và các văn bản quy định của cấp trên về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Tiếp tục có những hình thức cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân đi bầu cử Trưởng thôn, khu dân đạt kết quả tốt nhất, bầu ra được những Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm, xứng đáng là đại diện cho nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thôn, khu dân cư, góp phần quan trọng vào việc xây dựng địa bàn thôn, khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới. Với ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân; Chúng ta chào mừng cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 trên địa bàn huyện vào ngày chủ nhật 15/10/2017 thành công tốt đẹp./. 

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện  (27/11/2018)
- Trung tâm BDCT huyện Gia Lộc kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 gắn với tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018. (16/11/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV.  (31/10/2018)
- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yết Kiêu. (23/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã. (05/10/2018)
- Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020) thành công tốt đẹp! (10/10/2017)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn"(28/09/2017)
- Đảng bộ xã Phạm Trấn(Gia Lộc) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (02/9/1947- 02/9/2017).(04/09/2017)
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc phấn khởi và tự hào về chặng đường 72 năm Quốc khánh 2/9 (01/09/2017)
- Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện NQ số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XI về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại huyện Gia Lộc.(23/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 133
Hôm nay 296
Tháng này: 19,448
Tất cả: 457,682
THƯ VIỆN ẢNH