Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc phấn khởi và tự hào về chặng đường 72 năm Quốc khánh 2/9
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vui mừng phấn khởi kỷ niệm 72 năm ngày Tết Độc lập của dân tộc, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2017).

Năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vui mừng phấn khởi kỷ niệm 72 năm ngày tết Độc lập của dân tộc, ngày Quốc khánh 2/9 vào giữa lúc các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã, đang triển khai, tổ chức thực hiện năm bản lề các Đề án, kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

            Có thể nói: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị năm 2017, từ đầu năm đến nay, dù còn gặp khó khăn, song các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện Gia Lộc đã dấy lên nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, AN-QP, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu 2017 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn; Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, rau củ quả, chăn nuôi an toàn, tiến tới sạch; Chủ động phòng chống thiên tai bảo vệ an toàn sản xuất và đời sống nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; Chỉ đạo kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương 27/3; Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2017 trong dịp kỷ niệm 42 năm chiến thắng 30/4, quốc tế lao động 1/5, 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; Tổ chức thành công kỳ họp thứ 3- HĐND huyện khóa XIX vào tuần đầu tháng 7/2017; Đặc biệt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tổ chức nhiều hoạt động trong dịp trước, trong và sau kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh; Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2017- 2022; Đồng thời Huyện ủy còn tổ chức một số hội nghị, cả trực tuyến để quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện NQTW 4-khóa XII”về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” gắn với đăng ký nêu gương, xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần NQTW 4; sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII, nhân điển hình tiên tiến”về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với bản đăng ký cá nhân nêu gương theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tiến hành việc rà soát, bổ sung quy hoạch, tín nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm kỳ 2020- 2025 cấp cơ sở và cấp huyện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5-khóa XII với 3 NQ chuyên đềvề phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện NQ số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016- 2020; Triển khai việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và công tác quân sự-quốc phòng trong tình hình mới; Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành kỷ niệm 70 năm Đảng bộ các xã Nhật Tân; Hoàng Diệu; Quang Minh; Đoàn Thượng; Đức Xương; Lê Lợi; Gia Hòa; Thống Nhất; Yết Kiêu; Gia Xuyên; Phạm Trấn; Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh mùng 2/9 và chào mừng năm học mới 2017- 2018 gắn với đón danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia và các nhiệm vụ chính trị khác…

           Mỗi lần kỷ niệm ngày tết Độc lập của dân tộc, mừng ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Gia Lộc nói riêng, ai ai cũng nhớ mãi lời Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội, đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, từ đây cách mạng Việt Nam sang một trang sử mới và cũng từ đây dân tộc ta được hưởng tự do độc lập, cùng nhau đi lên xây dựng CNXH.

            Nhìn lại chặng đường đã qua, con thuyền cách mạng của nước ta cũng gặp muôn vàn khó khăn thử thách, Đảng và Bác Hồ đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến, nửa thuộc địa; Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp hết thảy mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời, lở đất, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được phát huy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thắng lợi này là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường không chịu mất nước, không cam làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác- Lê-nin được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh nước ta, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện với tầm nhìn xa, trông rộng đã dự báo chính xác thời cơ cách mạng; tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng; dựa vào lực lượng toàn dân; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa toàn phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Đảng ta kịp thời phát động toàn dân, triệu người như một, vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến, áp bức, bóc lột.

            Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô cùng quý báu của Cách mạng tháng Tám, mừng Quốc khánh 2/9 là hành trang, động lực tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực ngoại xâm hung bạo của thời đại; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân 30/4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Mừng Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ là ngọn đuốc tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thử thách, giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

            Mừng Quốc khánh mùng 2/9/2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng; Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc không ngừng nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc và có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; Từ khi thành lập(ngày 22/6/1946), trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ huyện Gia Lộc có 47 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 23 Đảng bộ xã, thị trấn và 24 Chi, Đảng bộ khối cơ quan, với trên 7.700 đảng viên, có trên 4.000 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, đây là những hạt nhân, đủ sức lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới trong chặng đường tiếp theo.  

            Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9/2017; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc càng hiểu rõ giá trị lịch sử to lớn mà cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mang lại; Càng nhận thức sâu sắc và đầy đủ trách nhiệm của mình, càng nhân lên niềm vui, niềm tự hào về ngày tết Độc lập, Quốc khánh 2/9 bao nhiêu thì chúng ta càng tin yêu, kính trọng, biết ơn thành quả các bậc tiền bối, sự hy sinh vô bờ bến của các bậc lãnh đạo tiền nhân, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sỹ; Cảm kích trước sự mất mát, thương đau  của các mẹ VNAH, biết ơn đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công; Biết ơn công lao của biết bao các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ đã kề vai, sát cánh, có những đóng góp to lớn sức người, sức của cùng với các lực lượng góp phần quan trọng vào công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ Tổ quốc và dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay...;

            Trong thời gian còn lại của năm 2017, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Gia Lộc tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

            Một, Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho trên 34.500 học sinh các cấp học, ngành học cùng gần 2.500 thầy cô giáo, nhân viên ngành Giáo dục toàn huyện bước vào khai giảng năm học mới 2017- 2018 vào sáng 5/9/2017;

            Hai, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, hiệu quả các công việc phục vụ lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Gia Lộc lần thứ VIII, vào trung tuần tháng 9 năm 2017, Đại hội điểm của tỉnh với khí thế sôi nổi, ấn tượng, hoành tráng.  

             Ba, Chủ động phương án sản xuất vụ đông 2017-2018 với mô hình sản xuất rau quả an toàn, tiến tới sạch phù hợp kinh tế ven đô theo Đề án 01 của Huyện ủy khóa XXV; Chỉ đạo xã Gia Tân tiến hành đón chuẩn xã NTM; xã Phương Hưng đề nghị tỉnh công nhận xã NTM và 4 xã: Gia Lương; Thống Nhất; Trùng Khánh; Thống Kênh phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới cuối năm 2017;

            Bốn, Lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong tháng 9, tháng an toàn giao thông năm 2017 và dịp đầu năm học mới 2017- 2018, kiểm tra ATGT trên các tuyến đường 62 mét, đoạn ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua huyện, các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn Thị trấn Gia Lộc và các khu vực Trạm Bóng- Quang Minh; Quán Nghiên-Gia Xuyên; Cầu Gỗ-Phương Hưng; Đôn Thư-Đồng Quang; Thị tứ Yết Kiêu; Toàn Thắng;Đoàn Thượng; Lê Lợi...

            Năm, Tập trung thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và của UBND huyện.

            Sáu, Chỉ đạo xem xét, xử lý các hộ dân vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, đất hành lang giao thông, thủy lợi trong toàn huyện, bảo đảm đúng quy định của luật đất đai và quyết định của UBND tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện đề án phòng chống khai thác cát trái phép, nhất là trên 2 tuyến sông Kim Sơn(Sặt) và Đĩnh Đào thuộc 11 xã ven đê.

            Bảy, Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2017- 2019, vào tháng 10/2017; Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017- 2022; Đại hội Công đoàn huyện; Đại hội MTTQ và Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017- 2022, tiến tới cấp huyện, nhiệm kỳ 2018- 2023; 

            Tám, Chủ động công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống trong quý III và quý IV/2017 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và có ý nghĩa.               

            Chín, Chuẩn bị nắm nguồn, công tác chuẩn bị sơ tuyển phục vụ nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

            Mười, Tiến hành kiểm tra, đánh giá, bình xét danh hiệu làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa và làng, khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự năm 2017; Triển khai và thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, chính quyền, cơ quan, đơn vị năm 2017 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; UBND tỉnh và UBND huyện.

            Thiết thực kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9/2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc càng thấm thía về tuyên ngôn Độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh, càng nhân lên truyền thống đoàn kết và phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại; Tiếp tục nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cùng nhau thực hiện tốt nhất ý chí và hành động theo tinh thần NQ Đại hội XII của Đảng; Hiến pháp và pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và các NQ của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ nhân dân, tất cả hướng tới vì mục tiêu”Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện NQ số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XI về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại huyện Gia Lộc.(23/08/2017)
- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám cổ vũ Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vững bước tiến lên! (18/08/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 (14/08/2017)
- Huyện Gia Lộc đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương năm 2017 (10/08/2017)
- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp. (03/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 88
Hôm nay 473
Tháng này: 12,999
Tất cả: 132,893
THƯ VIỆN ẢNH