Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện.
Chiều 28/8, tại hội trường huyện, UBND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP   của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 1743/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh   về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

                  Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Toàn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ huyện.

       Về dự còn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn trong toàn huyện;

 
Toàn cảnh Hội nghị

Được sự ủy quyền của UBND huyện, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Hải-HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi, cơ bản Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 1743/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

        Đồng thời triển khai sâu kỹ kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Gia Lộc về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện;

 
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện với mục đích, yêu cầu: Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác trong lĩnh vực ngành, nghề quy định phải chuyển đổi, nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng trong đội ngũ công chức, viên chức; Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhằm sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công việc của từng công chức, viên chức; đồng thời góp phần bảo vệ nội bộ, phòng ngừa công chức, viên chức vi phạm nội quy, kỷ luật và vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo sát với thực tế, có tính khả thi và hiệu quả thiết thực.

 Về nguyên tắc: Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch này là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức được bố trí vào các lĩnh vực, ngành, nghề quy định phải chuyển đổi vị trí công tác; Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết nội bộ và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, đơn vị; Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị. Phải được được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác tư tưởng, làm cho công chức, viên chức thông suốt về tư tưởng, thống nhất nhận thức để tự giác thực hiện; công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, người có thẩm quyền. Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định tại Kế hoạch này còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập.

        Theo kế hoạch của UBND huyện Gia Lộc: Đối tượng áp dụng bao gồm: Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công chức cấp xã làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các vị trí thuộc các lĩnh vực, ngành nghề quy định phải định kỳ chuyển đổi vị trị công tác đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sau: Các phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện(bao gồm cả Văn phòng HĐND-UBND huyện và Thanh tra huyện). Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phương thức chuyển đổi vị trí công tác: Đối với các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ phòng này sang phòng khác trong nội bộ Uỷ ban nhân dân huyện. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện về công chức cấp xã.(gồm 23 vị trí theo danh mục quy định của UBND tỉnh);Cụ thể: Vị trí tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa; Vị trí kế toán, văn phòng HĐND-UBND; Vị trí trực tiếp tham mưu tuyển dụng công chức, viên chức; Vị trí tham mưu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Vị trí tham mưu thi, xét nâng, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh, nghề nghiệp; Vị trí trực tiếp thẩm định hồ sơ đề nghị các hình thức thi đua khen thưởng,kỷ luật; Vị trí tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát, thẩm định, phê duyệt quyết toán, cấp phát, phân bổ kinh phí, ngân sách; Vị trí cấp giấy phép xây dựng; Vị trí quản lý quy hoạch, quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng; Vị trí quyết toán kinh phí các dự án xây dựng; Vị trí quản lý, thẩm định các loại phương tiện vận tải theo thẩm quyền; Vị trí tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, thanh tra giáo dục liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; Vị trí thẩm định các đề án cho phép thành lập, hợp nhất, chia tách các trường công lập, tư thục thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Vị trí tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp các loại giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, quản lý giám sát chất lượng về thuốc, thiết bị y tế và các loại sản phẩm liên quan đến bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Vị trí tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ di tích, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, các loại giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin; Vị trí tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực người có công, xóa đói giảm nghèo, xét duyệt cấp phát thẻ y tế cho người nghèo, bảo trợ xã hội; Vị trí tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, xử lý hồ sơ giao đất cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng, định giá đất; Vị trí tham mưu thẩm định, phê duyệt, đánh giá về môi trường, tài nguyên; Vị trí tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, chứng thực song ngữ, dịch thuật; Vị trí làm công tác thanh tra, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân,xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; Vị trí tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp các loại giấy phép liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; Vị trí tham mưu thực hiện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền;

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện:Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác. Cụ thể (1 vị trí kế toán);

Đối với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các chức danh trong nội bộ Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cùng chức danh giữa Uỷ ban nhân dân các xã trong huyện. Cụ thể(gồm 4 vị trí: Tài chính- kế toán; Địa chính, xây dựng; Tư pháp- hộ tịch; VHXH phụ trách lao động TBXH)  

            Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác:Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức từ 02 năm đến 05 năm kể từ ngày quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, người có thẩm quyền.

       Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; công chức cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.

       Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức thuộc đơn vị mình đề nghị UBND huyện phê duyệt. Uỷ ban nhân dân huyện hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; công chức cấp xã trong toàn huyện.

Kế hoạch định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức thực hiện hàng năm và theo từng giai đoạn, trước mắt thực hiện giai đoạn I từ năm 2017 đến năm 2022, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện tiếp. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện đối với CB, CC,VC về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện xong trước ngày 30/8/2017. Vào ngày 10/3 hàng năm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch gửi về UBND huyện, qua phòng Nội vụ huyện. Định kỳ trước 15/12 hàng năm, phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND huyện và cấp trên tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của CC,VC thuộc huyện; 

Sau khi trao đổi tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tổ chức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện;

 
Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Quán triệt, triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện theo các Nghị định của Chính phủ, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh, kế hoạch của huyện là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện; Đây là một trong những  biện pháp quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm  thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC, tăng cường công tác phòng  chống tham nhũng. Để  việc chuyển đổi vị trí công tác thực sự phát huy hiệu quả, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương cần bám sát các văn bản của cấp trên, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, công khai, minh bạch; quan tâm khắc phục những hạn chế trong thực hiện việc chuyển đổi, tạo điều kiện ổn  định đời sống và công tác của đối  tượng được chuyển đổi; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tổ  chức, cá nhân  vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, phương thức, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác….góp phần triển khai và tổ chức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện theo đúng các văn bản quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo- Ảnh: Quang Tiệp
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc: Đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh 3/6/2018. (07/06/2018)
- Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lộc trao tặng bò cho hộ gia đình khó khăn tại thôn Đồng Lại xã Liên Hồng (07/06/2018)
- Gia Lộc: Tổ chức Phát động tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè năm 2018. (07/06/2018)
- Gia Lộc: Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho đối tượng gia đình chính sách, thanh niên công nhân tại công ty TNHH Babeeni Việt Nam. (07/06/2018)
- Huyện Đoàn Gia Lộc: Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018. (07/06/2018)
- Huyện Gia Lộc tổng kết sự nghiệp giáo dục, phong trào thi đua ngành Giáo dục năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018(29/08/2017)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị triển khai tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, loăng quăng để phòng tránh bệnh Sốt xuất huyết(26/08/2017)
- Trường THCS xã Toàn Thắng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia(23/08/2017)
- Gia Lộc: phối hợp tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương Thanh niên xung phong Trung Đoàn 371, lần thứ hai năm 2017(23/08/2017)
- Gia Lộc: Hội Nông dân huyện và Hội đông y huyện ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, khám chữa bệnh bằng đông y, đông dược giai đoạn 2017 – 2022 (16/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 77
Hôm nay 451
Tháng này: 12,977
Tất cả: 132,871
THƯ VIỆN ẢNH