Tinh thần Cách mạng Tháng Tám cổ vũ Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vững bước tiến lên!
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công(19/8/1945- 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2/9/1945- 2/9/2017).

Trong những ngày tháng Tám 2017 này, Đảng bộ, chính quyền, cùng các cấp, các ngành và nhân dân huyện Gia Lộc đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công(19/8/1945- 19/8/2017) và mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2/9/1945- 2/9/2017) và các nhiệm vụ chính trị khác;  Tất cả đều chung một ý chí, một quyết tâm và nhớ về mùa thu cách mạng tháng Tám năm 1945, càng cổ vũ, động viên, củng cố niềm tin, tinh thần hào khí mới cho chúng ta vững bước tiến lên, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

            Nhớ lại những ngày này cách đây 72 năm, vào những ngày tháng Tám của năm 1945 xa xưa ấy, mỗi người dân trong huyện cực khổ vô cùng, đó là nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945 đã cướp đi hơn 2 triệu người dân đất Việt chết đói, trong đó có những người dân huyện nhà, sự kiện đó lịch sử không bao giờ lãng quên; Dù trong khó khăn gian khổ vất vả của những năm tháng xa xưa ấy, trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài, sự nghiệp cách mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Đảng bộ, chính quyền huyện Gia Lộc vẫn vững vàng vượt qua và đi lên, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, đồng cam chịu khổ và quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

            Nhớ về những ngày đó, Chúng ta không thể nào quên lịch sử: Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đập tan chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi đó đã đưa nước ta, từ một xứ thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Thắng lợi vĩ đại này đã đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

            Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến, nửa thuộc địa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp hết thảy mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời, lở đất, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được phát huy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thắng lợi này là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường không chịu mất nước, không cam làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác- Lê-nin được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh nước ta, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện với tầm nhìn xa, trông rộng đã dự báo chính xác thời cơ cách mạng; tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng; dựa vào lực lượng toàn dân; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa toàn phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Đảng ta kịp thời phát động toàn dân, triệu người như một, vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến, áp bức, bóc lột.

            Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô cùng quý báu của Cách mạng tháng Tám là hành trang, động lực tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực ngoại xâm hung bạo của thời đại; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 và Đại thắng Mùa Xuân 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thử thách, giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

            Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9 năm nay, trước đó vào tháng 7/2017, cùng với cả nước và cả tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, tri ân các anh hùng liệt sỹ, mẹ VNAH, thân nhân gia đình liệt sỹ, các đ/c thương binh, bệnh binh và người có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7;   

            Và thời điểm tháng 8/2017 này, Đảng bộ huyện Gia Lộc đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các NQ của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đi vào cuộc sống; Trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể cùng nhau triển khai, thực hiện có hiệu quả thiết thực nhất NQTW 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII” Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời quán triệt, triển khai, tuyên truyền, viết bài thu hoạch qua học tập NQTW 5-khóa XII với 3 NQ chuyên đề quan trọng:”Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”;”Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”;” Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, chính phủ, sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị….

            Tinh thần Cách mạng tháng Tám đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực của từng địa phương, của nguồn lực trong nước, hợp tác quốc tế và hội nhập, năng động sáng tạo, tận dụng mọi thời cơ; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị nghị quyết của Đảng và NQ Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống, đem lại niềm tin, hạnh phúc cho nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

            Cùng với sự đi lên của cả nước và của tỉnh, trong những tháng còn lại của năm 2017, thời gian thực hiện các NQ Đại hội Đảng của năm bản lề diễn ra rất khẩn trương và thực sự quyết liệt, với khí thế của mùa thu cách mạng tháng Tám; Huyện ủy-UBND huyện Gia Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo tinh thần NQ hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV và NQ kỳ họp thứ ba-HĐND huyện khóa XIX đã thông qua, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo; Trước mắt, tập trung chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc, bảo vệ an toàn sản xuất vụ mùa, rau màu hè thu, chăn nuôi, thủy sản, chủ động phương án phòng chống thiên tai, nhất là ứng phó kịp thời với thời tiết mưa to gió lớn bất thường trong mùa mưa bão năm nay; Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông phấn đấu đạt năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế cao; Tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là tiến độ xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp, cấp và cấp đổi sổ đỏ cho nhân dân, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhất là các xã đăng ký về đích năm 2017, bao gồm: Thống Nhất; Gia Lương; Trùng Khánh; Thống Kênh; Tăng cường khai thác nguồn thu, bảo đảm cân đối thu chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển KT-XH; Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở trường lớp, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, công tác tuyển sinh cho năm học mới 2017- 2018; Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, công tác quản lý tổ chức lễ hội và thực hiện đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; Chuẩn bị tốt các điều kiện, phục vụ thành công   Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII, Đại hội điểm của tỉnh vào tháng 9/2017; Quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn. Tiếp tục học tập và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đó là các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, học tập, sinh hoạt và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Đặc biệt coi trọng việc sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị việc học tập nội dung chuyên đề quý III, quý IV năm 2017 theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy; Thông qua tuyên truyền, quán triệt, học tập và sinh hoạt sẽ tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nêu gương của người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm để làm gương cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức cùng thực hiện đăng ký, cam kết xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và thực hiện chế độ dân chủ trong đảng, trong xã hội; Chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng quy trình, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn ngành dọc cấp trên về Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017- 2022, tiến tới cấp huyện, nhiệm kỳ 2018- 2023; Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019; Đại hội Hội Nông dân và MTTQ 2 cấp, nhiệm kỳ mới 2018- 2023; Gắn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả các ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam 15/8; 72 năm cách mạng tháng Tám, ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8; kỷ niệm 72 ngày truyền thống các ngành Văn phòng; Tài chính; Văn hóa; Tư pháp; Nội vụ; Lao động-TBXH; Giao thông vận tải, Thông tin-truyền thông 28/8. Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên Đảng bộ xã Gia Xuyên vào ngày 19/8; Xã Toàn Thắng đón chuẩn quốc gia trường THCS vào ngày 22/8; Đại hội Phật giáo huyện vào ngày 23/8….   

            Với tinh thần mùa thu cách mạng tháng Tám bất diệt, các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền, các ngành, từng địa phương và mỗi chúng ta, tất cả cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo, xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 (14/08/2017)
- Huyện Gia Lộc đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương năm 2017 (10/08/2017)
- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp. (03/08/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng. (02/08/2017)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc với cử tri 4 xã trong huyện(02/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 91
Hôm nay 479
Tháng này: 13,005
Tất cả: 132,899
THƯ VIỆN ẢNH