Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019
UBND huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, nhiệm kỳ 2017- 2019.

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22, 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

            Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, UBND huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, nhiệm kỳ 2017- 2019.

            Bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ở địa phương để mỗi công dân phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Trưởng thôn, khu dân cư có tín nhiệm, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ở địa bàn dân cư; Thông qua bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư nhằm cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng thôn, khu dân cư ngày càng phát triển theo tiêu chí nông thôn mới. Quá trình bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư phải đảm bảo dân chủ, công khai, tiết kiệm và đúng quy định; Tránh các biểu hiện chủ quan, xem nhẹ, mất dân chủ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bầu cử.

            Để thực hiện đúng quy định bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019, UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo các ngành chức năng của huyện; UBND các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, toàn huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2017; Huyện Gia Lộc thống nhất chỉ đạo trong toàn huyện chọn ngày chủ nhật 15/10/2017 tiến hành bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2017- 2019;

            Đối với cấp huyện: Trong tháng 8/2017, UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn công tác bầu cử cho các địa phương; Từ tháng 8 đến tháng 10/2017: Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và việc bầu cử từ khi thông báo đến khi kết thúc ngày bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Tiếp nhận báo cáo của các xã, thị trấn và tổng hợp kết quả bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư;

            Huyện Gia Lộc chỉ đạo cấp xã: Trước hết Đảng ủy ra nghị quyết về lãnh đạo công tác bầu cử; về công tác nhân sự Trưởng thôn, khu dân cư thực hiện theo hướng dẫn số 01 ngày 01/6/2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy v/v hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; UBND cấp xã thành lập Ban chỉ đạo về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch; Quyết định công bố ngày bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử thực hiện trước 20 ngày bầu cử; UBND cấp xã tổ chức hội nghị triển khai trước 15 ngày bầu cử; Quyết định thành lập tổ bầu cử xong trước 7 ngày trước ngày bầu cử gồm: Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư là tổ trưởng; đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đại diện cử tri là thư ký và thành viên tổ bầu cử; Công bố các quyết định, thành phần cử tri, danh sách cử tri cho nhân dân biết chậm nhất trước 7 ngày bầu cử; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình bầu Trưởng thôn, khu dân cư; Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu dân cư và thực hiện chế độ thông tin báo cáo với huyện theo quy định; Tổ chức bầu cử lại(nếu có) chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

            Đối với các thôn, khu dân cư: Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị của thôn trước 15 ngày bầu cử nhằm triển khai các văn bản của cấp trên và của địa phương về bầu cử; Tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự ra ứng cử, số lượng ứng cử viên để bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Lập và công bố danh sách, thành phần cử tri tham gia bầu cử; Công bố danh sách nhân sự ứng cử bầu Trưởng thôn, khu dân cư theo đúng quy định; Tiến hành công tác bầu cử và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả về cấp xã theo đúng quy định sau khi cuộc bầu cử xong;

            Về kinh phí phục vụ bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư do ngân sách cấp xã bảo đảm theo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai, thực hiện bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư có khó khăn, vướng mắc, các thôn, khu dân cư, các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về UBND huyện, qua phòng Nội vụ huyện để xem xét giải quyết.

            Để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2017- 2019 đạt kết quả tốt; Huyện ủy-UBND huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, HUV phụ trách xã, thị trấn tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là công tác nhân sự theo đúng chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Các thành viên Ban chỉ đạo của huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định và đạt kết quả cao nhất;

            Việc triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 diễn ra vào thời điểm tháng 10/2017 là dịp đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đề án, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và là tháng   có nhiều ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể và một số sự kiện lớn của dân tộc, đồng thời cũng là lúc chúng ta lập nhiều thành tích, chạy đua nước rút để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2017;Vì vậy các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư và các văn bản quy định của cấp trên về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; Tiếp tục có những hình thức cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân đi bầu cử Trưởng thôn, khu dân đạt kết quả tốt nhất, bầu ra được những Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm, xứng đáng là đại diện cho nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thôn, khu dân cư, góp phần quan trọng vào việc xây dựng địa bàn thôn, khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới./. 

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Huyện Gia Lộc đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương năm 2017 (10/08/2017)
- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp. (03/08/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng. (02/08/2017)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc với cử tri 4 xã trong huyện(02/08/2017)
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) (28/07/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 90
Hôm nay 477
Tháng này: 13,003
Tất cả: 132,897
THƯ VIỆN ẢNH