Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và thực hiện Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã trên địa bàn huyện
Gia Lộc :”Đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong nhân dân, xây dựng thành công xã hội học tập ở các xã, thị trấn; phấn đấu xây dựng mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư trở thành mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập";

Thực hiện Kế hoạch số 1260/KH-BCĐ, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo“Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã”; Trong tháng 5/2017 UBND huyện Gia Lộc đã xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch trong toàn huyện về thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 44 của Bộ GD-ĐT và kế hoạch 1260 của UBND tỉnh;

        Với mục tiêu chung của huyện Gia Lộc, đó là:”Đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong nhân dân, xây dựng thành công xã hội học tập ở các xã, thị trấn; phấn đấu xây dựng mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư trở thành mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập";

         Phấn đấu đến năm 2020: 70% gia đình được công nhận"gia đình học tập";        60% dòng họ được công nhận "dòng họ học tập"; 60% cộng đồng, thôn, làng, khu dân cư đăng ký được công nhận "cộng đồng học tập";  70% cơ quan, trường học, doanh nghiệp... được công nhận là "đơn vị học tập".12/23 xã, thị trấn(52%) được công nhận "cộng đồng học tập" cấp xã, thị trấn.

         Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện Gia Lộc đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

        Thứ nhất, Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Đề án "Xây dựng xã hội học tập huyện Gia Lộc đến năm 2020"; Các phòng, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập huyện Gia Lộc đến năm 2020" căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập ở địa phương. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế xác định mục tiêu, giải pháp xây dựng xã hội học tập phù hợp và triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong đó, phải tạo bước đột phá phát huy vai trò của các Trung tâm học tập cộng đồng trong việc thực hiện phương châm"cần gì học nấy" cho người dân; phát huy vai trò của các Trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người và vai trò của các thiết chế văn hóa: thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ... mạng lưới phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí và mạng Internet trong việc đáp ứng nhu cầu học tập phong phú, đa dạng cho người dân. Kết hợp triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập huyện Gia Lộc đến năm 2020" với Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" của UBND huyện.

       Thứ hai, Phát động phong trào học tập trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư: Hội Khuyến học huyện Gia Lộc chủ trì phát động phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong toàn dân theo mô hình"gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập" (cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang...), "cộng đồng học tập" (thôn, khu dân cư). Hàng năm, tổ chức đánh giá, xét công nhận các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đã đăng ký và đạt danh hiệu"gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập", "đơn vị học tập". Trên cơ sở đó, các cấp hội khuyến học huyện, xã tham mưu với các cấp chính quyền định kỳ 5 năm tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng "gia đình học tập tiêu biểu", "dòng họ học tập tiêu biểu", "cộng đồng học tập tiêu biểu".

       Thứ ba, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập suốt đời, xây dựng mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" góp phần xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với mỗi người dân và toàn xã hội; tuyên truyền, cổ vũ phong trào xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; biểu dương kịp thời gương người tốt trong học tập thường xuyên, học tập suốt đời và biểu dương các gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng học tập tiêu biểu; tuyên truyền, động viên mỗi người dân, mỗi tập thể và cộng đồng dân cư vừa tích cực tham gia học tập vừa hỗ trợ mọi người học tập nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

         Thứ tư, Kết hợp triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg của Chính phủ, Thông tư 44/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo với phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Việc xây dựng các mô hình"gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập" phải gắn kết với phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó, có các nội dung cụ thể, như xây dựng "gia đình văn hóa", "làng văn hóa", "tổ dân phố văn hóa", "cơ quan văn hóa" theo quy định tại Thông tư số 12 ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gắn kết hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng với hoạt động của nhà văn hóa, nhà truyền thống, các câu lạc bộ của địa phương. 

         Thứ năm, Tổ chức đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu"gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập"; Xây dựng Bộ tiêu chí "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập"; cung cấp nội dung các tiêu chí đến các gia đình, dòng họ nền nếp hàng năm của các gia đình, dòng họ, cơ quan đơn vị, thôn, xã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập"; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xét công nhận các danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" cuối năm kịp thời, đạt hiệu quả. Định kỳ, UBND các cấp từ huyện đến xã tổ chức tốt Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập tiêu biểu; có hình thức khen thưởng phù hợp, động viên kịp thời, góp phần tạo động lực cho phong trào học tập trong nhân dân.

        Theo kế hoạch của UBND huyện, giao cho Phòng Giáo dục& đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học huyện, cùng các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện Đề án“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44 về “Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã” với thời gian, nội dung cụ thể sau: 

         - Năm 2017: Quý II: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, phát động đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu theo quy định của Đề án; Quý IV: Kiểm tra đánh giá, xét công nhận, sơ kết đánh giá và rút kinh nghiệm sau một năm thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án.

         - Năm 2018 và các năm tiếp theo đến năm 2020.

         + Tháng 1: Phát động và tập hợp đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu theo quy định.

         + Tháng 11: Kiểm tra, đánh giá.

         + Tháng 12: Hoàn thành xét công nhận các danh hiệu và tổng kết.

          Kinh phí chi Kế hoạch thực hiện Đề án"Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và Thông tư 44 của Bộ giáo dục và Đào tạo"Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã" từ nguồn ngân sách địa phương.Phòng Tài chính-kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục&đào tạo; Hội Khuyến học thống nhất nội dung chi, định mức chi trình UBND huyện phê duyệt./.

          Để thực hiện có hiệu quả đề án và kế hoạch của huyện; UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn với các nội dung cụ thể:

        1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì và phối hợp với các ngành, đoàn thể và các tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện Đề án"Xây dựng xã hội học tập huyện Gia Lộc đến năm 2020"; phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện có chính sách địa phương hỗ trợ hoạt động thường xuyên của Trung tâm học tập cộng đồng và có chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác kiêm nhiệm quản lý Trung tâm học tập cộng đồng; Chủ trì việc hướng dẫn đăng ký, tổ chức kiểm tra đánh giá, xét công nhận danh hiệu"cộng đồng học tập" đối với phạm vi cộng đồng xã, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xã, thị trấn đạt danh hiệu "cộng đồng học tập" phù hợp với thực tế địa phương, có tính khả thi. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xét công nhận xã, thị trấn đạt danh hiệu "cộng đồng học tập" hàng năm theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo sau khi kiểm tra, thẩm định.Phối hợp và hỗ trợ Hội Khuyến học huyện trong việc triển khai đánh giá xét công nhận các danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" (làng, khu dân cư), "đơn vị học tập" trong phạm vi toàn huyện theo quy định. Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học huyện và các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho việc tổ chức triển khai, thực hiện đề án“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và kế hoạch của UBND huyện về quy trình đăng ký, kiểm tra đánh giá, xét công nhận các danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập"; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá"cộng đồng học tập" đối với xã, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           2. Đối với Hội Khuyến học huyện:  Quán triệt nội dung Bộ tiêu chí đánh giá để xét công nhận đạt danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập" (thôn, làng, khu dân cư...) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung cụ thể hoá cho phù hợp với truyền thống hiếu học của huyện. Chủ trì việc phát động gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu"gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập" và hướng dẫn quy trình, nội dung, cách thức kiểm tra, đánh giá đề nghị cấp có thẩm quyền xét, công nhận hàng năm. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án cho cán bộ Hội khuyến học các xã, thị trấn.Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học các xã, thị trấn chủ trì và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án và tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, thị trấn và lãnh đạo Hội khuyến học cơ sở. Chủ trì tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương "gia đình học tập tiêu biểu", "dòng họ học tập tiêu biểu", "đơn vị học tập tiêu biểu", "cộng đồng học tập tiêu biểu" và hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện theo định kỳ.

        3. Đối với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo Hội Khuyến học xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức xét, công nhận các danh hiệu"gia đình học tập", "dòng họ học tập", "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập" đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo tính khách quan, khoa học, tránh chạy theo thành tích và tránh hình thức để việc xét, công nhận các danh hiệu thực sự có ý nghĩa, tạo động lực học tập cho mỗi người dân, mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng thành công xã hội học tập ở địa phương; định kỳ tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập tiêu biểu đạt kết quả tốt để cổ vũ, động viên toàn xã hội tham gia học tập. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia hưởng ứng, tạo điều kiện và hỗ trợ Hội Khuyến học, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch mang lại hiệu quả thiết thực; làm tốt công tác tuyên truyền để Kế hoạch thực hiện Đề án"Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và Thông tư 44/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo"Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã" được tổ chức thành công tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Bố trí nguồn kinh phí phù hợp từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Đề án và kế hoạch đạt hiệu quả./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc: Đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh 3/6/2018. (07/06/2018)
- Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lộc trao tặng bò cho hộ gia đình khó khăn tại thôn Đồng Lại xã Liên Hồng (07/06/2018)
- Gia Lộc: Tổ chức Phát động tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè năm 2018. (07/06/2018)
- Gia Lộc: Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho đối tượng gia đình chính sách, thanh niên công nhân tại công ty TNHH Babeeni Việt Nam. (07/06/2018)
- Huyện Đoàn Gia Lộc: Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018. (07/06/2018)
- Gia Lộc tổ chức Lễ Dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ huyện(27/07/2017)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức thăm tặng quà nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (26/07/2017)
- Ban CHQS huyện thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng(25/07/2017)
- Liên hoan “Ca, múa nhạc” Làng, khu dân cư văn hóa huyện Gia Lộc năm 2017 chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017)(24/07/2017)
- Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc mãi mãi ghi ơn các anh hùng liệt sỹ và người có công (24/07/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 30
Hôm nay 1,285
Tháng này: 14,576
Tất cả: 134,470
THƯ VIỆN ẢNH