Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng.
Trong suốt 87 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa.

      Ngay khi vừa mới ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mùng 1- 8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình... Với những ý nghĩa to lớn đó, năm 2000, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, cũng là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng hiện nay.

        Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn đang đứng trước những vận hội, thời cơ và đan xen không ít khó khăn, thách thức về xung đột, khủng bố, tình hình biển Đông, biến đổi khí hậu, kể cả những khó khăn, thách thức khó lường;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, công tác Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo huyện Gia Lộc tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ động tham mưu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, có năng lực, trình độ nghề nghiệp tốt, có đạo đức trong sáng, có tri thức và phương pháp công tác khoa học; Giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt công tác tư tưởng, chính trị nhằm củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; Phối hợp tuyên truyền đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng và các gương điển hình tiên tiến. Đặc biệt tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Góp phần nâng cao nhận thức, sự chuyển biến mới trong toàn Đảng bộ, trong nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ theo tinh thần NQTW 4-khóa XII; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục thực hiện NQTW 5-khóa XII với 3 chuyên đề: Chuyên đề 1: Nghị quyết số 10 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Chuyên đề 2: Nghị quyết số 11 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Chuyên đề 3: Nghị quyết số 12 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy-UBND tỉnh; của Huyện ủy-UBND huyện, giai đoạn 2016- 2020;

       Có thể nói: Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa mới 2015- 2020, công tác Tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng từ huyện đến cơ sở trong Đảng bộ huyện Gia Lộc được kiện toàn, bổ sung và phát triển, cơ bản làm tròn nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác tuyên giáo, công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp uỷ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử đảng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng của cấp uỷ, các ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị để góp phần đưa nhanh thông tin về cơ sở; Thực hiện các kênh thông tin, nắm bắt dư luận để tổng hợp, phản ánh với cấp uỷ xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm.

           Ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 năm nay; Bên cạnh niềm vui về thành tích và kết quả đã đạt được thì các tổ chức cơ sở đảng, mỗi cấp, mỗi ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo của đảng từ huyện đến cơ sở cũng phải tự mình khắc phục những khó khăn, hạn chế, tồn tại; Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc làm công tác Tuyên giáo; Chú trọng quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, sử dụng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo; nhất là đối với cán bộ vừa hồng, vừa chuyên cho công tác Tuyên giáo; Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học tập; tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động công tác Tuyên giáo; làm cho công tác Tuyên giáo thấm sâu vào khối óc, con tim của mỗi người, để làm chuyển biến từ tư tưởng chính trị, tư duy, lý luận đến hành động thực tiễn sinh động, góp phần đưa nhanh chủ trương, đường lối, chính sách và NQ của đảng vào cuộc sống.

         Được các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo; sự đổi mới về công nghệ thông tin của thời đại số; với sự gắn bó tâm huyết thể hiện trách nhiệm cao của mình; Chúng ta tin tưởng và hy vọng công tác Tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng trong huyện Gia Lộc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với các phần thưởng cao quý mà Đảng, nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền trao tặng, để ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc với cử tri 4 xã trong huyện(02/08/2017)
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) (28/07/2017)
- Gia Lộc tổ chức Lễ Dâng hương- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại xã Đồng Quang(26/07/2017)
- Tổng thuật về kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp giữa năm 2017) HĐND huyện Gia Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(07/07/2017)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) (03/07/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 111
Hôm nay 519
Tháng này: 13,045
Tất cả: 132,939
THƯ VIỆN ẢNH