Huyện ủy Gia Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII)
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sáng 29/6/2017, tại hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

        Tham dự tại điểm cầu của huyện Gia Lộc có các đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Khắc Toản-TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Báo cáo viên cấp huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND-UBND xã, thị trấn; Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở trong toàn huyện; Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Dân Đảng huyện;      

 
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại huyện Gia Lộc

         Hội nghị trực tuyến tại huyện Gia Lộc đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị trực tuyến trong toàn quốc; Được Bộ Chính trị phân công, đồng chí Nguyễn Văn Bình-ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, khái quát các NQ hội nghị lần thứ 5 của Trung ương, bao gồm: NQ số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; NQ số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; NQ số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

       Nội dung của Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan chủ chốt ở Trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa các Nghị quyết Trung ương 5-khóa XII vào cuộc sống.

       Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Nội dung Nghị quyết Trung ương 5 là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội; là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân.Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương cần được quán triệt sâu sắc và tập trung, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh:” Chúng ta cần đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều, làm ít và chỉ nói mà không làm”;

       Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy Gia Lộc, đó là: Sau hội nghị trực tuyến tại cấp huyện, các cấp, các ngành sớm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động để triển khai các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Đồng thời sớm triển khai có hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương vào thực tiễn cuộc sống. Trong quá trình thực hiện, cần ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của“chủ nghĩa tư bản thân hữu”,quan hệ“lợi ích nhóm”, thao túng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính.

Để Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc yêu cầu: Mỗi tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5(khóa XII), tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc viết bài thu hoạch(Viết bằng tay); Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết nhằm đảm bảo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả và làm căn cử đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2017; Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp; Từng đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu; Huyện ủy viên phụ trách xã; Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết; Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trọng tâm quý III/2017 của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện nhằm nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5(khóa XII), bao gồm NQ số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; NQ số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; NQ số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5(khóa XII) vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực tiễn công tác; tăng cường giám sát việc thực hiện của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể, trên cổng thông tin điện tử và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đối với học tập, quán triệt NQTW 5;

 
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại huyện Gia Lộc

Thời gian học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện NQTW 5 đối với cấp huyện 01 ngày, 29/6/2017; Cấp xã học tập, quán triệt xong trước ngày 15/8/2017. Tài liệu học tập: Cấp huyện: Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 5(khóa XII) (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dùng cho cán bộ và đảng viên cơ sở); tài liệu Hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội). Cấp cơ sở: Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dùng cho cán bộ và đảng viên cơ sở).

Thành phần tham dự hội nghị học tập, quán triệt NQTW 5 tại Đảng bộ xã, thị trấn: Mời đồng chí Trưởng khu, Huyện ủy viên, cán bộ huyện theo dõi xã, thị trấn; toàn thể đảng viên, công chức, viên chức; Ủy viên UBMTTQ, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã là quần chúng. Chi, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy: Mời đồng chí lãnh đạo huyện phụ trách khối, cán bộ huyện được phân công theo dõi; toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Đối với các chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện uỷ có số lượng 20 đại biểu trở xuống, cấp ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các cơ quan liên quan tổ chức lớp học ghép tại huyện vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật để học tập các Nghị quyết.

Sau hội nghị học tập Nghị quyết, căn cứ kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp trên, cấp ủy xây dựng, thảo luận, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5(khóa XII) của cấp mình. Hoàn thành trước ngày 15/8/2017. Đồng thời sau 10 ngày học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết tay hoàn thành bài thu hoạch nộp về cấp ủy cơ sở để lưu vào hồ sơ đảng viên, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên.

Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Viết tiếp trang sử vẻ vang 71 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Gia Lộc (21/06/2017)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVI. (19/06/2017)
- Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp(18/06/2017)
- Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV)tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (17/06/2017)
- Các đại biểu HĐND huyện- khoá XIX tiếp xúc cử tri ở 8 đơn vị bầu cử trong huyện (15/06/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 107
Hôm nay 511
Tháng này: 13,037
Tất cả: 132,931
THƯ VIỆN ẢNH