Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016- 2020.
Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!“

Căn cứ Hướng dẫn số 36, ngày 6/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 33 ngày 24/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị(khóa XII) về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong toàn huyện chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020 

            Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để đạt mục đích yêu cầu: Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người quê hương Gia Lộc văn hiến, cách mạng và anh hùng. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những việc làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác. Việc tuyên truyền cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có sức thuyết phục.

        Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo cần tuyên truyền nội dung cơ bản Chỉ thị 05, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy; hoạt động tuyên truyền của cả hệ thống chính trị; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

            Bên cạnh đó cũng cần phải phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động...

            Hình thức tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống Đài Truyền thanh, các trang thông tin điện tử của huyện và cơ sở. Tuyên truyền để các tập thể, cá nhân tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh tổ chức. Tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác theo chỉ đạo của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan tại huyện và cơ sở với nội dung“Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!“ gắn với các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn.

        Để đạt hiệu quả thiết thực trong việc tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 29, ngày 7/11/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 05; Hướng dẫn số 36, ngày 06/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 33 ngày 24/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, học tập chuyên đề, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020; Tiếp tục nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội về học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; Bắt đầu từ tháng 1/2017 tiếp tục học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ theo quý; Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp; Quý I/2017 tiến hành bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; Hoàn thiện các nội quy, quy định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

        Quán triệt, triển khai, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII; kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, mỗi tổ chức cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thật sự đi đầu, gương mẫu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII; Trong đó nhấn mạnh việc tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020; Coi đây là một nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở để tiến hành bình xét, đánh giá kết quả công tác của tập thể, cá nhân và các danh hiệu thi đua năm 2017./.

Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc nghiêm túc thực hiện nêu gương theo quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (19/03/2019)
- Huyện Gia Lộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (23/01/2018)
- Gia Lộc: Chủ động quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(28/12/2016)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Thượng
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Xuyên
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 81
Hôm nay 409
Tháng này: 61,587
Tất cả: 815,210
THƯ VIỆN ẢNH