Công an Gia Lộc: Triển khai và tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Công an huyện Gia Lộc đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền. xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng ngành Công an.

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-CAT-PX15, ngày 13/01/2017 của Giám đốc Công an tỉnh và hướng dẫn số 15180/X15 ngày 20/12/2016 của Tổng cục chính trị CAND về tổ chức cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Căn cứ tình hình thực tế của huyện và của ngành; Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân; Trong những tháng 02 và tháng 03/2017, Đảng ủy, Chỉ huy Công an huyện Gia Lộc đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền. xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng ngành Công an. 

            Thông qua cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Tổ chức cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Công an huyện Gia Lộc yêu cầu: Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đảm bảo nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả; nội dung, hình thức, biện pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

             Ngay trong tuần thứ 3 của tháng 3/2017, Công an huyện Gia Lộc tổ chức thực hiện 7 nội dung trọng tâm sau:

       Thứ nhất, Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng về hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Trong đó tập trung nghiên cứu, học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; NQTW 4 của Đảng; Chỉ thị số 07 của Bộ Công an gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá thực trạng thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy, chỉ huy đội. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự. Định kỳ hằng tháng cấp ủy, các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động của chi bộ và mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ về xây dựng bản lĩnh chính trị, thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; tư thế, lễ tiết tác phong; tinh thần trách nhiệm trong công việc; đưa nội dung trao đổi, phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử Công an nhân dân là một trong những nội dung sinh hoạt của chi bộ, đội công tác.

            Thứ hai, Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; bồi dưỡng chủ nghĩa Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, của ngành Công an, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Gia Lộc. Xây dựng tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Thường xuyên cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng cán bộ chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Chủ động đấu tranh, bác bỏ có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội, bất mãn, chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân và làm tổn hạn đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm. Duy trì nghiêm túc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn điều lệnh Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh của cán bộ chiến sỹ, nhất là đối với các đội công tác, cán bộ chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân. Lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác phải thực hiện sự mẫu mực, là gương sáng về điều lệnh để cán bộ chiến sỹ noi theo.

            Thứ ba, Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Thực hiện tốt các tiêu chí về phong cách người CAND; tiêu chí về bản lĩnh chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị tư tưởng, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ CAND; rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, tiêu chí văn hóa công sở; tiêu chí văn hóa ứng xử và các quy định trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy các đội công tác trong thực hiện văn hóa ứng xử CAND. Cấp ủy, chỉ huy các đội công tác căn cứ tình hình, đặc điểm của đội công tác và các quy định hiện hành tập trung vào thực hiện các quy định về chức trách, nhiệm vụ, các chuẩn mực đạo đức, về văn hóa ứng xử của CAND trong quan hệ giao tiếp với cơ quan, tổ chức, công dân; với các loại đối tượng quản lý, đấu tranh; giữa các đội công tác và CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

            Thứ tư, Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thi hành công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an; Các đội công tác thường xuyên đưa giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử vào nội dung các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách về văn hóa ứng xử; tổ chức bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho CBCS, nhất là CBCS thuộc các bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và công dân.Tích cực học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, phẩm chất chính trị, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lấy đó làm nền tảng để nâng cao năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp; Qua đó nắm vững và tận dụng đúng quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp trong khi làm nhiệm vụ và trong sinh hoạt. Rèn luyện tư thế tác phong đĩnh đạc, tự trau dồi đạo đức cách mạng, gương mẫu, liêm khiết. Thân ái giúp đỡ, hỗ trợ đồng đội trong công tác, học tập và sinh hoạt. Có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân nơi cư trú, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua khác do Công an tỉnh và địa phương phát động.

            Thứ năm, Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với CBCS các bộ phận có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan, tổ chức và nhân dân. Chấn chỉnh công tác tiếp và giải quyết công việc cho các cơ quan, tổ chức, công dân; đặt hòm thư góp ý tại trụ sở; công khai rộng rãi số điện thoại “Đường dây nóng”, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy… để nhân dân đóng góp ý kiến với lực lượng Công an, nhất là đối với CBCS trong đơn vị. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, M trận Tổ quốc về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ CAND; tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến của nhân dân khu dân cư để lắng nghe ý kiến đóng góp về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của CBCS Công an huyện.

            Thứ sáu, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ;  Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đài Truyền thanh huyện, trên Báo chí, phát thanh-truyền hình, cổng thông tin điện tử của huyện, tỉnh, ngành Công an tổ chức tuyên truyền sâu rộng, liên tục, thường xuyên về cuộc vận động nhằm tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an trong thực hiện cuộc vận động; Biểu dương tập thể, cá nhân gương mẫu, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân trong thực hiện cuộc vận động; Phê phán, nhắc nhở, phê bình những đội công tác, CBCS vi phạm điều lệnh, thiếu bản lĩnh, có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc đối với cơ quan, tổ chức và công dân.

             Thứ bảy, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đội công tác trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”;  Ban Thường vụ Đảng ủy ra nghị quyết thực hiện cuộc vận động; các chi bộ, đội công tác xây dựng kế hoạch đề ra nội dung, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện; nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy các đội công tác. Chủ động báo cáo Huyện ủy- UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai cuộc vận động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm CBCS vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với nhân dân, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh CAND; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý khi để xảy ra CBCS vi phạm văn hóa ứng xử.

 Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động; Công an huyện Gia Lộc đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gồm 16 đồng chí, do đồng chí Vũ Dương Tường-TVHU, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; 04 đồng chí Phó Trưởng Công an huyện làm Phó Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo các đội phụ trách; Đội trưởng các đội, Bí thư đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội Phụ nữ làm Ủy viên (Đội Tổng hợp làm Ủy viên thường trực).

Triển khai và tổ chức cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Công an huyện Gia Lộc  sẽ có thêm động lực mới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng Công an huyện trong việc quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, nhà nước, nghị quyết Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện, nhiệm kỳ 2015- 2020, nhất là quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ chiến sỹ Công an huyện phát huy truyền thống, kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua, ra sức khắc phục khó khăn, thử thách, những hạn chế, tồn tại, vượt qua những cam go, vất vả đêm ngày, những áp lực công việc và cả những kỳ thị của xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân”Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và thực hiện tốt hơn những Điều lệnh của ngành Công an và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam ./.

Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lộc phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động về bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện (09/08/2018)
- Công an huyện Gia Lộc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (27/07/2018)
- BCH Quân sự huyện tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1cấp trên bản đồ, sa bàn và ngoài thực địa (22/05/2018)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai thực hiện kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang vi phạm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn toàn huyện.  (24/04/2018)
- LLVT huyện Gia Lộc: Chung tay vì người nghèo (21/04/2018)
- Công an huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy(02/03/2017)
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” năm 2017 (02/03/2017)
- Huyện Đoàn Gia Lộc: Phối hợp tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2017.(10/02/2017)
- Huyện Gia Lộc tổng kết công tác Quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2016(13/12/2016)
- Gia Lộc tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (1996 - 2016).(30/08/2016)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 42
Hôm nay 1,031
Tháng này: 31,467
Tất cả: 403,623
THƯ VIỆN ẢNH