Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Trong những ngày cuối tháng 02/2017, huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, phương án của Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu nhằm phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt nhất.

        Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh trên Đài Truyền thanh huyện và 23 xã, thị trấn nhằm phục vụ cuộc Tổng điều tra;

       Qua thông tin tuyên truyền giúp người dân nắm rõ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, diễn ra trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và  Nhà nước cho phù hợp với từng địa phương và cả nước.

       Đối với huyện Gia Lộc được cụ thể hóa rõ hơn: Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP); Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 và các chỉ tiêu thống kê khác; Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế; Yêu cầu: Nội dung điều tra phản ánh xác thực tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu thống kê chính thức năm 2016; Giảm số lượng các cuộc điều tra thống kê, tránh trùng chéo trong hoạt động thống kê năm 2017; Thông tin đầu ra phong phú, chi tiết theo ngành, vùng kinh tế và địa phương; cách thức công bố đa dạng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin; Khắc phục những hạn chế về của các lần Tổng điều tra trước, đảm bảo tính khả thi, kinh phí sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; Thực hiện đúng phương án điều tra, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra trung ương, kế hoạch thực hiện TĐT của BCĐ tỉnh.

             Đối tượng điều tra: Các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2017.

         Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến 30/7/2017. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III/2018.  

        Đơn vị điều tra: Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra được chia thành 4 khối:

      + Khối doanh nghiệp: gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân(sau đây gọi chung là doanh nghiệp); các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

      + Khối hành chính, sự nghiệp: gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở thực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

      + Khối cá thể: gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản.

      + Khối tôn giáo: gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng.

        Phạm vi điều tra: Cuộc Tổng điều tra thực hiện điều tra toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với các loại đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế.

        Loại điều tra: Thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.

       Nội dung điều tra: Điều tra thông tin chung về cơ sở; lao động và thu thập của người lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tiêu dùng năng lượng; sử dụng công nghệ, công nghệ thông tin; tiếp cận nguồn vốn và các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp.

      Các loại phiếu điều tra: Các nhóm thông tin điều tra cần thu thập theo 41 loại phiếu điều tra; trong đó: Khối doanh nghiệp 22 loại phiếu; Khối cá thể 5 loại phiếu; Khối hành chính, sự nghiệp 13 loại phiếu; Khối tôn giáo 01 loại phiếu.

    Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu, thời gian điều tra:

    * Thời điểm điều tra:

- Đối với khối doanh nghiệp:                      ngày 15/3/2017;

- Đối với khối hành chính, sự nghiệp:    ngày 01/4/2017;

- Đối với khối cá thể, tôn giáo:                    ngày 01 đến 30/7/2017.

  * Thời gian điều tra:

- Đối với khối doanh nghiệp:                      từ ngày 15/3 đến 31/5/2017;

- Đối với khối hành chính, sự nghiệp:    từ ngày 01/4 đến 31/5/2017;

- Đối với khối cá thể, tôn giáo:                    từ ngày 01/7 đến 30/7/2017.

      * Thời kỳ thu thập số liệu: Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2016 hoặc các tháng năm 2017 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.

      Công tác chuẩn bị: Thành lập Ban chỉ đạo các cấp: Từ tháng 10 năm 2016 đến trước ngày 15/12/2016. Có thể kiện toàn Ban chỉ đạo trong tháng 02/2017; Lập bảng kê đơn vị điều tra, rà soát đơn vị điều tra; Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng; Tập huấn nghiệp vụ điều tra; Điều tra thử; phân chia, bàn giao tài liệu. 

        Công tác thu thập thông tin theo phiếu điều tra:  Áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp:

      + Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương kết hợp sử dụng phương pháp phỏng trực tiếp và phương pháp gián tiếp;

      + Đối với khối cá thể và tôn giáo áp dụng phương pháp thống nhất phỏng vấn trực tiếp tại đơn vị điều tra.

       Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra: Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc TĐT, BCĐ TĐT các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn đến thu thập thông tin ghi phiếu, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn.

       Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra được thực hiện theo nguyên tắc cấp trên giám sát, kiểm tra, thanh tra cấp dưới, tổ trưởng giám sát, kiểm tra điều tra viên và phải được tiến hành thường xuyên ở tất cả các khâu, các địa bàn trong suốt quá trình thực hiện Tổng điều tra; kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra độc lập và kiểm tra đột xuất.

      Nghiệm thu và tổng hợp nhanh: Căn cứ kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, BCĐ các cấp xây dựng lịch nghiệm thu cụ thể đối các ĐTV, tổ trưởng, BCĐ từng địa phương.

       Để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đạt kết quả thiết thực, tháng 11/2016, UBND huyện đã ban hành quyết định số 8912/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, đến ngày 19/02/2017, UBND huyện ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo huyện gồm 11 đ/c, do đ/c Đỗ Văn Sáng-Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đ/c Trần Anh Tuấn-Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện làm Phó ban Thường trực; Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện gồm 4 đ/c; Cơ quan Thường trực đã tham mưu giúp UBND và Ban chỉ đạo huyện trong việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, bảo đảm đúng kế hoạch tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn.

        Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm và khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại đã làm từ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016, Ban chỉ đạo huyện giao cho cơ quan Thường trực và từng thành viên căn cứ kế hoạch, phương án, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tiến hành lựa chọn điều tra viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, thông thạo địa bàn, có trách nhiệm, nhiệt tình, có sức khỏe tốt, phối hợp với công chức cơ sở làm lĩnh vực ngành Thống kê, Trưởng, phó thôn… để thực hiện các công việc cho cuộc Tổng điều tra kinh tế; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Những điều cần biết về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm 2 giai đoạn, từ mùng 1/3 đến 30/5/2017 thu thập thông tin tổng điều tra khối Doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp; Từ 1/7 đến 30/7/2017 thu thập thông tin tổng điều tra khối cá thể và khối tôn giáo, tín ngưỡng; Tiến hành tập huấn nghiệp vụ điều tra theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh; Hoạt động tuyên truyền về khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp thực hiện vào đầu tháng 3 năm 2017; khối cá thể, Tôn giáo vào đầu tháng 5 và đầu tháng 7 năm 2017. Nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Sử dụng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã; Cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã, các ngành...; Các hội nghị và trong sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội....

         Kinh phí Tổng điều tra được ngân sách nhà nước cấp, Ban Chỉ đạo các cấp lập dự toán sử dụng và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên.   

 Kết thúc cuộc Tổng điều tra, tiến hành tổng kết; các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được biểu dương, khen thưởng; đồng thời xử lý theo pháp luật các đơn vị, cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm để xẩy ra vi phạm Phương án, quy trình Tổng điều tra. Cục Thống kê tỉnh; Chi Cục Thống kê huyện có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện tổng kết cuộc Tổng điều tra; Thẩm định, xét duyệt và đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương; UBND cấp tỉnh, cấp huyện khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

         Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tinh thần chủ động, sáng tạo của cơ quan Thường trực và từng ngành, thành viên Ban chỉ đạo huyện; Phát huy kết quả từ các cuộc Tổng điều tra lần trước, nhất là rút kinh nghiệm qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016, Ban chỉ đạo huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo từng cấp, từng ngành, các địa phương trong huyện và từng thành viên chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm rõ nội dung, mục đích, yêu cầu, phương án, kế hoạch, cách làm cụ thể, sáng tạo; Đó là yếu tố quan trọng để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ở huyện Gia Lộc bảo đảm chính xác, đạt kết quả thiết thực./.
Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 (22/07/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động chính sách tín dụng 6 tháng cuối năm 2020 (20/07/2020)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LỘC (22/04/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 (20/04/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm góp phần chung tay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững.  (18/03/2020)
- Chi Cục thuế huyện Gia Lộc tổ chức “Tháng cao điểm hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016”.(28/02/2017)
- Gia Lộc: Hội thảo đầu bờ mô hình nuôi cá rô phi đơn tính đực lai xa qua đông (26/10/2016)
- Huyện Gia Lộc tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải quả và nông sản tỉnh Hải Dương năm 2016 (06/05/2016)
- Nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn(30/10/2015)
- Thu ngân sách nhà nước mới đạt 70% dự toán năm(15/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 147
Hôm nay 558
Tháng này: 106,070
Tất cả: 1,365,539
THƯ VIỆN ẢNH