GIA LỘC TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Năm 2022 huyện Gia Lộc xác định lấy công việc cải cách hành chính là khâu đột phá, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện. Với quyết tâm cao, UBND huyện Gia Lộc hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó có nhiều nội dung vượt chỉ tiêu. Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính tăng cao. Cơ sở vật chất bộ phận một cửa của huyện và các địa phương cơ bản khang trang, từng bước hiện đại đảm bảo trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tăng rất cao lên gần 70%.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 đã tác động vào việc đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội của huyện đạt được nhiều thành tích, hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khôi phục, phát triển và tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, Đảng bộ huyện Gia Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng, Chính quyền huyện Gia Lộc được tặng cờ thi đua xuất sắc; Công tác cải cách hành chính của huyện được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao có nhiều chuyển biến mới.

Những kết quả về cải cách hành chính được huyện tập trung chỉ đạo khá bài bản, tập trung và kiên quyết. Trong điều kiện còn khó khăn, huyện Gia Lộc đã đầu tư trên 12,5 tỷ đồng xây dựng 7 nhà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, gồm Thống Kênh, Đức Xương, Gia Khánh, Gia Tân, Gia Lương, Đồng Quang và Toàn Thắng được đầu tư xây dựng nhà một cửa theo quy định của tỉnh, bao gồm nhà kết cấu mái bằng, 1 tầng, bên trong có phòng làm việc của Trưởng bộ phận, phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, không gian chờ, niêm yết thủ tục, biển chỉ dẫn và các điều kiện khác; Đến nay, đã ccác xã đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng; Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, hộ tịch, văn phòng và công chức chuyên môn tại bộ phận một cửa ở cơ sở rất phấn khởi khi làm việc trong điều kiện mới, được đầu tư hệ thống internet với đường truyền nhanh, không bị nghẽn như trước, người dân cũng không phải chờ đợi lâu. Hồ sơ quan trọng đều có tủ đựng bảo đảm an toàn; Cũng đến nay, các xã, thị trấn còn lại được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp phù hợp nhu cầu, nhằm bảo đảm nhà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "một cửa” hoạt động kịp thời, hiệu quả.

Năm 2023, huyện Gia Lộc xác định khâu đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ; Coi đây là tiêu chí, tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại phong trào thi đua nói chung và đánh giá chỉ số cải cách hành chính của huyện, từng cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương nói riêng; Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, chủ động tham mưu, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn lực của huyện để tập trung đầu tư công đúng quy định, kết hợp nguồn lực địa phương để xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất nhà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "một cửa" của 7 xã, hỗ trợ các xã, thị trấn còn lại trong việc nâng cấp, sửa chữa nhà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "một cửa", bảo đảm hoạt động tốt nhất.

Với quyết tâm chính trị rất cao của huyện, trên cơ sở phát huy thành tích, kết quả đã đạt được về cải cách hành chính năm 2022 đã và đang là những tín hiệu vui, là động lực cho cán bộ, đội ngũ những công chức của huyện và cơ sở làm việc cố gắng, nỗ lực hơn, đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2023; Đây cũng là những yếu tố, điều kiện căn bản để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "một cửa" của huyện và 18 xã, thị trấn tạo bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của huyện Gia Lộc năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2023, Huyện Gia Lộc chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức, tất cả cùng thay đổi, cùng nhau chung sức, chung lòng, tạo sự đột phá xây dựng một nền công vụ, một nền hành chính nhà nước vừa chuyên nghiệp, vừa hiện đại, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất. Công tác cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, chương trình của Chính phủ, kế hoạch của tỉnh, của huyện. Các phòng, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của huyện đề ra. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với công tác cải cách hành chính. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong cải cách hành chính bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch; Gắn cải cách thủ tục hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Tiếp tục lấy cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cũng như bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 7.02.2023

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các xã thị trấn năm 2022 (17/03/2023)
- Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc(07/02/2023)
- HUYỆN GIA LỘC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ THỂ, TRUNG TÂM PHỤC VỤ(05/02/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính(04/02/2023)
- Gia Lộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính(03/02/2023)
- Đổi thay từ những nghị quyết đúng, trúng(03/02/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 131
Hôm nay 3,549
Tháng này: 540,834
Tất cả: 4,843,358
THƯ VIỆN ẢNH