HUYỆN GIA LỘC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ THỂ, TRUNG TÂM PHỤC VỤ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Huyện Gia Lộc hưởng ứng và tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm phục vụ.

Tại hội nghị tổng kết của Trung ương đã xác định: Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành; Cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc cho công chức, viên chức; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa, dịch vụ; tạo môi trường hành chính công khai, minh bạch, trong sạch, đây là một trong những đột phá chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị năm 2023. Bên cạnh một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục, như: vẫn còn nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính chưa hoàn thành; việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả và kịp thời; việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp còn chưa cao...

Cùng với đưa ra các quan điểm, yêu cầu cải cách hành chính theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2023“Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”, với các nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đó là:

Một, Năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã có chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, do đó tất cả các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021- 2025; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Hai, Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, việc thực hiện cải cách hành chính bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

Ba, Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội khối Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ.

Bốn, Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, trong đó ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 15/2/2023; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng của năm 2022; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm, Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Sáu, Các cấp, ngành, địa phương, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính một cách thiết thực, hiệu quả, có lợi cho người dân, doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Chỉ đạo bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội năm 2023.

 

Đối với huyện Gia Lộc: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc chỉ đạo xuyên suốt năm 2023, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra về cải cách hành chính; Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn Đảng bộ, chính quyền từ huyện tới cơ sở, tạo sự lan tỏa, ủng hộ của người dân, tổ chức, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Tiếp tục coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền, cơ quan, đơn vị. Lấy mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, doanh nghiệp đối với chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở để đánh giá chỉ số cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã. Tăng cường nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nền tảng công nghệ thông tin, chế độ đãi ngộ, nhân lực chuyên sâu, chuyên nghiệp làm việc tại bộ phận một cửa của huyện, các xã thị trấn;

   Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, coi trọng hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại, trong đó ưu tiên tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phục vụ công tác cải cách hành chính và Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 4.2.2023

 

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các xã thị trấn năm 2022 (17/03/2023)
- GIA LỘC TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 (08/02/2023)
- Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc (07/02/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính(04/02/2023)
- Gia Lộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính(03/02/2023)
- Đổi thay từ những nghị quyết đúng, trúng(03/02/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số(21/01/2023)
- Năm 2022, cải cách hành chính của huyện Gia Lộc góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển(09/01/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 133
Hôm nay 3,559
Tháng này: 540,844
Tất cả: 4,843,368
THƯ VIỆN ẢNH