Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 25.12.2022 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc thực hiện Đề án 06 và triển khai chuyển đổi số năm 2022 cho thấy: Trong năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án đã được Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thông qua đó, nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, kết nối, chia sẻ; tạo tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ Công an tích cực triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số; Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả. An toàn, an ninh thông tin tiếp tục được quan tâm; Nhân lực chuyển đổi số được quan tâm đầu tư và đạt được kết quả tích cực. Mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng bước đầu phát huy hiệu quả; Kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022, hiệu quả của chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương, tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban và các đại biểu cũng thẳng thắn cho rằng, trong quá trình triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số phát sinh những tồn tại, hạn chế cả về cơ chế, thể chế; nhiều bộ, ngành chưa tạo dữ liệu dùng chung; thực hiện dịch vụ công chưa đầy đủ, toàn diện; tỷ lệ người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử chưa cao.

Cùng với khắc phục các hạn chế trên, các đại biểu cũng đề nghị thời gian tới tiếp tục phát triển về hạ tầng, các phần mềm ứng dụng; thực hiện rộng rãi, hiệu quả hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung chỉ đạo các tập đoàn, đơn vị, cơ quan liên quan trong năm 2023 phải đưa điện, internet tới các thôn bản, để 100% thôn, bản trên toàn quốc có điện, sóng internet, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; Năm 2023 dự báo thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn. Nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2030; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, lưu ý vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương hoàn thiện và quyết liệt triển khai Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ năm 2023; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, không chậm trễ. Chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng. Năm 2023 là năm dữ liệu; chúng ta quyết tâm phải xây dựng được Cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung; dứt khoát không bảo thủ, cát cứ.

Tại hội nghị, huyện Gia Lộc cũng đánh giá 01 năm triển khai, thực hiện đề án 06 của Chính phủ, bên cạnh kết quả bước đầu đã đạt được về chuyển đổi số, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế, tồn tại cần quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu, các cấp, các ngành, các thành viên Tổ công tác từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện có hiệu quả phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; Góp phần xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra. Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, tạo sự lan tỏa, ủng hộ của người dân, tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số của toàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở để giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đầu tư hạ tầng nền tảng để thực hiện các năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của đề án, bảo đảm đúng thời gian, lộ trình. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ trong quá trình thực hiện đề án. Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội chung tay thực hiện Đề án số 06. Hải Dương triển khai 5 mô hình điểm: Mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến; Mô hình tại các cơ sở khám chữa bệnh; Mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú; Mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội; Mô hình không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại, trong đó ưu tiên tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhanh nhất các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ triển khai Đề án 06. Ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách để bảo đảm triển khai nhanh, hiệu quả công việc. Có như vậy, Đề án 06 của Chính phủ mới hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ tỉnh đến các huyện và cơ sở trong toàn tỉnh./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thanh niên Gia Lộc, Kinh Môn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (20/03/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (11/03/2023)
- Huyện Gia Lộc tham dự hội nghị trực tuyến về việc tiếp tục thực hiện đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia (03/03/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (10/02/2023)
- Thúc đẩy mạnh mẽ nền tảng chuyển đổi số tỉnh(28/12/2022)
- Chuyển đổi số phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các Bộ, ngành, địa phương nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm(27/12/2022)
- Gia Lộc tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia(27/12/2022)
- Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia(23/12/2022)
- Thủ tướng: Tăng cường chuyển đổi số trong truyền thông chính sách(23/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 208
Hôm nay 3,774
Tháng này: 541,059
Tất cả: 4,843,583
THƯ VIỆN ẢNH