ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG  HUYỆN UỶ GIA LỘC

*

Số  01 - ĐA/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      

        Gia Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 ĐỀ ÁN

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn

 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025

-----

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong, lối sống lành mạnh, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025", cụ thể như sau:

 

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,

CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN 

 

I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ

1. Đội ngũ cán bộ, công chức

- Đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Hầu hết cán bộ, công chức cấp xã luôn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và tiếp tục được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tính đến ngày 30/11/2020 như sau:

+ Tổng số cán bộ, công chức cấp xã hiện có đến ngày 30/11/2020 là 312 người (trong đó cán bộ 177 người (56,7%), công chức 135 người (43,3%); giới tính nam 225 người (72,1%), nữ 87 người (27,9%).

+ Về trình độ chuyên môn: Trên đại học 07 người (2,2%), đại học 245 người (78,5%), cao đẳng 13 người (4,2%), trung cấp 42 người (13,5%), chưa có bằng chuyên môn 05 người (1,6%).

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 03 người (1,0%), Trung cấp 239 người (76,6%); Sơ cấp 59 người (18,9%).

+ Về trình độ quản lý nhà nước: Cán bộ, công chức cấp xã có 190 người có trình độ quản lý nhà nước từ chuyên viên trở lên (60,9%). Trong đó, cán bộ 125 người; công chức 65 người.

+ Về trình độ tin học: Cán bộ, công chức cấp xã có có trình độ tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản là 277 người (88,8%). Trong đó, cán bộ có 152 người; công chức có 125 người.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Công tác cán bộ và kết quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

- Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức đã đi vào nề nếp theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng chất lượng; hằng năm có trên 98,0% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc đạt trên 90,0%.

- Công tác quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy quan tâm thực hiện đảm bảo phương châm “động” và “mở”, gắn việc quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của từng chức danh công tác. Quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt cơ bản đảm bảo cả về số lượng và chất lượng: Một người được quy hoạch từ 2 đến 3 chức danh và một chức danh quy hoạch từ 2 đến 3 người. Định kỳ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch ở một số chức danh có sự biến động cán bộ và nhu cầu sử dụng nguồn quy hoạch. Hầu hết các đồng chí trong quy hoạch đều được quan tâm tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đúng quy trình quy định. Hầu hết cán bộ, công chức sau luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều đáp ứng yêu cầu và làm việc có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng cơ bản về yêu cầu tiêu chuẩn của từng chức danh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Đảm bảo tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình thực tế của địa phương, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư và được nhân dân tín nhiệm; có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp ủy đối với đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế; nhận thức của cán bộ, công chức không đồng đều; số ít cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

- Năng lực quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số cán bộ, công chức trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa ngang tầm với nhiệm vụ, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc vận dụng các chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị chưa linh hoạt, cá biệt có trường hợp không đúng. Số ít cán bộ, công chức chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và các quy định của pháp luật, giải quyết công việc còn mang tính chủ quan theo cảm tính cá nhân, chất lượng hiệu quả công việc thấp.

- Công tác đánh giá cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, nể nang, xuôi chiều; kết quả xếp loại cán bộ, công chức chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa xuất phát từ quy hoạch và nhu cầu cán bộ để cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp và gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ.

- Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức còn hạn chế.

- Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức còn hạn chế; việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật có lúc chưa kịp thời.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

Một số chính sách của Nhà nước chưa đồng bộ, chưa kịp thời đối với cán bộ, công chức (như chế độ tiền lương, phụ cấp…), do đó chưa khuyến khích được tính tích cực, trách nhiệm trong công việc; chưa có cơ chế, chính sách để thu hút nguồn cán bộ trẻ, có năng lực tham gia công tác ở cơ sở.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được coi trọng đúng mức, chậm được đổi mới.

- Một bộ phận cán bộ, công chức chưa tự giác phấn đấu, rèn luyện và học tập, do đó trình độ, năng lực còn hạn chế; tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực thi công vụ không cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoàn thành công việc được giao.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong, lối sống lành mạnh, có khả năng triển khai và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tâm, thạo việc, tận tụy phục vụ nhân dân, thực sự là công bộc của dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; không tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cơ hội cục bộ, vụ lợi cá nhân, không phiền hà sách nhiễu nhân dân; có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong tình hình mới; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và cấp mình.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025, trên 95% cán bộ xã, thị trấn được đào tạo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Trong đó, đến năm 2021 có 100% cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý đạt trình độ từ đại học trở lên.

- Hết năm 2024, 100% công chức chuyên môn xã, thị trấn được đào tạo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đại học phù hợp với vị trí việc làm, trong đó có trên 3% được đào tạo chuyên môn trên đại học. 

- Đến năm 2025, có trên 95% cán bộ, công chức xã, thị trấn được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Đến năm 2025, có trên 90% cán bộ, công chức xã, thị trấn được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

- Hết năm 2022, 100% cán bộ, công chức xã, thị trấn có trình độ tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hằng năm, 99% cán bộ, công chức xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 95% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đủ số lượng biên chế cán bộ, công chức được giao, có chuyên môn phù hợp vị trí việc làm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, theo hướng trẻ hóa, nhất là cán bộ nữ.

- Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành cấp huyện về làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và ngược lại; điều động, luân chuyển ngang cán bộ, công chức giữa các xã, thị trấn; thực hiện định kỳ việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cấp xã về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nhận thức sâu sắc quan điểm, mục tiêu, giải pháp lớn của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, mục tiêu cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo mục tiêu đề ra.

2. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải nhận thức sâu sắc về thẩm quyền, trách nhiệm của mình trong công tác tổ chức cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức; chịu trách nhiệm nếu cán bộ trong cơ quan, tổ chức xảy ra sai sót, khuyết điểm.

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, từ đó giúp cán bộ, công chức chấp hành tốt các quy định, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa người đứng đầu của cơ quan, tổ chức với cơ quan tham mưu về công tác cán bộ trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sắp xếp cán bộ. 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ, công chức; công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định.

3. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức

- Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

- Gắn việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

- Đổi mới công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, từ đó nâng cao nhận thức, xác định động cơ học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của các tổ chức, cơ quan, đơn vị

Xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quy định và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế đề ra. Trên cơ sở quy chế làm việc, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng các quy định nhằm quản lý chặt chẽ và đảm bảo chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung các văn bản, quy định về công tác cán bộ đảm bảo sát với thực tiễn và yêu cầu công tác quản lý cán bộ.

5. Cán bộ, công chức phải tích cực phấn đấu, học tập, tu dưỡng bản thân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

- Mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, ý thức tổ chức, kỷ luật, tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

- Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, Công chức; điều lệ, quy định, hướng dẫn của Đảng, của các tổ chức đoàn thể nhân dân; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân; chủ động, sáng tạo trong công việc; có thái độ và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

6. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá và thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức cấp xã

- Thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm trong nhận xét, đánh giá cán bộ theo quy định. Hằng năm và trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, nâng lương, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức đều phải tiến hành nhận xét, đánh giá.

- Quy trình nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, trung thực và được thực hiện từ dưới lên; lấy tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm thước đo chủ yếu trong nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức.

- Cần có cơ chế để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ sở theo quy định.

- Thường xuyên phát động phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực và khí thế mới cho cán bộ, công chức phấn đấu, cống hiến tài năng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác.

7. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đảm bảo dân chủ, công khai với phương châm “động” và “mở”; đảm bảo sự liên thông quy hoạch của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò của tập thể cấp ủy, của ban thường vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Nguồn quy hoạch cán bộ phải bao gồm cả nguồn ngắn hạn và dài hạn; từng bước khắc phục tình trạng khép kín và những bất cập trong tạo nguồn cán bộ. Hằng năm tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch, lựa chọn nhân tố mới, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ, năng lực, có triển vọng để đưa vào quy hoạch; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ.

- Cấp ủy chú trọng, quan tâm sâu sát đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và chuyên môn đào tạo. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Hằng năm quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức và đội ngũ cấp ủy viên các cấp tham dự các chương trình bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện hoặc Trường Chính trị tỉnh để bồi dưỡng, cập nhật những chủ trương, chính sách mới, các kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác và kinh nghiệm giải quyết các tình huống cụ thể phát sinh ở cơ sở.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về việc cử cán bộ đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý cán bộ.

8. Thực hiện tốt quy trình trong việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử

- Thực hiện nghiêm Quy định số 05-QĐi/HU, ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phân cấp, quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tuyển dụng cán bộ, công chức phải đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định.

- Hằng năm hoặc khi hết nhiệm kỳ, căn cứ kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, cấp ủy chủ động xem xét hoặc đề nghị cấp trên điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ vào các chức danh cho phù hợp với khả năng, trình độ của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt chính thu hút nhân tài đối với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy (bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc) có nguyện vọng về công tác ở cơ sở.

9. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát, kỷ luật

- Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể duy trì và thực hiện tốt quy chế làm việc; thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết công việc, chế độ tiếp dân, phản ảnh, báo cáo của cán bộ, công chức.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

- Thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương về Quy định công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia góp ý, xây dựng, giám sát cán bộ, công chức.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời xử lý nghiêm minh và kiên quyết các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, kỷ luật công tác, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

10. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, học tập để cán bộ, công chức phát huy tốt năng lực, sở trường công tác đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Đề án đến các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án của Huyện uỷ tại cơ sở. Định kỳ hằng năm, nghe Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện; quý III năm 2023, tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; quý III năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giúp Huyện uỷ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện Đề án đảm bảo đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện, báo cáo đột xuất (nếu cần).

3. Hằng năm, UBND huyện căn cứ vào nội dung, mục tiêu của Đề án và tình hình thực tiễn của địa phương chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

4. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện Đề án trong hệ thống của tổ chức mình.

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Huyện uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án.

6. Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai trong quý I năm 2021; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện uỷ).

7. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, đồng chí phó khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương được phân công phụ trách.

Nơi nhận

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy,

- BCH Đảng bộ huyện,

- Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án,

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,

- Các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy,                                                                  

T/M BAN CHẤP HÀNH

 BÍ THƯ

 

  Đặng Xuân Thưởng

 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch; ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 199
Hôm nay 3,736
Tháng này: 541,021
Tất cả: 4,843,545
THƯ VIỆN ẢNH