KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆN ỦY GIA LỘC

*

Số   06  - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


  Gia Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

-----

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 03-CTr/HU, ngày 05/10/2020 của Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Kế hoạch “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo trong tình hình mới.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, được nhân dân tín nhiệm; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng huyện Gia Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

- Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nắm vững, hiểu sâu kỹ nội dung cơ bản của Kế hoạch, tích cực tuyên truyền và gương mẫu thực hiện có hiệu quả.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định nội dung, hình thức quán triệt, học tập Kế hoạch này một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa ở cấp mình phù hợp, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là cấp uỷ viên cơ sở trực thuộc Huyện uỷ có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% cấp ủy viên cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; trên 90% cấp uỷ viên các loại hình tổ chức cơ sở đảng khác có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- Hằng năm, có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hằng năm, 100 các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ sinh hoạt định kỳ theo quy định.

- Mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp từ 100 đến 130 đảng viên mới trở lên.

- Hằng năm, có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ cấp trên đối với cơ sở

 Cấp ủy cấp trên cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với cơ sở, hướng mạnh về cơ sở, tránh tình trạng hành chính hóa. Cấp uỷ cấp trên phải phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tăng cường vai trò trách nhiệm đối với việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức và cán bộ ở những nơi khó khăn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.2. Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao nhận thức cho các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đảng viên phải nhận thức đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng, là trung tâm đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, sự vững mạnh của các tổ chức đảng là điều kiện tiên quyết để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy phải thể hiện trách nhiệm trong việc tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao trình độ, trí tuệ, chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm cho cán bộ, đảng viên đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, cách mạng, bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung trên, cấp ủy, tổ chức đảng phải duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, học tập. Tổ chức tốt việc học tập chính trị trong bồi dưỡng nguồn phát triển đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và học tập nghị quyết theo quy định. Thông qua các buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Bí thư, cấp ủy viên phải thực sự gương mẫu trong học tập, nghiên cứu, thật sự là người tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên trong tổ chức đảng.

2.3. Về nâng cao chất lượng công tác cán bộ

2.3.1. Công tác quy hoạch cán bộ

Cấp ủy cơ sở phải làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cấp uỷ và các chức danh chủ chốt ở cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đủ số lượng (một chức danh không quá 04 người, một người không quá 03 chức danh). Hằng năm, phải nhận xét, đánh giá và rà soát cán bộ trong quy hoạch để đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí sa sút về ý chí phấn đấu, không đủ điều kiện, đồng thời phát hiện, bổ sung kịp thời những cán bộ trẻ có năng lực và triển vọng phát triển; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định và sự chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, không bị hụt hẫng cán bộ khi có biến động, đồng thời phải làm tốt công tác quản lý cán bộ trong quy hoạch. Nhìn chung, không bố trí, sắp xếp cán bộ ngoài quy hoạch.

 2.3.2. Công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ 

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với quy hoạch cán bộ. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt, cấp ủy cơ sở phải có kế hoạch cụ thể cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cả cán bộ đương nhiệm và cán bộ trong quy hoạch; phấn đấu đến năm 2025, 100% cấp uỷ viên cơ sở trực thuộc Huyện uỷ có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Từ nhiệm kỳ 2025 - 2030, không bố trí, sắp xếp những đồng chí không đáp ứng các tiêu chuẩn trên vào cấp uỷ

2.3.3. Công tác sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ

Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ nhìn chung phải căn cứ vào quy hoạch và năng lực, sở trường của cán bộ, đảm bảo đúng người, đúng việc, từng bước gắn với đề án vị trí việc làm. Hằng năm, làm tốt công tác kiểm tra, rà soát đội ngũ cán bộ cơ sở, kiên quyết thay thế những cán bộ, cấp uỷ có khuyết điểm, uy tín không cao, năng lực hạn chế đã được tổ chức đảng nhắc nhở nhưng không sửa chữa, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, chú trọng phát hiện những cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực và triển vọng phát triển để bổ sung vào quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ được tiếp cận với công việc ở cơ sở.

2.3.4. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ

Làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; việc nêu gương, nhất là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy hiệu quả công việc, uy tín trong Đảng, trong nhân dân làm thước đo chủ yếu. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc, công tâm, khách quan, toàn diện và phải làm thường xuyên, liên tục. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

2.4. Nâng cao chất lượng đảng viên

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; quan tâm phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; những quần chúng được kết nạp vào Đảng phải thực sự ưu tú, tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động sản xuất; đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục. Bên cạnh đó, phải kiên quyết rà soát, sàng lọc để kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nề nếp ở từng chi bộ, đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng làm tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, cũng như khi bố trí, sắp xếp cán bộ, đảng viên.

- Nâng cao ý thức tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn có chí tiến thủ, thật sự cầu thị, chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động thực tiễn, phấn đấu hoàn thành công việc một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của bản thân; thường xuyên bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát cơ sở, quan hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

- Bảo đảm mỗi lần tham gia sinh hoạt, đảng viên được nâng cao nhận thức, hiểu biết của mình thông qua việc được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương, được nghe phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong nội bộ; đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sa sút ý chiến đấu, vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên tùy theo khả năng, trình độ và vị trí công tác (trừ những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu được miễn sinh hoạt đảng). Cấp ủy các cấp phải thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc, thủ tục, quy trình về công tác quản lý đảng viên (như xét kết nạp, chuyển đảng chính thức, đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đi làm kinh tế ở nước ngoài..), hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách...

2.5. Đổi mới phương thức, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các tổ chức đảng

- Trước hết phải xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của cấp ủy; quy chế phải quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ. Cải tiến và nâng cao chất lượng việc ra nghị quyết lãnh đạo với phương châm, nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện có tính khả thi cao. Nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để đi sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đề ra biện pháp triển khai thực hiện sát đúng. Tổ chức phổ biến nghị quyết của tổ chức đảng đến mọi cán bộ, đảng viên; phân công, giao trách nhiệm rõ ràng, lộ trình và thời gian hoàn thành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng phải duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng và các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 15/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở; đồng thời, phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cấp ủy cấp mình và tình hình thực tế địa phương.

- Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ viên, đảng viên về nguyên tắc của Đảng; đồng chí bí thư, cán bộ chủ trì hội nghị phải nêu cao tính Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành và duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định trong đảng uỷ, chi ủy, chi bộ, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện sai trái.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, bảo đảm cho mọi hoạt động của các tổ chức đảng phải có chất lượng, hiệu quả, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung từng buổi sinh hoạt gắn với đặc điểm, tình hình của từng tổ chức đảng; phải làm tốt công tác chuẩn bị sinh hoạt, tiến hành sinh hoạt và triển khai thực hiện sau khi sinh hoạt.

2.6. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, sống chan hòa, cởi mở và lành mạnh; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt các quy định về nêu gương.

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong sinh hoạt, học tập và công tác; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt với tinh thần thẳng thắn, xây dựng trên tinh thần đồng chí, không đoàn kết xuôi chiều. Người phê bình phải có thái độ chân thành, xây dựng, người được phê bình phải thực sự cầu thị trong tiếp thu phê bình và sửa chữa tiến bộ. Đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể phải gương mẫu tự phê bình và phê bình trước tập thể lãnh đạo, trước cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”, đảm bảo khách quan, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, xây dựng trong tự phê bình và phê bình.

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên kiện toàn uỷ ban kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các uỷ viên; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực chuyên môn cho đội ngũ này. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra và giám sát; kiểm tra với nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và giáo dục chính trị tư tưởng, xử lý kỷ luật.

- Đi sâu kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nghị quyết của tổ chức sở đảng; về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn kiểm tra với chống tham nhũng, tiêu cực trong đảng bộ, chi bộ. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch đến các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch của Huyện uỷ tại cơ sở. Định kỳ hằng năm, nghe Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện; quý III năm 2023, tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; quý III năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch giúp Huyện uỷ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện, báo cáo đột xuất (nếu cần).

3. UBND huyện sớm ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nội dung của Kế hoạch (như đào tạo, chế độ chính sách, kinh phí trong triển khai thực hiện Kế hoạch...).

4. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hướng dẫn cơ sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Kế hoạch tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Huyện uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

6. Các TCCS đảng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai trong quý I năm 2021; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện uỷ).

7. Đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, khối; phó trưởng khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp uỷ các TCCS đảng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy,

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch,

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,

- Các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ,

- Lưu VPHU.

- L­ưu VP.- L­ưu VP.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 
 

 

 

Đặng Xuân Thưởng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch; ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- kẾ HOẠCH xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 326
Hôm nay 4,091
Tháng này: 541,376
Tất cả: 4,843,900
THƯ VIỆN ẢNH