KẾ HOẠCH Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆN UỶ GIA LỘC

*

Số 11  - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Gia Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện                     giai đoạn 2021 - 2025

­-----

       Sau hai nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 07-ĐA/HU, ngày 18/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV về “Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015” và Kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 30/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXV về tiếp tục thực hiện Đề án số 07-ĐA/HU giai đoạn 2016 - 2020, lực lượng an ninh ở cơ sở của huyện đã được củng cố, ngày càng được nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 03-CTr/HU ngày 05/10/2020 của Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Kế hoạch “Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”, cụ thể như sau:

        I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao hơn nữa và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị và cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ lực lượng công an xã, thị trấn vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự ở các thôn, khu dân cư, làm nòng cốt, đi đầu, gương mẫu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần hỗ trợ đắc lực cho công an xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức xây dựng lực lượng an ninh cơ sở.

- Tuân thủ, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Luật Công an nhân dân, Pháp lệnh Công an xã và các văn bản pháp luật khác về an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Củng cố, duy trì, đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng biên chế, chất lượng cán bộ, đội viên và người tham gia lực lượng an ninh cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành Công an đối với hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo; tạo điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất để xây dựng lực lượng an ninh cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

1.2. Mục tiêu cụ thể

        - Đảm bảo mỗi công an xã, thị trấn có đủ 01 trưởng công an, 01 phó trưởng công an và 03 công an viên chính quy trở lên (hoàn thành trong quý I/2021). Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cần thiết. Đến năm 2025 triển khai xây dựng 100% trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn nhằm đảm bảo công tác thường trực chiến đấu, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự và nâng cao điều kiện ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

- Đảm bảo mỗi thôn, khu dân cư có 01 đồng chí công an viên (không chính quy) phụ trách an ninh trật tự (hoàn thành trong quý I/2021). Được đảm bảo các chế độ bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… theo quy định của Nhà nước; được trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết và được bố trí địa điểm, nơi làm việc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác (hoàn thành trong quý II/2021).

- Đảm bảo mỗi đội tự quản về an ninh trật tự có từ 06 đến 08 tổ viên; đồng chí đội trưởng là công an viên (không chính quy); một đội phó và các thành viên khác do quần chúng nhân dân giới thiệu. Các thành viên trong đội tự quản về an ninh trật tự được nhận tiền bồi dưỡng hàng tháng do UBND xã, thị trấn chi trả; được trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết và được bố trí địa điểm, nơi làm việc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác (hoàn thành trong quý II/2021).

- Hằng năm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông ngay tại địa bàn cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo mục tiêu phấn đấu đạt tỉ lệ làng an toàn, khu dân cư an toàn; xã, thị trấn an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự hàng năm đạt từ 70% trở lên; đảm bảo thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về việc thực hiện Kế hoạch “Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”. Các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

2.2. Bảo đảm việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền được đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo. Cụ thể:

- Công an xã, thị trấn thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Công an nhân dân, quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND huyện và Công an huyện. Chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng Công an huyện; sự lãnh đạo của đảng ủy; sự quản lý, điều hành của UBND cấp xã. Lực lượng công an xã, thị trấn phải làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, tạo chỗ dựa vững chắc cho lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự ở thôn, khu dân cư hoạt động.

- Công an viên (không chính quy) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có quy định mới của pháp luật. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đảng ủy, sự điều hành của ủy ban nhân dân cấp xã và sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ của công an xã, thị trấn.

- Đội tự quản về an ninh trật tự là lực lượng quần chúng tự nguyện, thực hiện nhiệm vụ triển khai các kế hoạch, yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ an ninh trật tự. Chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của ủy ban nhân dân cấp xã và sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ của công an xã, thị trấn.

2.3. Tổ chức rà soát, đánh giá về tình hình tổ chức biên chế, chất lượng đội ngũ, hiệu quả công tác; thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; các chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp và các khoản bồi dưỡng, hỗ trợ khác để đề ra kế hoạch bố trí sắp xếp, kiện toàn, tuyển chọn đội ngũ lực lượng an ninh cơ sở; đề ra phương án bảo đảm các điều kiện hoạt động cho lực lượng công an xã, thị trấn; lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự ở thôn, khu dân cư (hoàn thành trong quý I/2024).

2.4. Có kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng lâu đối với công an viên (không chính quy), thành viên đội tự quản về an ninh trật tự, đảm bảo có phẩm chất đạo đức, sức khoẻ tốt, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Ưu tiên tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tham gia lực lượng công an viên (không chính quy). Ưu tiên bố trí lực lượng là dân quân tự vệ, cựu chiến binh, công an hưu trí tham gia đội tự quản về an ninh trật tự.

2.5. Từng bước nâng cao mức hưởng các chế độ, chính sách, hỗ trợ kinh phí và điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn. Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động đóng góp trong nhân dân (theo hộ), các nguồn tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để chi trả bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

2.6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch tới các cấp, các ngành, tới từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận về xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

        2.7. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và kỹ năng công tác đối với lực lượng an ninh cơ sở.

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, đảng viên quần chúng tham gia lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác công tác, tinh thần tự nguyện tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh.

- Định kỳ hằng năm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng công an xã, thị trấn, công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự. Xây dựng đội ngũ đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó gần gũi với nhân dân, nắm vững quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của từng lực lượng; có kỹ năng tổ chức phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; giải quyết và xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

2.8. Kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đối với hoạt động, công tác của lực lượng an ninh cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chú trọng tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm để không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình công tác, quy tắc ứng xử văn hóa, thái độ, tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và công dân của lực lượng an ninh cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm. Chú trọng, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt để nhân rộng, phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

- Hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch đến các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch của Huyện uỷ tại cơ sở. Định kỳ hằng năm, nghe Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện; quý III năm 2023, tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; quý III năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch giúp Huyện uỷ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện, báo cáo đột xuất (nếu cần).

3. UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện (hoàn thành trong quý I năm 2021). Trong đó, tập trung chỉ đạo:

- Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng năm, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và báo cáo đột xuất khi cần.

        - Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng vững chắc nền An ninh nhân dân, Quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo lực lượng quân sự xã, thị trấn và lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng với công an xã, thị trấn, đội tự quản về an ninh trật tự trong tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

- Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế; bảo đảm các chế độ, chính sách đối với lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự ở các thôn, khu dân cư; tham mưu thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Kế hoạch.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu lập dự trù, phương án bố trí kinh phí để triển khai xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn đảm bảo quy mô, tiến độ quy định; tham mưu phương án bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự theo quy định.

- Phòng Tư pháp: Phối hợp với lực lượng công an trong đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý hành chính về an ninh trật tự; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Rà soát các văn bản pháp luật liên quan để phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng quy chế hoạt động của lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự. Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công tác đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Đài Truyền thanh huyện: Phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ hoạt động của lực lượng công an viên (không chính quy) và đội tự quản về an ninh trật tự.

- Hội Cựu chiến binh huyện động viên, bổ sung, kiện toàn hội viên cựu chiến binh có đủ điều kiện tham gia đội tự quản về an ninh trật tự đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định; tích cực tham gia xây dựng các mô hình, điển hình về “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải", góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở.

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Huyện uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

6. Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ nội dung của Kế hoạch của Huyện uỷ, xây dựng kế hoạch và quán triệt, tổ chức thực hiện ở địa phương mình, đảm bảo đạt kết quả tốt; định kỳ hằng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, qua đó, chỉ ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, đạt kết quả cao.

7. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, phó trưởng khu, HUV phụ trách xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở địa phương được giao phụ trách.

 

Nơi nhận:                   

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,

- BCH Đảng bộ huyện,

- BCĐ xây dựng và thực hiện Kế hoạch,

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,

- Đảng ủy các xã, thị trấn,

- Lưu VPHU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

Đặng Xuân Thưởng

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch; ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- kẾ HOẠCH xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022
+ Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 7 năm 2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 326
Hôm nay 2,072
Tháng này: 325,754
Tất cả: 3,744,482
THƯ VIỆN ẢNH