KẾ HOẠCH Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025

ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆN UỶ GIA LỘC

*

Số   10 - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Gia Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư

trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025

-----

 

Để hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường xanh - sạch, đẹp góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Kế hoạch "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của huyện, nhằm tập trung giải quyết và xử lý có hiệu quả rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn, khu dân cư (KDC), nâng cao chất lượng sống người dân.

2. Yêu cầu

- Rà soát, đánh giá thực trạng công tác thu gom, xử lý rác thải tại các thôn, KDC trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó bổ sung các chỉ tiêu, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhằm thực hiện có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

- Quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ nội dung Kế hoạch tới cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ, đoàn viên hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội của các xã, thị trấn trong huyện để mọi người dân hiểu rõ thực trạng môi trường ở nông thôn và tầm quan trọng của việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn; tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, tự nguyện tham gia.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý rác thải từ phân loại tại nguồn, tổ chức thu gom, vận chuyển đến xử lý phù hợp, hiệu quả chất thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường; từng bước thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; hình thành ngành nghề hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý môi trường ổn định theo cơ chế thị trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, các tổ thu gom rác ở tất cả các xã, thôn, khu dân cư. Khuyến khích hình thành và phát triển hoạt động thu gom, xử lý rác thải theo mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp.

- Bảo đảm 100% các hộ dân tham gia đóng phí, không xả rác ra môi trường; không còn hiện tượng đốt rác gây ô nhiễm môi trường.

- Năm 2021 - 2023:

+ 100% tổ thu gom rác ở các thôn, KDC được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường. Thu nhập người lao động đạt trên mức lương tối thiểu. 100% người lao động có bảo hiểm y tế.

+ Phấn đấu 40% số hộ gia đình thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại các hộ.

+ Rác thải sinh hoạt ở 04 xã, thị trấn: Yết Kiêu, Lê Lợi, Phạm Trấn, thị trấn Gia Lộc được thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý tập trung tại nhà máy xử lý rác tập trung của tỉnh.

+ Cải tạo, trồng cây xanh tại các bãi chôn lấp rác tập trung đã có để nâng cao hiệu quả sử dụng. Bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác ở các địa phương.

- Đến năm 2025:

+ 98% lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, phân loại, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân hữu cơ hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân hữu cơ để sử dụng tại chỗ. Phấn đấu tỷ lệ chất thải sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp còn dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom.

+ Phấn đấu 70% số xã của huyện, rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý tại nhà máy xử lý tập trung.

+ 95% các bãi chôn lấp chất thải tại các xã, thị trấn đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất.

+ 100% tổng lượng chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

+ Sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các cơ sở kinh doanh phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó phân hủy.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện Kế hoạch

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch tới các cấp, các ngành, tới từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức trong công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường và thu gom, phân loại, xử lý rác thải; đưa công tác bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải trở thành tiêu chí thi đua của các địa phương, hộ gia đình.

Chỉ đạo các nhà trường xây dựng chương trình giáo dục ngoại khóa về môi trường với nội dung và thời lượng phù hợp với nhận thức của học sinh từng cấp học.

2.2. Phân loại rác thải tại các hộ gia đình

Hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho nhân dân về xử lý, phân loại rác thải, phương pháp phân loại rác thải tại các hộ gia đình. Tuyên truyền, khuyến khích nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải để thành phân hữu cơ tại hộ gia đình.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau:

- Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật).

- Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh).

- Nhóm còn lại chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại, được lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm yêu cầu thuận lợi cho thu gom, vận chuyển và xử lý. Cụ thể:

+ Đảm bảo lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ.

+ Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để đảm bảo không phát tán chất ô nhiễm (nước rỉ rác, mùi, chất ô nhiễm) ra môi trường.

2.3. Thu gom, vận chuyển, xử lý

- Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải; đầu tư cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị để phục vụ tốt công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình phải được phân loại, lưu giữ, thu gom và chuyển đến các điểm tập kết đúng thời gian, đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các khu dân cư đô thị lưu giữ rác tại các thùng đựng rác công cộng không quá 48 giờ, tại các điểm trung chuyển không quá 24 giờ.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ… phải được phân loại, lưu giữ, bố trí phương tiện, dụng cụ thu gom; bố trí địa điểm tập kết, lưu giữ và phải ký hợp đồng với chủ cơ sở thu gom vận chuyển để đưa đi xử lý theo quy định. Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn, không để rò rỉ, rơi vãi, phát tán bụi, nước, mùi ra môi trường.

2.4. Quy hoạch bãi chôn lấp rác thải, khu xử lý rác thải

- Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo và giao UBND các xã, thị trấn rà soát tình hình hoạt động của toàn bộ các bãi rác của địa phương, lập quy hoạch, bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng điểm tập kết rác, bãi chôn lấp rác tập trung.

- Các điểm tập kết/trung chuyển, bãi chôn lấp rác phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vị trí thuận lợi về giao thông đảm bảo thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý tập trung. Các bãi chôn lấp rác được cải tạo, xây dựng phân theo từng khu chứa rác để tập kết rác sau khi đã được phân loại, đảm bảo mỹ quan, không gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nguồn nước trong quá trình vận hành.

- Các xã được hỗ trợ vận chuyển rác đưa đi xử lý tập trung tại Nhà máy xử lý rác của tỉnh phải quy hoạch, xây dựng điểm tập kết/trung chuyển để tập kết rác đưa đi xử lý, đồng thời đóng cửa toàn bộ các bãi chôn lấp rác trên địa bàn, tổ chức cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất.

- Các xã, thị trấn chưa được hỗ trợ vận chuyển rác xử lý tập trung trước mắt tập trung cải tạo đảm bảo vệ sinh môi trường các bãi rác hiện có.

2.5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ, hợp tác xã thu gom rác

- Tập trung kiện toàn các hợp tác xã, tổ thu gom rác tại các thôn, khu dân cư và các xã. Có cơ chế hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị, tổ, đội thu gom rác trên địa bàn đảm bảo duy trì hoạt động có hiệu quả.

- UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành định mức thu phí thu gom rác trên địa bàn đảm bảo thu nhập cho người thu gom rác; ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, lồng ghép trong hương ước, quy ước của thôn, khu dân cư.

- Rà soát, bố trí và có các hình thức vận động nguồn kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ người lao động thu gom rác.

2.6. Xã hội hóa

Khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Từng bước phát triển hoạt động thu gom, xử lý rác thải theo mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp, hình thành mạng lưới các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hợp tác xã thu gom, vận chuyển rác thải liên kết trong mạng lưới với các cơ sở tái chế, các cơ sở xử lý rác thải.

3. Kinh phí

3.1. Cấp huyện

Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện trong từng giai đoạn theo nội dung của Kế hoạch, giao Ban Chỉ đạo huyện xây dựng phương án kinh phí cụ thể hằng năm trình Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

3.2. Các xã, thị trấn

- Bố trí kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng, làm đường vào bãi rác; kinh phí thực hiện xây dựng, cải tạo khu chứa rác thải phân loại tại các bãi tập kết rác.

- Hỗ trợ các hộ gia đình phân loại rác tại nguồn.

- Ngoài kinh phí của huyện hỗ trợ, các xã, thị trấn bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa để xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát, xử lý rác tại địa phương.

3.3. Hộ gia đình

- Đóng góp kinh phí vệ sinh môi trường theo quy định.

- Tham gia thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch đến các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch của Huyện uỷ tại cơ sở. Định kỳ hằng năm, nghe Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện; quý III năm 2023 tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; quý III năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch giúp Huyện uỷ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện, báo cáo đột xuất (nếu cần).

3. UBND huyện hằng năm cụ thể hóa các mục tiêu và nội dung Kế hoạch để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch; khuyến khích tạo điều kiện thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò quan trọng và nội dung của Kế hoạch.

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện xây dựng kế hoạch để tuyên truyền sâu rộng, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện, trong đó, chú trọng thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường.

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Huyện uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

6. Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề; thành lập ban chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch đến từng thôn, xóm, khu dân cư; tuyên truyền nội dung Kế hoạch bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện. Định kỳ hằng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm; đề ra những giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, đạt kết quả. 

7. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, phó khu, HUV phụ trách xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện ở địa phương được giao phụ trách.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,

- BCH Đảng bộ huyện,

- Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch,

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,

- Các TCCS đảng thuộc Huyện ủy,

- Lưu VPHU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

  

Đặng Xuân Thưởng

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch; ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- kẾ HOẠCH xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022
+ Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 7 năm 2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 176
Hôm nay 1,577
Tháng này: 325,259
Tất cả: 3,743,987
THƯ VIỆN ẢNH