kẾ HOẠCH xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

  ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆN ỦY GIA LỘC

*

Số  09 - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Gia Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt

văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

-----

        Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Kế hoạch “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

-  Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; tạo nền tảng vững chắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng văn hóa, con người Gia Lộc đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập.

 2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao, từ đó, huy động mọi nguồn lực để đạt 100% xã, thị trấn và thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

- Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu ở cấp xã, bố trí nguồn ngân sách và xã hội hóa trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa, khu thể thao ở thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

- Khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Cấp xã:

+ 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa trung tâm đảm bảo theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ 100% các xã, thị trấn có sân vận động đảm bảo theo tiêu chuẩn và xây dựng nội quy, quy chế khai thác, sử dụng. Hằng năm, tổ chức các hoạt động thu hút 20% tổng số dân đến sinh hoạt thường xuyên và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

+ 100% các xã, thị trấn có bể bơi hoặc ao bơi hợp vệ sinh.

- Các thôn, khu dân cư:

+ 100% các thôn, khu dân cư có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn theo quy định. Hằng năm, tổ chức các hoạt động thu hút 30% tổng số dân đến sinh hoạt thường xuyên và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

+ 100% các nhà văn hóa - khu thể thao xây dựng được nội quy, quy chế khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về việc thực hiện Kế hoạch "Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở". Căn cứ Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đảng ủy các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch để triển khai tại địa phương.

2.2. Đảng ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của kế hoạch tới các ngành, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận để "Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở", giai đoạn 2021 - 2025.

2.3. Về quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

- Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND xã, thị trấn thực hiện việc rà soát quy hoạch, lập quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất, bố trí nguồn vốn đầu tư, xây dựng sân vận động cấp xã; bể bơi, ao bơi hợp vệ sinh và các điểm sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở thôn, khu dân cư.

Đối với xã Gia Tân, Đoàn Thượng chưa có quy hoạch sân vận động; các thôn Gia Bùi, Cao Dương (xã Gia Khánh), Đông Cận, Quán Đào, Tam Lương (xã Tân Tiến) chưa có quy hoạch sân thể thao; khu dân cư số 4, khu dân cư số 6 thị trấn Gia Lộc chưa có quy hoạch đất nhà văn hóa, phấn đấu hoàn thành lập quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất trong quý I năm 2020.

- Các xã, thị trấn tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch sân vận động gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểm mẫu và đô thị văn minh. Thời gian hoàn thành trước quý II năm 2021.

2.4. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

- Đối với các xã đã có sân vận động nhưng chưa tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục như: San lấp, tôn cao mặt sân, hệ thống tường rào, sân khấu chính, xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống cung cấp điện và đầu tư mua sắm các phương tiện, dụng cụ phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân, thực hiện theo lộ trình:

+ 06 xã chưa san lấp sân vận động gồm: Gia Tân, Đoàn Thượng, Đức Xương, Yết Kiêu, Tân Tiến, Đồng Quang, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

+ 08 xã chưa xây tường bao sân vận động gồm: Hoàng Diệu, Gia Lương, Gia Tân, Đoàn Thượng, Đức Xương, Yết Kiêu, Tân Tiến, Đồng Quang, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

+ Các xã chưa xây dựng sân khấu chính và hệ thống điện chiếu sáng (theo biểu mẫu số 6) phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

+ Trong năm 2024, 100% các xã, thị trấn cần hoàn thành việc đầu tư mua sắm trang thiết bị cho sân vận động theo quy định.

* Đối với các điểm sinh hoạt VHVN - TDTT ở thôn, KDC

- Năm 2021, khu dân cư số 4 và khu dân cư số 6 thị trấn Gia Lộc phấn đấu hoàn thành việc san lấp mặt bằng phục vụ việc xây dựng nhà văn hóa. Từ năm 2022 - 2024, tiến hành xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa để đáp ứng yêu cầu và tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

+ Đến năm 2022, các điểm chưa xây tường bao, chưa có rãnh thoát nước (theo biểu mẫu số 2) phấn đấu hoàn thiện xây dựng các hạng mục nêu trên.

+ Đến năm 2023, các điểm chưa xây dựng sân khấu chính, chưa có hệ thống điện chiếu sáng (theo biểu mẫu số 3, 4) phấn đấu đầu tư kinh phí để xây dựng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

+ Đến năm 2024, 100% các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở thôn, KDC hoàn thiện việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân.

* Về bể bơi

- Đối với các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao chưa có bể bơi, được phân kỳ xây dựng, mua sắm trang thiết bị như sau:

+ Năm 2020 - 2021, xã Quang Minh, Gia Tân.

+ Năm 2022, xã Hồng Hưng.

+ Năm 2023, xã Đức Xương, Tân Tiến, Gia Khánh.

+ Năm 2024, xã Phạm Trấn.

+ Năm 2025, xã Yết Kiêu và Đồng Quang

- Đối với các xã đã có bể bơi hoặc ao bơi hợp vệ sinh gồm: Thị trấn Gia Lộc, Toàn Thắng, Thống Kênh, Hoàng Diệu, Lê Lợi, Thống Nhất, Gia Lương, Nhật Tân, Đoàn Thượng cần tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị để khai thác và sử dụng có hiệu quả.

2.5. Về kinh phí và cơ chế huy động vốn

- Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương, của tỉnh.

- Căn cứ nguồn lực thực tế, huyện hỗ trợ một phần kinh phí chi giải phóng mặt bằng, san lấp hình thành cơ bản mặt sân thể thao của thôn, KDC chưa có sân thể thao; xây dựng nhà văn hóa đối với các thôn, KDC chưa có nhà văn hóa; xây dựng bể bơi, bể bơi thông minh (bể bơi mềm theo tiêu chuẩn).

- Trích từ nguồn thu chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện tốt việc xã hội hóa, huy động kinh phí đóng góp ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, con em xa quê và các nguồn lực khác.

- Vận động nhân dân hiến đất để giảm bớt kinh phí giải phóng mặt bằng.

2.6. Công tác tổ chức, quản lý và nội dung hoạt động

- Đối với sân vận động trung tâm xã, thị trấn: UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành nội quy, quy chế khai thác, sử dụng sân vận động của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Đối với điểm sinh hoạt VHVN-TDTT ở các thôn, KDC: Hoạt động theo quy chế tự quản. Thôn có thể cử Ban quản lý điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao là đại diện các đoàn thể, quần chúng trong thôn, KDC.

* Nội dung hoạt động:

+ Sân vận động cấp xã, thị trấn là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, luyện tập và thi đấu thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương….

+ Nhà văn hóa - khu thể thao ở các thôn, KDC: Là nơi tổ chức sinh hoạt của cộng đồng; nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể tại thôn, khu dân cư; nơi tổ chức tập luyện, biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, đọc sách, báo; sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức giao lưu, mừng thọ và các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân. Nội dung các hoạt động tại nhà văn hoá xã phải lành mạnh, đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

2.7. Nâng cao chất lượng hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

- Tập trung xây dựng và ban hành nội quy, quy chế khai thác, sử dụng sân vận động; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển thể thao với các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây sân cỏ nhân tạo, bể bơi thông minh trong khuôn viên sân vận động nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"…

- Đối với nhà văn hóa, sân thể thao tại các thôn, khu dân cư: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình hoạt động gắn với thực tiễn đời sống xã hội và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao của người dân, cụ thể:

+ Về thông tin: Ngoài tủ sách được bố trí tại nhà văn hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ sách, báo để làm phong phú thêm nguồn tư liệu, phục vụ văn hóa đọc và nghiên cứu của nhân dân; tổ chức các buổi sinh hoạt quần chúng lồng ghép với việc tuyên truyền, chuyển tải nội dung chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Về nhu cầu về giao lưu, trao đổi, học tập: Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích, sinh hoạt đoàn thể chính trị - xã hội; các hoạt động tập huấn, trao đổi học tập kỹ năng sản xuất.

+ Về nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: Tổ chức giao lưu, hội diễn, hội thi văn nghệ quần chúng, văn nghệ đoàn thể; tổ chức các giải thể thao phù hợp với từng lứa tuổi trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và các đoàn thể...

+ Thường xuyên nhân rộng các mô hình các câu lạc bộ thể thao tại khu dân cư; tận dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân luyện tập TDTT thường xuyên, đưa phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" có những bước phát triển mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đến các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ; chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Huyện uỷ tại cơ sở. Định kỳ hằng năm, nghe Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện; quý III năm 2023, tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ; quý III năm 2024, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch giúp Huyện uỷ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ kết quả thực hiện; báo cáo đột xuất (nếu cần).

3. UBND huyện hằng năm cụ thể hóa các mục tiêu và nội dung kế hoạch để xây dựng và giao chỉ tiêu nhà nước cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo:

- Phòng Văn hoá và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo huyện vào cuối năm và đột xuất khi cần.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Có kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, trình UBND huyện xem xét phê duyệt.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn các xã, thị trấn về chế độ, chính sách tài chính, lập dự trù đề nghị tỉnh hỗ trợ ngân sách và hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kinh phí xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ở xã, thị trấn và thôn, KDC theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. Đưa các mục tiêu của Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện từ năm 2021 đến năm 2025.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hướng dẫn các địa phương lập dự toán thiết kế công trình, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thẩm định hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt.

- Trung tâm VH-TT huyện: Căn cứ các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh, xây dựng và ban hành hướng dẫn công tác quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động cho các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Hướng dẫn hoàn thiện, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo mục tiêu Kế hoạch.

- Đài Truyền thanh huyện: Tuyên truyền và hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kế hoạch xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền Kế hoạch, đồng thời thường xuyên đưa tin các điển hình tiên tiến trong thực hiện kế hoạch.

4. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở và giám sát việc thực hiện Kế hoạch của Huyện uỷ.

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở làm lòng cốt trong việc khai thác, phát huy chức năng của thiết chế văn hóa - thể thao ở thôn, KDC thông qua việc tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, các hoạt động TDTT...

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Huyện uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa nội dung Kế hoạch vào Bản tin thông báo nội bộ huyện để làm tài liệu tuyên truyền tại Hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư.

6. Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch của Huyện uỷ, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tại địa phương trong quý I năm 2021. Định kỳ hằng năm, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu mà Kế hoạch của Huyện uỷ đề ra.

7. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, đồng chí phó khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương được phân công phụ trách.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,

- BCH Đảng bộ huyện,

- Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch,

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,

- Đảng ủy các xã, thị trấn,

- Lưu VPHU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

            Đặng Xuân Thưởng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022
+ Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 7 năm 2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 205
Hôm nay 1,702
Tháng này: 325,384
Tất cả: 3,744,112
THƯ VIỆN ẢNH