NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020- 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LỘC LẦN THỨ XXVI,

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

-----

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI được tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ 13h30' ngày 26/8/2020 đến 17h00' ngày 27/8/2020 tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trình, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

          I. Tán thành những nội dung cơ bản về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội:

          1. Về đánh giá tình hình kết quả 5 năm 2015 - 2020

Năm năm qua, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực:

- Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy ngày càng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện.

- Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành trước kế hoạch, được Chính phủ công nhận. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bộ mặt nông thôn đổi mới và phát triển theo hướng đô thị, đời sống vật chất tinh thân của nhân dân được nâng lên.

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục - đào tạo có bước phát triển về quy mô và chất lượng; tập trung củng cố, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,9%. Lĩnh vực thông tin, truyền thông phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từng bước đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Một số chỉ tiêu về kinh tế- xã hội chưa đạt; kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của huyện nhà; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; môi trường đầu tư vẫn còn bất cập; một số dự án quan trọng triển khai thực hiện chậm tiến độ. Sản xuất nông nghiệp tập trung, theo hướng sản xuất hàng hóa chưa rõ nét, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa thu hút đưc các dự án quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao đầu tư vào huyện. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa chặt chẽ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển chưa tương xứng với vị thế của huyện; chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, quản lý nhà nước về an ninh trật tự có mặt chưa chặt chẽ.  

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị còn có mặt hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ; một số tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Nội dung, hình thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở một số nơi còn hạn chế, vai trò phản biện xã hội chưa được phát huy.

 Đại hội đã chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế; rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc qua quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

          2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

2.1. Mục tiêu tổng quát

­­­­­ Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng xây dựng huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, lấy thị trấn Gia Lộc - đô thị loại IV là trung tâm và các đô thị loại V theo quy hoạch. Thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; bảo vệ tài nguyên và môi trường; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng huyện Gia Lộc trở thành một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Hải Dương.

            2.2. Những mục tiêu chủ yếu

(1) Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,2%/năm.

(2) Giá trị sản xuất CN, TTCN, xây dựng tăng bình quân 10,8%/năm.

(3) Giá trị dịch vụ tăng bình quân 10,3%/năm.

(4) Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm.

(5) Đến năm 2025, cơ cấu lao động: Nông nghiệp, thuỷ sản 23,3% - CN, TTCN và XD 48,9% - Dịch vụ thương mại 27,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%.

(6) Đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 242 triệu đồng/ha

(7) Đến năm 2025, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(8) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm.

(9) Duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; năm 2025, có thêm 15 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

(10) Đến năm 2025, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 99% dân số; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 55%.

(11) Đến năm 2025, đạt 20 giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế); 6,5 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ giới tính khi sinh dưới 110 bé trai/100 bé gái.

(12) Đến năm 2025, giảm 4/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới.

(13) Hằng năm, duy trì 90% thôn, khu dân cư văn hoá, cơ quan văn hóa.

(14) Đến năm 2025, có thêm 6 xã được công nhận là đô thị loại V, thị trấn Gia Lộc được công nhận là đô thị loại IV.

(15) Hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo tiêu chí đô thị.

(16) Đến năm 2025, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 80%.

(17). Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; kết nạp từ 100 đến 130 đảng viên/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, xuất sắc đạt 92%.

3. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ đột phá và 2 công trình trọng điểm

3.1. Các nhiệm vụ đột phá

(1) Xây dựng chính quyền thân thiện, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước.

(2). Mở rộng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là mở rộng diện tích gieo trồng theo qui mô nhà màng, nhà lưới.

(3). Tập trung giải quyết những tồn tại trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường; chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn, các làng nghề CN-TTCN.

(4). Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường huyện quản lý và khu vực trung tâm huyện và 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh phấn đấu xây dựng đô thị loại V giai đoạn (2020-2025).

3.2.Các công trình trọng điểm

(1). Hoàn thành xây dựng Đền Liệt sỹ huyện Gia Lộc.

(2). Phối hợp với các cơ quan liên quan giải phóng mặt bằng thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đường tránh Quốc lộ 37 qua địa bàn Thị trấn Gia Lộc.

             4. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

          Đại hội nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đề ra, trong đó Đại hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

4.1. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ để tạo ra khối lượng sản phẩm lớn an toàn, sạch, có giá trị kinh tế cao

 Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; mở rộng qui hoạch vùng và mô hình sản xuất, nhất là vùng sản xuất lúa, vùng rau, hoa, quả...cho giá trị kinh tế cao. Tập trung định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất; mở rộng quy mô, diện tích gieo trồng theo mô hình nhà màng, nhà lưới đạt tiêu chuẩn VIETGAP.

 Có cơ chế thu hút các doanh nghiệp tham gia, liên kết vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn sản xuất với thị trường; thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP "Mỗi xã một sản phẩm".

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, tập trung, xa khu dân cư, mang lại giá trị hàng hóa cao gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo phát triển bền vững, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

4.2. Khai thác và phát huy mọi nguồn lực, lợi thế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khả năng cạnh tranh; thu hút đầu tư có chọn lọc, theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch; tạo môi trường thuận lợi để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế dịch vụ; có chính sách thu hút và khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có năng lực đầu tư vào các ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.  

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đẩy mạnh các dự án tạo nguồn thu từ quỹ đất. Ưu tiên nguồn lực đầu tư công để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông và đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương theo kế hoạch xây dựng đô thị loại IV, loại V.

4.3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch theo hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập các cụm công nghiệp theo kế hoạch; chỉ đạo các xã, thị trấn điều chỉnh qui hoạch sau sáp nhập. Từng bước chỉnh trang khu trung tâm huyện, phấn đấu giai đoạn 2020- 2025 xây dựng Thị trấn Gia Lộc thành đô thị loại IV, quy hoạch xây dựng các xã Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh thành đô thị loại V. Giai đoạn 2025- 2030 quy hoạch, xây dựng các xã Yết Kiêu, Lê Lợi, Thống Nhất thành đô thị loại V.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị khu vực trung tâm, đặc biệt là trật tự xây dựng, trật tự quảng cáo, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh theo hướng đô thị. Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân. Quan tâm đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải; thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường.

4.4. Phát triển mạnh giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa; tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa. Phát triển đồng bộ lĩnh vực thông tin, trong đó ưu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực để xây dựng chính quyền điện tử và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Chú trọng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số gia đình trẻ em. Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, khám và điều trị bệnh ở Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn.  

Tập trung đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.

4.5. Tăng cường Quốc phòng-An ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

 Chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Chủ động ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, chống đối của các thế lực thù địch; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh trên không gian mạng. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính; tích cực phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4.6. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh

Xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng cơ chế trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.  

Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tích cực, chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; hướng các hoạt động về cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”, "nổi cộm" trên địa bàn.

4.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ ( 2016-2021). Chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa huyện Gia Lộc.

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp và xây dựng chính quyền “điện tử” theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" theo hướng hiện đại.

4.8.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân  tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Từ những kinh nghiệm rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

 III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân trong huyện và ý kiến đóng góp tại Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn thiện văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI gồm 39 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Đại hội vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ.

VI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện   Gia Lộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI đề ra.

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- ĐỀ ÁN Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025(23/03/2021)
- KẾ HOẠCH Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025(23/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 122
Hôm nay 3,528
Tháng này: 540,813
Tất cả: 4,843,337
THƯ VIỆN ẢNH