Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV
(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

 Trong 05 năm tới, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, tỉnh Hải Dương tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra khá nhanh. Những thành tích, kết quả đạt được giai đoạn 2015 - 2020 cùng với những tiềm năng, lợi thế của địa phương... sẽ là những thuận lợi căn bản giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lộc triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, văn hoá, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Gia Lộc cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, nguồn lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh... tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân.

A. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU

I. Phương hướng

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mạnh mẽ các tiềm năng thế mạnh xây dựng huyện Gia Lộc giàu đẹp, văn minh phù hợp với định hướng phát triển đô thị và qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo phát triển con người toàn diện; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư. Phấn đấu đến năm 2030 huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng xây dựng huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, lấy thị trấn Gia Lộc - đô thị loại IV là trung tâm và các đô thị loại V theo quy hoạch. Thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; bảo vệ tài nguyên và môi trường; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng huyện Gia Lộc là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Hải Dương.

2. Mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,2%/năm.

2.2. Giá trị sản xuất CN, TTCN, xây dựng tăng bình quân 10,8%/năm.

2.3. Giá trị dịch vụ tăng bình quân 10,3%/năm.

2.4. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm.

2.5. Đến năm 2025, cơ cấu lao động: Nông nghiệp, thuỷ sản 23,3% - CN, TTCN và XD 48,9% - Dịch vụ thương mại 27,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%.

2.6. Đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 242 triệu đồng/ha

2.7. Đến năm 2025, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

2.8. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm.

2.9. Duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; năm 2025, có thêm 15 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

2.10. Đến năm 2025, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 99% dân số; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 55%.

2.11. Đến năm 2025, đạt 20 giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế); 6,5 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ giới tính khi sinh dưới 110 bé trai/100 bé gái.

2.12. Đến năm 2025, giảm 4/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới.

2.13. Hằng năm, duy trì 90% thôn, khu dân cư văn hoá, cơ quan văn hóa.

2.14. Đến năm 2025, có thêm 6 xã được công nhận là đô thị loại V, thị trấn Gia Lộc được công nhận là đô thị loại IV.

2.15. Hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo tiêu chí đô thị.

2.16. Đến năm 2025, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 80%.

2.17. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; kết nạp từ 100 đến 130 đảng viên/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, xuất sắc đạt 92%.

III. Các khâu đột phá, công trình trọng điểm

1. Một số khâu đột phá

- Xây dựng chính quyền thân thiện, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước.

- Mở rộng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là mở rộng diện tích gieo trồng theo quy mô nhà màng, nhà lưới.

- Tập trung giải quyết những tồn tại trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường; chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn, các làng nghề CN-TTCN.

- Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường huyện quản lý, khu vực trung tâm huyện và 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh phấn đấu xây dựng đô thị loại V giai đoạn (2020-2025).

2. Các công trình trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025

- Hoàn thành xây dựng Đền Liệt sỹ huyện Gia Lộc.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giải phóng mặt bằng, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đường tránh Quốc lộ 37 qua địa bàn Thị trấn Gia Lộc.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Về kinh tế

1.1. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ để tạo ra khối lượng sản phẩm lớn an toàn, sạch, có giá trị kinh tế cao

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Chú trọng phát triển các vùng sản xuất lúa, vùng chuyên canh rau, hoa, quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất, tập trung định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch có giá trị kinh tế cao; mở rộng quy mô, diện tích gieo trồng theo mô hình nhà màng, nhà lưới, đạt tiêu chuẩn VIETGAP. Đa dạng hoá các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Gắn sản xuất với thị trường thông qua các mô hình liên kết, nhất là liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP "Mỗi xã một sản phẩm", phấn đấu có thêm 06 sản phẩm được cấp tỉnh xếp hạng. Tăng cường xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có thế mạnh của huyện; củng cố, nâng cao giá trị nhãn hiệu tập thể "Rau an toàn Gia Lộc".

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, tập trung, xa khu dân cư theo hướng chất lượng, hiệu quả gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Duy trì ổn định và khai thác hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn; khuyến khích phát triển các loại hình hợp tác xã.. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đặc biệt chú trọng ngành nghề chế biến nông sản, thực phẩm; đổi mới cơ chế hỗ trợ sản xuất cho phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập trung nguồn lực cho xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đảm bảo phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

1.2. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều lao động; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp, điểm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Có giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; coi trọng thu hút đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường.

Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát triển sản phẩm truyền thống có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công. Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Hoàn thiện nâng cấp hệ thống giao thông huyện quản lý theo tiêu chuẩn nhựa hóa, bê tông hóa. Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của tỉnh và nguồn lực của địa phương để tăng cường cơ sở vật chất  cho trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc các xã, thị trấn... nhằm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường kiểm tra các dự án sau chấp thuận đầu tư. Xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ dự án lợi dụng cơ chế, chính sách, vi phạm các quy định sau chấp thuận đầu tư.

1.3. Tăng cường công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị

Triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Thực hiện quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đô thị, tạo nền tảng đến năm 2030 Gia Lộc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập và quản lý, thực hiện quy hoạch. Từng bước hình thành đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh... để nâng cao chất lượng sống của người dân. Phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch 02 cụm công nghiệp: Yết Kiêu, Toàn Thắng. Chỉ đạo các xã, thị trấn điều chỉnh quy hoạch sau thực hiện sáp nhập. Phấn đấu đến năm 2030 Gia Lộc có 10 đô thị, trong đó 01 đô thị loại IV, 9 đô thị loại V; giai đoạn 2020- 2025 xây dựng Thị trấn Gia Lộc thành đô thị loại IV, quy hoạch xây dựng các xã Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh thành đô thị loại V. Giai đoạn 2025- 2030 quy hoạch, xây dựng các xã Yết Kiêu, Lê Lợi, Thống Nhất thành đô thị loại V.

1.4. Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hóa các loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân

Thực hiện tốt cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là đầu tư xây dựng siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí; các loại hình dịch vụ chất lượng cao như: công nghệ - thông tin, viễn thông, y tế, giáo dục - đào tạo... Tăng cường liên kết và khuyến khích các tổ chức, thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế dịch vụ. Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn. Đẩy mạnh các loại hình dịch vụ chế biến tiêu thụ nông sản, thực phẩm, nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, tín dụng, ngân hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân... Quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ mới, trong đó chú trọng phát triển các loại hình thương mại tiện tích, trung tâm mua sắm, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại... Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ và công tác quản lý chợ, chống mọi biểu hiện vi phạm pháp luật...

Quan tâm đầu tư quy hoạch, xây dựng khu dịch vụ thương mại của các khu dân cư tập trung. Tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp các chợ trung tâm; đầu tư quy hoạch, nâng cấp các chợ nông thôn ở một số xã.

1.5. Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tài nguyên, môi trường. Đồng thời quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng hằng năm của huyện và các xã, thị trấn. Định kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác kiểm kê, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất... đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh việc xử lý đất xen kẹp, dôi dư trong các khu dân cư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Tập trung rà soát thực trạng sử dụng các loại đất trên địa bàn và xử lý nghiêm những vi phạm về lĩnh vực đất đai, tài nguyên.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân sử dụng các sản phẩm công nghệ mới thân thiện với môi trường; giảm rác thải, nhất là rác thải nhựa, rác thải nguy hại. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về môi trường. Kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định dự án đầu tư, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tập trung giải quyết và xử lý có hiệu quả rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch làng nghề, trang trại chăn nuôi tập trung; xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

1.6. Thực hiện tốt công tác tài chính, tín dụng, ngân hàng

Thực hiện tốt Luật ngân sách và các quy định về quản lý thu, chi tài chính, phấn đấu hằng năm thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao từ 10% trở lên. Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào huyện; mở rộng thị trường và quy mô hoạt động của các cơ sở hiện có; thực hiện xây dựng hạ tầng và tổ chức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch; Khai thác có hiệu quả quĩ đất bên các tuyến đường mới đầu tư xây dựng, nhất là hai bên đường trục Bắc - Nam. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế; khai thác triệt để các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, có giải pháp phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu.

Quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật ngân sách ở các địa phương, đơn vị. Xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý tài chính. Đổi mới các hoạt động tài chính, tín dụng ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

2. Phát triển văn hóa, xã hội

2.1. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động khoa học, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đạt kết quả. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; thực hiện cơ chế thu hút nhân tài làm việc trong ngành giáo dục. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi; nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục và dạy học. Duy trì và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đẩy mạnh việc xây dựng trường tiêu biểu, điển hình cấp Tiểu học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Tăng cường hoạt động khuyến học, khuyến tài. Nâng cao chất lượng của các trung tâm học tập cộng đồng.

        Đổi mới hoạt động khoa học - công nghệ theo hướng hiệu quả; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng... Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm vào sản xuất và đời sống xã hội...

2.2. Phát triển đồng bộ văn hoá, thể thao, thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông

Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở", xây dựng xã văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá. Duy trì và phát triển các loại hình văn hoá truyền thống. Quan tâm quy hoạch và xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng và hoạt động thể thao trong các nhà trường. Duy trì và phát huy thể thao có thành tích cao...

Tăng cường quản lý di tích và các hoạt động dịch vụ văn hoá. Thực hiện lành mạnh hóa việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Làm tốt công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó ưu tiên, tập trung lĩnh vực công nghệ thông tin từng bước xây dựng Chính quyền điện tử. Đa dạng hoá chương trình và nâng cao chất lượng phát thanh, truyền thanh đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu của người dân.

2.3. Nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số - gia đình và trẻ em

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động y tế, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đội ngũ bác sỹ về công tác tại cơ sở. Nâng cao năng lực mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống tốt các loại dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, giữ vững xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và xây dựng xã phù hợp với trẻ em.

2.4. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, nâng cao đời sống nhân dân

Chú trọng công tác hướng nghiệp, tư vấn lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là ở nông thôn và các đối tượng là người nghèo. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề, truyền nghề cho người lao động, nâng cao hiệu quả đào tạo và dạy nghề, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội và phục vụ công cuộc đổi mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo, giải quyết việc làm; tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm vươn lên thoát nghèo. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện.  

3. Công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Làng an toàn, cơ quan đơn vị an toàn về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng các tổ tự quản về an ninh trật tự, phấn đấu tỷ lệ làng, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự đạt danh hiệu năm sau cao hơn năm trước.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Tập trung nguồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng 1-2 công trình nhân cốt trong Căn cứ chiến đấu theo Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ huyện Gia Lộc; giải phóng mặt bằng vị trí xây dựng Sở chỉ huy thường xuyên huyện. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, hội diễn; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, chỉ tiêu huy động lực lượng dự bị động viên....

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; đảm bảo phát huy dân chủ với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư công, đất đai, môi trường, tài chính và việc thực hiện chính sách xã hội... góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện tốt quy định về tiếp công dân. Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Nâng cao hoạt động của hội thẩm nhân dân. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác thi hành án.

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500(31/08/2020)
- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040(31/08/2020)
- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới Gia Hoà, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500(31/08/2020)
- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc tỷ lệ 1/500(31/08/2020)
- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.(31/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Gia Lương, huyện Gia Lộc năm 2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021
+ Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 119
Hôm nay 1,183
Tháng này: 144,537
Tất cả: 1,992,347
THƯ VIỆN ẢNH