Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống

Từ ngày 26-27/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp; Từ ngày 25-27/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ và đổi mới. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Tỉnh ủy đánh giá cao cả về nội dung, chất lượng các văn kiện trình Đại hội, về chất lượng cấp ủy theo hướng trẻ hóa; Về không khí trang trọng, phấn khởi từ công tác tuyên truyền, khánh tiết đến các hoạt động phục vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Tất cả các nhiệm vụ theo chương trình hành động và NQ của Đại hội đã và đang đặt ra cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Làm gì để phát huy truyền thống quê hương anh hùng của huyện đạt chuẩn NTM, của huyện hướng tới một đô thị xứng tầm là trung tâm kinh tế của tỉnh, một huyện có tiềm năng, lợi thế đất đai, lao động, kinh nghiệm, cận kề TP Hải Dương, các hệ thống giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, nhân cách con người Gia Lộc; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu mới. Đó là những câu hỏi lớn, là tâm tư, tình cảm, là nguyện vọng, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ, với Đại hội, không chỉ giải quyết trước mắt mà trong cả một nhiệm kỳ, kể cả tầm nhìn xa hơn.

 

Để đưa nhanh NQ Đại hội, nhiệm kỳ mới, tạo dấu ấn quan trọng để huyện Gia Lộc đi tới đỉnh cao mới, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn. Trong thời gian cuối tháng 10/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các đề án, kế hoạch của Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương chủ động cụ thể hóa thành chương trình hành động, NQ Đại hội bằng các đề án, kế hoạch theo các văn kiện đã trình, biểu quyết thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quy hoạch hạ tầng kinh tế-xã hội theo định hướng xây dựng huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV.Trong đó, lấy Thị trấn Gia Lộc- đô thị loại IV là trung tâm và các đô thị loại V theo quy hoạch. Thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; bảo vệ tài nguyên và môi trường; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng huyện Gia Lộc là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Hải Dương. Và 17 mục tiêu chủ yếu:

1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,2%/năm.

2. Giá trị sản xuất CN, TTCN, xây dựng tăng bình quân 10,8%/năm.

3. Giá trị dịch vụ tăng bình quân 10,3%/năm.

4. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm.

5. Đến năm 2025, cơ cấu lao động: Nông nghiệp, thuỷ sản 23,3% - CN, TTCN và XD 48,9% - Dịch vụ thương mại 27,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%.

6. Đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 242 triệu đồng/ha

7. Đến năm 2025, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

8. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm.

9. Duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; năm 2025, có thêm 15 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

10. Đến năm 2025, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 99% dân số; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 55%.

11. Đến năm 2025, đạt 20 giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế); 6,5 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ giới tính khi sinh dưới 110 bé trai/100 bé gái.

12. Đến năm 2025, giảm 4/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới.

13. Hằng năm, duy trì 90% thôn, khu dân cư văn hoá, cơ quan văn hóa.

14. Đến năm 2025, có thêm 6 xã được công nhận là đô thị loại V, thị trấn Gia Lộc được công nhận là đô thị loại IV.

15. Hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo tiêu chí đô thị.

16. Đến năm 2025, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 80%.

17. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; kết nạp từ 100 đến 130 đảng viên/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, xuất sắc đạt 92%.

Triển khai và thực hiện 4 khâu đột phá, gồm:

Một, Xây dựng Chính quyền điện tử, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước;

Hai, Mở rộng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là mở rộng diện tích gieo trồng theo quy mô nhà màng, nhà lưới;

Ba, Tập trung giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, môi trường và chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn, các làng nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp;

Bốn, Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, nhất là khu vực trung tâm huyện và 6 xã(Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh), phấn đấu xây dựng đô thị loại V, giai đoạn 2020-2025.

Xác định 2 công trình trọng điểm, gồm:

Một, Hoàn thành xây dựng Đền Liệt sỹ của huyện;

Hai, Đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thành xây dựng đường tránh quốc lộ 37 qua Thị trấn Gia Lộc.

Đồng thời cụ thể hóa 3 đề án, gồm:

Đề án: Xây dựng Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc, giai đoạn 2021-2025;

Đề án: Xây dựng thị trấn Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành quy hoạch và các tiêu chí xây dựng đô thị loại V đối với 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề đến năm 2030, huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV".

Đề án:, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Chặng đường đi tới phía trước vẫn khó lường về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trên thế giới vẫn gia tăng; Song với truyền thống văn hiến, cách mạng, anh hùng, những điều kiện thuận lợi tự nhiên và xã hội, cộng với những thành tích đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, tham gia tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ, ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội; Tiếp thu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo kết quả thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hành động của các khóa tiền nhiệm. Với khí thế mừng vui về thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, niềm vui và phấn khởi về huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đây chính là tiền đề, những động lực quan trọng để chúng ta khắc phục khó khăn về phát triển kinh tế, ứng phó với dịch bệnh, sự biến đổi của thời tiết, khí hậu; Cũng là sự cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Gia Lộc sớm trở thành đô thị loại IV giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển đô thị, qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tầm nhìn xa hơn của tỉnh Hải Dương thời kỳ CNH-HĐH, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập Quốc tế./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Đức Xương.(13/11/2020)
- Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Gia Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (30/10/2020)
- Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(23/10/2020)
- Hội LHPN huyện tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam(16/10/2020)
- Huyện ủy Gia Lộc gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng và Văn phòng Cấp ủy. (16/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 95
Hôm nay 341
Tháng này: 83,941
Tất cả: 1,613,875
THƯ VIỆN ẢNH