Thành tựu 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

75 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế. Ngày này cách đây 75 năm, trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô Hà Nội, đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây lịch sử dân tộc Việt Nam sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. 75 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khẳng định "Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

 

Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên khắp các ngả đường rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Cứ mỗi mùa thu Tháng Tám, cứ mỗi khi đến Tết Độc lập, những người con đất Việt vẫn không khỏi bồi hồi nhắc nhớ cho nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình về lịch sử hào hùng của dân tộc. Trải qua 75 xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử để hiểu rõ được trong 75 năm qua dân tộc Việt Nam ta đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào :

1. Giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát huy cao độ sáng tạo, khéo léo, vững tay chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh, đi đến bến bờ vinh quang; lãnh đạo Nhân dân bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai với phương châm vừa kiến quốc vừa kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.

Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến; vừa kiến quốc vừa kháng chiến dựa vào sức mình là chính, đồng thời ửanh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi và việc ký kết Hiệp định Gionevơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trải qua nhiều giai đoạn, Nhân dân ta phải lần lượt đối phó với các chiến lược chiến tranh tàn bạo, xảo quyệt của kẻ thù. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, qua 21 năm chiến đấu anh dũng (1954 - 1975), chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang.

Đối với cách mạng ở miền Nam, Đảng ta lãnh đạo đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, nhất là “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973) và “đánh cho ngụy nhào” (1973 - 1975). Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quốc tế, có tính thời đại sâu sắc.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy có thời gian gặp nhiều khó khăn, những nhược điểm trong cơ chế tập trung bao cấp nhưng đã được Đảng ta kịp thời thay đổi, khắc phục cho phù hợp với tình hình. Mười năm cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975 - 1985) là mười năm Đảng ta tìm tòi con đường đổi mới. Đây cũng là thời kỳ tư duy mới được hình thành từng bước bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu và khuyết điểm ừong mười năm ấy đã để lại những bài học quý giá cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.

2. Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Trên cơ sở tông kêt thực tiên, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội VI của Đảng (tháng 12 năm 1986) đưa ra đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Qua gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy, văn hóa xã hội không ngừng phát triển. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình; đang thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế... Công cuộc đổi mới đã đáp ứng được những đòi hỏi bức thiết của tình hỉnh nước ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; có ý nghĩa như một cuộc cách mạng trong thời kỳ mới, một sự nghiệp thật sự sáng tạo của nhân dân ta; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù họp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Phát huy thành quả, kinh nghiệm trong 75 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mỡi, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

3. Một số thành tựu của huyện Gia Lộc trong nhiệm kỳ 2015-2020 :

Toàn huyện đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu: phát triển nông nghiệp toàn diện, thực hiện có hiệu quả đề án "Quy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn, tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016-2020". Gia Lộc thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp an toàn và ứng dụng công nghệ cao đạt giá trị kinh tế cao đứng ở tốp đầu của tỉnh.

 

(Lãnh đạo huyện Gia Lộc đi thăm kiểm tra mô hình SX nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phạm Trấn)

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến tháng 6.2019 toàn huyện có 22/22 xã=100% số xã được tỉnh công nhậ đạt chuẩn nông thôn mới, đến tháng 12/2019 thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính, huyện Gia Lộc có 18 đơn vị, trong đó 1 thị trấn và 17 xã, thì cả 17/17 xã=100% số xã đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa so với mục tiêu nghị quyết Đại hội (đến hết năm 2020 có 63,6% số xã đạt chuẩn). Ngày 19/8/2020 đúng dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám, chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1272QĐ-TTg công nhận huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới. Niềm vui như được nhân đôi sẽ tạo động lực cho Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc bứt phá đi lên trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển theo hướng hiện đại. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14,1%/năm, cao hơn 0,9% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội và tăng 1,9 lần so với năm 2015. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, giá trị dịch vụ tăng bình quân 10,8%, cao hơn 0,2% mục tiêu nghị quyết Đại hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 37,1%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội (tăng 10%/năm trở lên).

Tất cả phòng học trong huyện đều là kiên cố cao tầng. 5 năm qua, toàn huyện có thêm 32 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng gấp đôi so với mục tiêu nghị quyết Đại hội. Đến nay, 100% số trường mầm non, tiểu học, THCS đã đạt chuẩn Quốc gia, tăng 22% so với mục tiêu Đại hội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm. Đến hết năm 2017, tất cả các xã, thị trấn đều đạt chuẩn Quốc gia về Y tế. Chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện hiện có 41 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và tỉnh, tăng 5 di tích so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, năm 2018, bia "Sùng Thiên tự bi" ở chùa Dâu(xã Nhật Tân) được công nhận là bảo vật Quốc gia. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Lễ hội truyền thống Đền Quát là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Như vậy có thể thấy, trải qua 75 năm kể từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng Tháng Tám; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 75 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công an huyện

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty nước sạch Thanh Sơn thăm tặng quà, kiểm tra công tác phòng chống Covid 19 tại xã Thống Nhất (04/09/2020)
- Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.(28/08/2020)
- Đảng bộ huyện Gia Lộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025(28/08/2020)
- Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện(26/08/2020)
- Huyện Gia Lộc chuẩn bị xong các bước tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần XXVI nhiệm kỳ 2020-2025(26/08/2020)
- Đảng bộ huyện Gia Lộc: Dấu ấn đậm nét qua một nhiệm kỳ (21/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 96
Hôm nay 1,454
Tháng này: 84,725
Tất cả: 1,514,416
THƯ VIỆN ẢNH