Vai trò tín dụng chính sách trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Gia Lộc

Căn cứ quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-TBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo và giao cho Phòng Lao động-TBXH huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã thị trấn, tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 18 xã, thị trấn. Theo tổng hợp của phòng, đến hết năm 2019, 18/18 xã, thị trấn của huyện Gia Lộc còn 791 hộ nghèo, bằng 1,75%, 1.528 hộ cận nghèo, bằng 3,38%(theo chuẩn nghèo mới). Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp các ngành tích cực vào cuộc với mục đích giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào cuối năm 2020 và theo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc phấn đấu đến năm 2025 giảm 4/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới.

Vậy làm gì để tác động mạnh mẽ đến quan điểm chỉ đạo để giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% vào cuối năm 2020 và giảm 4/5 hộ nghèo vào cuối năm 2025? Ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc đóng vai trò chủ thể, giữ vị trí quan trọng và là chìa khóa cho việc triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ cho việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cùng với đó là phát huy cao độ của Hội đồng quản trị, các thành viên của Hội đồng, sự hợp tác và chia sẻ của các Tổ vay vốn, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, không chỉ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội về triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi nhằm giúp người nghèo và đối tượng chính sách khác hiểu rõ lợi ích của chính sách tín dụng ưu đãi, từ đó việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.

 

Theo báo cáo của NHCSXH huyện Gia Lộc, chỉ tính riêng năm 2019, đã thực hiện giải ngân cho vay trên địa bàn tăng trưởng so với năm 2018 với số tiền là 65 tỷ đồng, trong đó có 300 hộ nghèo, 361 hộ cận nghèo, 81 hộ mới thoát nghèo và 101 hộ ĐBDTT số nghèo với số tiền cho vay là trên 35 tỷ đồng. Ngoài ra, từ chương trình cho vay nhà ở theo QĐ 33 đã giải quyết cho vay được 79 hộ nghèo để xây dựng nhà ở; thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm, cho vay đối với học sinh, sinh viên, cho vay vùng khó khăn và chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giải quyết cho vay với số tiền trên 25 tỷ đồng, đã giúp cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định, nâng cao mức sống của người dân và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc cũng còn gặp không ít khó khăn, bởi nguồn vốn từ ngân sách huyện chuyển sang so với yêu cầu còn thấp; Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảm nghèo bền vững….

Năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được xác định là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc đề nghị Huyện ủy-UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng mới như: Nghị định 100/NĐ-CP, tuyên truyền nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 12/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị và văn bản số 866/NHCS-TDNN của Tổng giám đốc NHCSXH. Triển khai đến các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể rà soát các đối tượng thụ hưởng, bình xét đề nghị phê duyệt giải ngân kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ, không để nợ đọng vốn. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo huyện cập nhật thông tin khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban đại diện HĐQT, phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm, vay vốn và chất lượng tín dụng trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động tiền gửi, tuyên truyền chính sách tín dụng mới về nâng mức cho vay tối đa, và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quyết định số 12/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị và văn bản 866/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng giám đốc NHCSXH về công tác tín dụng,

Phương châm của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lộc chỉ đạo, thực hiện thời gian tới, đó là: Tiếp tục chủ động thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng hội đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát, xác định nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách từ các thôn, khu dân cư để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 đảm bảo phù hợp, sát đúng với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương. Tích cực chủ động tham mưu với Ban đại diện HĐQT đề nghị huyện trích từ nguồn ngân sách chuyển sang ngân hàng CSXH cho vay; chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp trên địa bàn khai thác nguồn vốn từ doanh nghiệp ủy thác cho ngân hàng để cho vay; Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, chương trình tiền gửi tiết kiệm vì an sinh xã hội, chương trình cho vay duy trì và mở rộng việc làm, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình cho vay nhà ở xã hội; Các nhu cầu vay vốn đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo góp phần tích cực đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Tất cả các hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lộc đã và đang là việc làm cụ thể, thiết thực dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoạt động của Ngân hàng CSXH trong lúc tình hình dịch Covid-19 cũng bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa nâng cao vai trò, vị trí, chức năng trong công tác tín dụng chính sách, giúp cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách được thụ hưởng sự ưu đãi của nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào cuối năm 2020 và theo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện phấn đấu đến năm 2025 giảm 4/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân (18/09/2020)
- NHCSXH HUYỆN GIA LỘC KÍCH HOẠT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐỐI VỚI GIAO DỊCH XÃ  (20/08/2020)
- Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025(22/07/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động chính sách tín dụng 6 tháng cuối năm 2020(20/07/2020)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LỘC(22/04/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19(20/04/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm góp phần chung tay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững. (18/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 156
Hôm nay 1,638
Tháng này: 84,909
Tất cả: 1,514,600
THƯ VIỆN ẢNH