Huyện Gia Lộc: Nhân lên các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020.

Theo kế hoạch số 144 ngày 30/12/2019 của UBND huyện Gia Lộc về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015-2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020. Ngay từ những tháng đầu năm 2020, UBND huyện, Hội đồng TĐKT huyện Gia Lộc đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các phong trào đăng ký danh hiệu thi đua, làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực để tôn vinh tại”Hội nghị điển hình tiên tiến”;”Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt”;”Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” cấp cơ sở sẽ diễn ra trong quý I/2020; Đồng thời lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc ở cơ sở về tham dự tại”Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện” dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 5/2020.

Đây là dịp để các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và nhân dân trong huyện Gia Lộc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, cấp tỉnh, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH nói riêng và nhiệm vụ chính trị nói chung trong toàn huyện; Kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng cấp, từng ngành, từng địa phương giai đoạn tiếp theo; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2 cấp: Cơ sở và cấp huyện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Để đạt được mục đích, yêu cầu về biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở diễn ra trong quý I/2020, cấp huyện diễn ra trong tháng 5/2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Gia Lộc tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/04/2014 của Bộ Chính trị về”Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Thứ hai, Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2015-2020. Tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện; Tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy sức mạnh tinh thần, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ ba, Đề cao vai trò, trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua, đi đôi với thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”;” Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;”Phong trào nói không với rác thải nhựa”; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất và tinh thần đoàn kết dân tộc; Tăng thời gian, thời lượng mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ năm, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm; đánh giá đúng kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc các phong trào thi đua trong 5 năm 2015-2020; Rút ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề ra các biện pháp khắc phục, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng, giai đoạn 2020-2025.

Đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Có thể lựa chọn các hình thức như:”Hội nghị điển hình tiên tiến”;”Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt”;”Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Số lượng, thành phần tham dự không quá 200 đại biểu với cơ cấu các điển hình tiên tiến xuất sắc là những người lao động giỏi, sáng tạo, người tốt việc tốt, chú ý đại biểu nông dân, công nhân, người trực tiếp sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu nữ, dân tộc, tôn giáo. Thời gian tổ chức 1/2 ngày vào tháng 3/2020. Đối với cấp huyện: Tổ chức:”Hội nghị điển hình tiên tiến”, số lượng, thành phần tham dự không quá 300 đại biểu với cơ cấu các điển hình tiên tiến xuất sắc trong sản xuất, công tác, tấm gương điển hình tiên tiến do các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn bình xét, bảo đảm hợp lý đại biểu đại diện các lĩnh vực, đơn vị, chú ý lựa chọn người trực tiếp sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, đại biểu trẻ, nữ, dân tộc, tôn giáo. Thời gian tổ chức 1/2 ngày trong tháng 5/2020.

UBND huyện, Hội đồng TĐKT huyện Gia Lộc khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng cách làm mới, sáng tạo, đa dạng các hình thức hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến như: Xây dựng kỷ yếu, in sách, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền rộng rãi nhân điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty nước sạch Thanh Sơn thăm tặng quà, kiểm tra công tác phòng chống Covid 19 tại xã Thống Nhất (04/09/2020)
- Thành tựu 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước (01/09/2020)
- Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. (28/08/2020)
- Đảng bộ huyện Gia Lộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 (28/08/2020)
- Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện (26/08/2020)
- Huyện Gia Lộc: Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(14/02/2020)
- Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế)(12/02/2020)
- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác chỉ đạo, phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện(07/02/2020)
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các xã, các trường học về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra.(07/02/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra.(06/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 138
Hôm nay 1,561
Tháng này: 84,832
Tất cả: 1,514,523
THƯ VIỆN ẢNH