Huyện Gia Lộc: Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, của địa phương, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Để bảo đảm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thống nhất, rộng khắp, ngay từ đầu năm, Huyện Gia Lộc chủ động quán triệt, triển khai tới các cấp, các ngành, từng địa phương tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, với chủ đề:“Gia Lộc thi đua giỏi, về đích sớm”. Gia Lộc chỉ đạo các cấp, các ngành coi công tác thi đua khen thưởng gắn với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục tiêu hướng về cơ sở, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, theo đúng quy định hiện hành.

 
Các khối thi đua trong huyện ký giao ước thi đua năm 2020 

Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Gia Lộc đã ban hành kế hoạch số 23/KH-HĐTĐKT và Công văn số 66/UBND-NV, trong đó tập trung quán triệt, triển khai nội dung các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng; Xây dựng các tiêu chí thi đua của các khối thi đua thuộc huyện; Trong đó nhấn mạnh:

Thứ nhất, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng: Trọng tâm nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: Nội dung cụ thể, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Lộc, giai đoạn(2015-2020.) Nội dung thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp với phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tập trung vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: “Phát hiện-bồi dưỡng-tổng kết-nhân điển hình tiên tiến”; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động tham mưu cho Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp mình hoạt động hiệu quả, tạo sự kết nối chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng và đổi mới công tác khen thưởng. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất…Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục và nêu gương.

Thứ tư, Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng: Thường xuyên kiện toàn và đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, Hội đồng khoa học, sáng kiến; phân công nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc bố trí sắp xếp cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính ổn định. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng tham mưu. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng việc kiểm tra khen thưởng theo thẩm quyền; việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương (09/04/2020)
- Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội (04/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Ghi nhận sau 3 ngày triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  (03/04/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện  (02/04/2020)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lộc đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện và các chợ dân sinh (01/04/2020)
- Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế)(12/02/2020)
- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác chỉ đạo, phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện(07/02/2020)
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các xã, các trường học về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra.(07/02/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra.(06/02/2020)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona tại Trung tâm Y tế huyện(05/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 109
Hôm nay 1,095
Tháng này: 94,537
Tất cả: 1,131,392
THƯ VIỆN ẢNH