Sáng mãi tinh thần Cách mạng Tháng Tám!

Trong những ngày tháng Tám năm 2019 này, Đảng bộ, chính quyền, cùng các cấp, các ngành và nhân dân huyện Gia Lộc đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9-2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019).

Nhớ về những ngày đó, mỗi người Việt Nam không thể nào quên lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi đó đã đưa nước ta, từ một xứ thuộc địa trở thành một Quốc gia độc lập, tự chủ. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến, nửa thuộc địa, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp hết thảy mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời, lở đất, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được phát huy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thắng lợi này là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường không chịu mất nước, không cam làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lê-nin được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh nước ta, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện với tầm nhìn xa, trông rộng đã dự báo chính xác thời cơ cách mạng; tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng; dựa vào lực lượng toàn dân; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa toàn phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Đảng ta kịp thời phát động toàn dân, triệu người như một, vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến, áp bức, bóc lột.

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô cùng quý báu của Cách mạng Tháng Tám là hành trang, động lực tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực ngoại xâm hung bạo của thời đại; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954; Đại thắng Mùa Xuân 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thử thách, giành được thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau 33 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước(1986-2019).

Ngày nay, đất nước và nhân dân ta đang sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc, đang chứng kiến hàng ngày, hàng giờ về đổi thay, sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế đã và đang đưa đất nước ta có vị thế trên trường Quốc tế. Song chúng ta cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức vì phải đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn chế tồn tại trong nước vẫn chưa khắc phục. Tình hình xung đột vũ trang, thương mại, sắc tộc, tôn giáo diễn ra ở các khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình biển Đông và biển đảo cũng có nhiều thách thức….. Những vấn đề đó sẽ dần được khắc phục, vượt qua, bởi vì trong mỗi chúng ta thấm sâu về tinh thần Cách mạng Tháng Tám, sẽ thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực của từng địa phương, nguồn lực trong nước, hợp tác quốc tế và hội nhập, năng động sáng tạo, tận dụng mọi thời cơ; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng với cả nước và tỉnh Hải Dương, những ngày tháng Tám này, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện Gia Lộc, với sự quyết tâm chính trị rất cao, trải qua 10 năm phấn đấu, từ 2010-2019, bằng nỗ lực của chính mình, có sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và đặc biệt sự ủng hộ, đồng thuận, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã hoàn tất chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 5/2019 toàn huyện Gia Lộc có 22/22 xã = 100% số xã đạt chuẩn NTM, 9/9 tiêu chí của huyện đạt chuẩn NTM, huyện Gia Lộc đã hoàn thành và chuẩn bị hoàn tất bộ hồ sơ phục vụ đoàn công tác Trung ương và tỉnh thẩm tra, thẩm định, trình Trung ương xem xét quyết định cho huyện Gia Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019.

Phát huy truyền thống quê hương Gia Lộc anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc tăng cường đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có. Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tốt cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2019, tạo đà hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 2016-2020 ./.

                                                                                                             Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 (17/09/2019)
- Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khai kế hoạch tổng kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020  (04/09/2019)
- Vinh dự, tự hào viết tiếp trang sử vẻ vang mừng kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh 2/9 (03/09/2019)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Gia Lương năm 2019. (30/08/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tấp huấn, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo năm 2018. (21/08/2019)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.(12/08/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về hoàn thành việc xây dựng huyện nông thôn mới (12/08/2019)
- Gia Lộc: Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (09/08/2019)
- Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng trong tình hình mới(02/08/2019)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại Gia Lộc tiếp xúc với cử tri 4 xã tại xã Đức Xương.(30/07/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Thượng
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Xuyên
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 32
Hôm nay 311
Tháng này: 61,489
Tất cả: 815,112
THƯ VIỆN ẢNH