Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Lộc
Ngày 21/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Lộc. UBND huyện Gia Lộc trân trọng đăng toàn văn Đề án và bản tóm tắt Đề án để lấy ý kiến nhân dân. Mọi ý kiến tham gia vào nội dung Đề án, xin gửi về UBND huyện Gia Lộc qua Phòng Nội vụ huyện hoặc qua địa chỉ Email: congttdtgialoc@gmail.com.   UBND huyện Gia Lộc xin trân trọng cảm ơn!
 
* Bản tóm tắt Đề án: /uploads/DA 01.pdf
 
 
* Toàn văn Đề án
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN GIA LỘC

 ­­

Số:   01/ĐA-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Gia Lộc, ngày 21 tháng 6 năm 2019

   

ĐỀ ÁN

SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN GIA LỘC

 

 

Phần I

CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I. CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

2. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

3. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã;

4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

5. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC;

6. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị;

7. Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

8. Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

9. Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021;

10. Công văn số 2696/BNV-CQĐP ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Hải Dương;

11. Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

12. Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2019 - 2021.

13. Kế hoạch số 143-KH/HU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã.

14. Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 31/5/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021;

15. Thông báo Kết luận số 1333-TB/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021;

16. Công văn số 441/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/6/2019 của Sở Nội vụ V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

17. Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hàng Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

18. Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã.

19. Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 10/6/2019 của Ban chỉ đạo huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2019-2021.

II. SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN GIA LỘC

         Tổ chức các đơn vị hành chính - lãnh thổ là một bộ phận của tổ chức cấu trúc hành chính nhà nước, thể hiện sự phân chia quyền lực giữa nhà nước trung ương với các cộng đồng lãnh thổ địa phương và là một vấn đề hết sức quan trọng của mỗi quốc gia. Việt Nam có 4 cấp chính quyền, bao gồm: trung ương, cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp xã (xã, phường, thị trấn).  Sự phân chia đơn vị hành chính  đều dựa trên những tiêu chí, những đặc trưng nhất định về tự nhiên, các điều kiện kinh tế - xã hội, yếu tố dân cư, lịch sử, văn hóa. Tổ chức hợp lý, ổn định các đơn vị hành chính có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả quản lý, phát huy được những tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng miền, địa phương.

Đối với với đơn vị hành chính nói chung và các đơn vị hành chính cấp xã nói riêng, sự biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, tổ chức đời sống kinh tế - xã hội. Sự phân chia nhỏ các đơn vị hành chính cấp xã, bên cạnh một số kết quả trước mắt như việc quản lý của chính quyền gần dân hơn, được sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, đã tạo ra sự thay đổi nhất định về kinh tế-xã hội. Tuy nhiên trên địa bàn huyện có nhiều đơn vị hành chính có quy mô dân số và diện tích nhỏ so với tiêu chí quy định đã bộc lộ không ít những hạn chế, như: phân tán các nguồn lực của địa phương đầu cho xây dựng cơ bản, gây lãng phí nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; bộ máy tổ chức cồng kềnh, làm lãng phí nguồn nhân lực,…

Nhận thức được những bất cập, hạn chế trong việc chia, tách các đơn vị hành chính, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về vấn đề này, như Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đề ra nhiệm vụ: “Khẩn trương xây dựng và đưa vào thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở đó ổn định cơ bản các đơn vị hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã”. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tại Khoản 1 Điều 128 quy định: “Đơn vị hành chính được tổ chức ổn định trên cơ sở các đơn vị hành chính hiện có. Khuyến khích việc nhập các đơn vị hành chính cùng cấp”.  Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định: “Đến năm 2021, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; từ năm 2021 đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định” và ngày 12/3/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021,

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Công văn 2356/UBND-VP ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 12/7/2018; Công văn  số 503/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/7/2018 về việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021 là cần thiết, sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách; góp phần nâng cao chất lượng, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức vì cán bộ công chức, viên chức…

 

Phần II

HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

CỦA HUYỆN GIA LỘC

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, NHẬP, CHIA, GIẢI THỂ, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN GIA LỘC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

1. Từ năm 1945 đến năm 1986

- Từ năm 1945 đến năm 1955: Huyện Gia Lộc có 21 xã.

- Từ năm 1956 đến năm 1979: Huyện Gia Lộc có 25 xã.

- Từ tháng 2 năm 1979 đến năm 1986: Huyện Gia Lộc hợp nhất với huyện Tứ Kỳ thành huyện Tứ Lộc, có 51 xã.

2. Khái quát quá trình thành lập, nhập, chia, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã từ năm 1986 đến nay

- Từ năm 1986 đến tháng 5 năm 1994: Huyện Tứ Lộc có 51 xã.

- Tháng 6/1994: Thành lập thị trấn Gia Lộc,  huyện Tứ Lộc có 50 xã và 01 Thị trấn.

- Từ tháng 1 năm 1996,  huyện Tứ Lộc được chia tách thành 02 huyện Gia Lộc và Tứ Kỳ. Huyện Gia Lộc bao gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Từ tháng 3 năm 1996, huyện Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ bắt đầu làm việc theo đơn vị hành chính mới.

- Tháng 6/2008, huyện Gia Lộc bàn giao 02 xã Thạch Khôi và Tân Hưng về Thành phố Hải Dương, còn lại 23 đơn vị hành chính cấp xã. 

- Từ tháng 7/2008 đến nay, huyện Gia Lộc có 22 xã và 01 thị trấn.

3. Số lượng dơn vị hành chính cấp xã đến thời điểm 31/5/2019:

23 đơn vị (trong đó có 22 xã và 01 thị trấn).

II. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ:

1. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN:

1.1. Diện tích tự nhiên: 114,0264 km2.

1.2. Dân số: tính đến ngày 31/5/2019: 142.804 người.

1.3. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được của huyện:

Trong những năm qua, kinh tế của huyện Gia Lộc tăng trưởng với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mục tiêu đề ra; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10 %/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và ngành dịch vụ.

* Lĩnh vực phát triển kinh tế

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU của Huyện uỷ, các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển các vùng sản xuất lúa tập trung (23 vùng với diện tích 588 ha), sản xuất rau an toàn (47 vùng với tổng diện tích 727 ha). Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện phương án sản xuất cho từng vụ; triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi - thủy sản; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân thuê đất đầu tư phát triển nông nghiệp. Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 6/2019, 20/22 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2/22 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay đã hoàn thành 6/9 tiêu chí, 3 tiêu chí còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2019 đề nghị BCĐ tỉnh, Trung ương thẩm định công nhận huyện Gia Lộc đạt huyện nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá. Xây dựng và triển khai thực hiện thực hiện Đề án số 02 của Huyện ủy nhằm phát triển, mở rộng làng nghề giày da xã Hoàng Diệu và làng nghề mộc Đức Đại, Thị trấn Gia Lộc. Đã chủ động khai thác các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao đời sống của nhân dân. Chủ động phối hợp giải phóng mặt bằng xây dựng các tuyến đường giao thông, công trình trọng điểm trên địa bàn đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh phát triển kinh tế.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường; lập và thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất theo giai đoạn, kế hoạch sử dụng đất từng năm đảm bảo thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định. Tập trung chỉ đạo chuyển mục đích sử dụng đất dôi dư, đất xen kẹp, đất khu dân cư mới tạo kinh phí cho các xã xây dựng nông thôn mới. Cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đảm bảo đúng quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện về xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất 03, đất chuyển đổi ở các xã, thị trấn; kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/4/2018 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công tác vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thực hiện đề án của tỉnh ‘‘Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn’’. 100% các xã có bãi chôn lấp rác thải và 100% các thôn có tổ thu gom rác thải hoạt động ổn định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm tăng cao so với năm trước, chi ngân sách theo dự toán được duyệt, tập trung chi cho con người và đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

* Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Lĩnh vực giáo dục được coi trọng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học hàng năm. Thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện, kết quả thi học sinh giỏi những năm gần đây tăng cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XXIII), toàn huyện 62 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt 83,8%).

Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em có chuyển biến tích cực. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "Công tác dân số trong tình hình mới".

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai gắn với các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Cơ bản hoàn thành dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá Đền Quát, xã Yết Kiêu. Xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Lễ hội Đền Quát là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện Đề án 05-ĐA/HU về ''Đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020", Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu nhân dịp lễ, tết.

* Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thanh tra, tư pháp

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự". Quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, công tác diễn tập và huấn luyện. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện cơ bản theo đúng quy định. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân được tăng cường.

* Công tác cải cách hành chính

Triển khai thực hiện có kết quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch hàng năm; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hoàn thành sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và Trung tâm Dạy nghề huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Tiến hành rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập; triển khai Kế hoạch sáp nhập thu gọn đầu mối các cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với  công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở sáp nhập Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y; Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu dân cư tại các xã trên địa bàn huyện, số thôn, khu dân cư trước khi thực hiện sắp xếp là 121, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập là 113 (08 khu, 105 thôn), giảm 08 thôn. Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021, đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Kiện toàn Bộ phận Một cửa huyện theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chỉnh phủ, đảm bảo giải quyết tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện cho các tổ chức và công dân.

2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã:

2.1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã: 23 đơn vị (trong đó có 22 xã và 01 thị trấn).

2.2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số: 0 đơn vị.

2.3. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định: 23 đơn vị.

Trong đó:

a) Số lượng đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhưng có cả 02 tiêu chuẩn đều đạt từ 50% trở lên theo quy định: 21 đơn vị (trong đó có 20 xã và 01 thị trấn).

b) Số lượng đơn vị hành chính cấp xã có 01 tiêu chuẩn đạt từ 50% trở lên, tiêu chuẩn còn lại chưa đạt 50% theo quy định. Trong đó:

- Chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên: 23 đơn vị (trong đó có 22 xã và 01 thị trấn).

- Chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số: 02 xã (Trùng Khánh, Phương Hưng).

c) Số lượng đơn vị hành chính cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% theo quy định gồm 02 xã: Trùng Khánh, Phương Hưng.

 (Chi tiết nêu tại các Phụ lục 2A, 2B kèm theo)

III. HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

1. Hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định (thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14).

1.1. Xã Trùng Khánh:

1.1.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

1.1.2. Diện tích tự nhiên: 3,0092 km2.

1.1.3. Dân số trung bình: 2.452 người.

Trong đó:

- Dân số theo dân tộc: dân tộc kinh chiếm 100%.

- Dân số theo tôn giáo (Đạo thiên chúa giáo) chiếm 11,64% .

1.1.4. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề:

- Phía Đông giáp xã Thống Nhất;

- Phía Tây giáp xã Long Xuyên, Hồng Khê, Cổ bì, huyện Bình Giang;

- Phía Nam giáp xã Yết Kiêu;

- Phía Bắc giáp xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng.

1.1.5. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn.

1.1.5.1. Đảng bộ xã Trùng Khánh tính đến 01/6/2019 có tổng số: 154 đảng viên, sinh hoạt tại 08 chi bộ trực thuộc (trong đó có: 03 chi bộ nông thôn, 01 chi bộ Dân quân, 03 chi bộ nhà trường và 01 chi bộ Trạm y tế).

Ban chấp hành đảng bộ xã hiện có 11 đồng chí. Ban Thường vụ đảng ủy có 3 đồng chí gồm Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Thường trực, 01 Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã.

1.1.5.2. Hội đồng nhân dân xã :

- Tổng số đại biểu HĐND là 25 người.

- Thường trực HĐND xã gồm Chủ tịch HĐND xã (do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm), 01 phó Chủ tịch HĐND xã.

- Các Ban HĐND xã  gồm: Ban pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội;

+ Ban pháp chế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

+ Ban kinh tế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

1.1.5.3. Ủy ban nhân dân xã:

Cơ cấu tổ chức của UBND xã gồm:

Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ tịch UBND và 01 Ủy viên UBND, phụ trách quân sự (chỉ huy trưởng Quân sự), 01 Ủy viên UBND, phụ trách công an (Trưởng Công an xã).

1.1.5.4. Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

* Đội ngũ cán bộ, công chức:

- Cán bộ xã: 10 người.

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó CT UBND, Phó CT HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

- Công chức xã: 10 người.

02 Văn phòng Thống kê, 02 Văn hóa-Xã hội, 02 Địa chính-Xây dựng và môi trường, 01 Tài chính-Kế toán, 01 Tư pháp-Hộ tịch, 01 Chỉ huy trưởng Quân sự, 01 Trưởng Công an xã.

* Về trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Về chuyên môn: Đại học 13 người, Cao đẳng: 03 người, Trung cấp 04 người, Sơ cấp 00 người.

+ Về lý luận chính trị: Trung cấp 11 người, Sơ cấp 09 người.

* Người hoạt động không chuyên trách ở xã là 10 người

1.1.5.5. Thôn.

- Xã Trùng Khánh tính đến 01/6/2019 có 03 thôn (Trịnh Thanh Vân, Bá Đại và Hưng Long).

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 03 thôn: 11 người; gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, Y tế thôn.

1.1.5.6. Các trường học trên địa bàn xã:

- Trường mầm non: Biên chế giao đầu năm 2019: 21, sau khi tinh giản biên chế còn 20; Đội ngũ hiện có: 19 (CBQL: 03, GV: 14 biên chế, 02 hợp đồng, NV: 00 hợp đồng)

- Trường Tiểu học: Biên chế giao năm 2019: 19; Đội ngũ hiện có: 18 (CBQL: 02, GV: 10 Biên chế, 03 hợp đồng, NV: 03 biên chế)

- Trường THCS: Biên chế giao đầu năm 2019: 14, sau khi tinh giản biên chế còn 13; Đội ngũ hiện có: 12 (CBQL: 02, GV: 05 Biên chế, 02 hợp đồng, NV: 02 biên chế, 01 hợp đồng)

1.1.5.7. Trạm y tế xã:

Biên chế được giao: 06 người; biên chế hiện có: 06 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 04 nhân viên)

1.1.6. Về cơ sở vật chất:

Xã Trùng Khánh có trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã; 01 trường Mầm non; 01 Trường Tiểu học; 01 trường THCS; 01 Trạm y tế kèm theo các tài sản, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học tập, sinh hoạt tập thể của nhân dân.

1.2. Xã Phương Hưng.

1.2.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

1.2.2. Diện tích tự nhiên: 2,1867 km2.

1.2.3. Dân số trung bình: 3.016 người.

1.2.4. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề:

- Phía Đông giáp với Thị trấn Gia Lộc,

- Phía Tây giáp với xã Lê Lợi,

- Phía Nam giáp với xã Toàn Thắng,

- Phía Bắc giáp với xã Gia Hòa.

1.2.5. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn

1.2.5.1 Đảng bộ xã Phương Hưng tính đến 01/6/2019 có tổng số: 163 đảng viên, sinh hoạt tại 07 chi bộ trực thuộc (trong đó có: 03 chi bộ nông thôn, 01 chi bộ Dân quân cơ động, 03 chi bộ nhà trường).

Ban chấp hành đảng bộ xã hiện có 12 đồng chí. Ban Thường vụ đảng ủy có 3 đồng chí gồm Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Thường trực, 01 Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã.

1.2.5.2. Hội đồng nhân dân xã :

- Tổng số đại biểu HĐND xã là 24 người.

- Thường trực HĐND xã gổm Chủ tịch HĐND xã (do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm), 01 phó Chủ tịch HĐND xã.

- Các Ban HĐND xã  gồm: Ban pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội;

+ Ban pháp chế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

+ Ban kinh tế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

1.2.5.3. Ủy ban nhân dân xã:

Cơ cấu tổ chức của UBND xã gồm: Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ tịch UBND và 01 Ủy viên UBND xã phụ trách quân sự (chỉ huy trưởng Quân sự), 01 Ủy viên UBND xã, phụ trách công an (Trưởng Công an xã).

1.2.5.4. Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

* Đội ngũ cán bộ, công chức:

- Cán bộ xã: 10 người.

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó CT UBND, Phó CT HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

- Công chức xã: 09 người.

02 Văn phòng-Thống kê, 02 Văn hóa-Xã hội, 01 Địa chính-Xây dựng và mô trường, 01 Tài chính-Kế toán, 01 Tư pháp-Hộ tịch, 01 Chỉ huy trưởng Quân sự, 01 Trưởng Công an xã.

* Về trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Về chuyên môn: Đại học 11 người, Cao đẳng: 02 người, Trung cấp 06 người, Sơ cấp 00 người.

+ Về lý luận chính trị: Trung cấp 17 người, Sơ cấp 02 người.

* Người hoạt động không chuyên trách ở xã là 11 người

1.2.5.5. Thôn.

- Xã Phương Hưng có 03 thôn (Thôn Ngà, Thôn Tó và Thôn Chằm).

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 03 thôn: 13 người; gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, Y tế thôn.

1.2.5.6. Các trường học trên địa bàn xã:

- Trường mầm non: Biên chế giao đầu năm 2019: 21, sau khi tinh giản biên chế còn 20; Đội ngũ hiện có: 20 (CBQL: 02, GV: 14 biên chế, 03 hợp đồng, NV: 01 hợp đồng).

- Trường Tiểu học: Biên chế giao đầu năm năm 2019: 17, sau khi tinh gỉn biên chế còn 16; Đội ngũ hiện có: 17 (CBQL: 02, GV: 9 Biên chế, 3 hợp đồng, NV: 03 biên chế)

- Trường THCS: Biên chế giao đầu năm 2019: 13, sau khi tinh giản biên chế còn 12; Đội ngũ hiện có: 13 (CBQL: 02, GV: 7 Biên chế, NV: 04 biên chế).

1.2.5.7. Trạm y tế xã:

Biên chế được giao: 06; biên chế hiện có: 06 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 03 nhân viên và 01 lao động hợp đồng)

1.2.6. Về cơ sở vật chất:

Xã Phương Hưng có trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã; 01 trường Mầm non; 01 Trường Tiểu học; 01 trường THCS; 01 Trạm y tế kèm theo các tài sản, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học tập, sinh hoạt tập thể của nhân dân.

2. Hiện trạng các đơn vị hành chính cấp xã không thuộc khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 nhưng được địa phương thực hiện sắp xếp.

2.1. Xã Yết Kiêu.

2.1.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

2.1.2. Diện tích tự nhiên: 4,6177 km2.

2.1.3. Dân số trung bình: 7.204 người.

2.1.4. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề:

- Phía Đông giáp với xã Gia Hòa;

- Phía Tây giáp với xã Cổ Bì, huyện Bình Giang;

- Phía Nam giáp với xã Lê Lợi;

- Phía Bắc giáp với xã Trùng Khánh.

2.1.5. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn

2.1.5.1. Đảng bộ xã Yết Kiêu tính đến 01/6/2019 có tổng số: 313 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc (trong đó có: 06 chi bộ nông thôn, 01 chi bộ Dân quân cơ động, 03 chi bộ nhà trường).

Ban chấp hành đảng bộ xã hiện có 12 đồng chí. Ban Thường vụ đảng ủy có 3 đồng chí gồm Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Thường trực, 01 Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã.

2.1.5.2. Hội đồng nhân dân xã :

- Tổng số đại biểu HĐND xã là 25 người.

- Thường trực HĐND xã gồm Chủ tịch HĐND xã (do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm), 01 phó Chủ tịch HĐND xã.

- Các Ban HĐND xã  gồm : Ban pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội;

+ Ban pháp chế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

+ Ban kinh tế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

2.1.5.3. Ủy ban nhân dân xã.

Cơ cấu tổ chức của UBND xã gồm: Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ tịch UBND và 01 Ủy viên UBND, phụ trách quân sự (chỉ huy trưởng Quân sự), 01 Ủy viên UBND,  phụ trách công an (Trưởng Công an xã).

2.1.5.4. Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

* Đội ngũ cán bộ, công chức:

- Cán bộ xã: 10 người.

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó CT UBND, Phó CT HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

- Công chức xã: 05 người.

01 Văn phòng-Thống kê, 01 Văn hóa-Xã hội, 01 Tư pháp-Hộ tịch, 01 Chỉ huy trưởng Quân sự, 01 Trưởng Công an xã. Hợp đồng giúp việc cho UBND xã: 03 người ở các chức danh: Văn phòng-Thống kê: 01 người, Tài chính-Kế toán: 01 người, Địa chính-Xây dựng và môi trường: 01 người.

* Về trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Về chuyên môn: Đại học 08 người, Cao đẳng: 02 người, Trung cấp 05 người.

+ Về lý luận chính trị: Trung cấp 12 người, Sơ cấp 03 người.

* Người hoạt động không chuyên trách ở xã là 13 người

2.1.5.5. Thôn.

- Xã Yết Kiêu tính đến 01/6/2019, xã có 06 thôn (Vân Am, Thượng Bì 1, Thượng Bì 2, Hoàng Kim, Hạ Bì, Khuông Phụ).

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 06 thôn: 26 người (04 thôn bố trí 04 người; 02 thôn bố trí 05 người); gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, Y tế thôn.

2.1.5.6. Các trường học trên địa bàn xã.

- Trường mầm non: Biên chế giao đầu năm 2019: 39, sau khi tinh giản biên chế còn 38; Đội ngũ hiện có: 38 (CBQL: 03, GV: 26 biên chế, 09 hợp đồng, NV: 01).

- Trường Tiểu học: Biên chế giao đầu năm 2019: 32, sau khi tinh giản biên chế còn 31; Đội ngũ hiện có: 31 (CBQL: 02, GV: 24 Biên chế, 02 hợp đồng, NV: 03 biên chế)

- Trường THCS: Biên chế giao đầu năm năm 2019: 27, sau khi tinh giản biên chế còn 26; Đội ngũ hiện có: 26 (CBQL: 02, GV: 20 Biên chế, 03 hợp đồng, NV: 02 biên chế)

2.1.5.7. Trạm y tế xã:

Biên chế được giao: 06; biên chế hiện có: 06 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 04 nhân viên)

2.1.6. Về cơ sở vật chất:

Xã Yết Kiêu có trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã; 01 trường Mầm non; 01 Trường Tiểu học; 01 trường THCS; 01 Trạm y tế kèm theo các tài sản, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học tập, sinh hoạt tập thể của nhân dân.

 

2.2. Xã Gia Hòa.

2.2.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

2.2.2. Diện tích tự nhiên: 3,9036 km2.

2.2.3. Dân số trung bình: 5.112 người.

2.2.4. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề:

- Phía Đông giáp với Thị trấn Gia Lộc;

- Phía Tây giáp với xã Yết Kiêu;

- Phía Nam giáp với xã Lê Lợi;

- Phía Bắc giáp với xã Thống Nhất.

2.2.5. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn:

2.2.5.1. Đảng bộ xã Gia Hòa tính đến 01/6/2019 có tổng số: 298 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc (trong đó có: 07 chi bộ nông thôn, 01 chi bộ Dân quân cơ động, 03 chi bộ nhà trường).

Ban chấp hành đảng bộ hiện có 09 đồng chí. Ban Thường vụ đảng ủy có 3 đồng chí gồm Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Thường trực, 01 Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã.

2.2.5.2. Hội đồng nhân dân xã:

- Tổng số đại biểu HĐND xã là 24 người.

- Thường trực HĐND xã gổm Chủ tịch HĐND (do Bí thư Đảng ủy xã Kiêm nhiệm).

- Các Ban HĐND xã  gồm: Ban pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội;

+ Ban pháp chế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

+ Ban kinh tế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

2.2.5.3. Ủy ban nhân dân xã:

Cơ cấu tổ chức của UBND xã gồm: Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ tịch UBND và 01 Ủy viên UBND xã, phụ trách công an (Trưởng Công an xã).

2.2.5.4. Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

* Đội ngũ cán bộ, công chức.

- Cán bộ xã: 09 người.

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó CT UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

- Công chức xã: 09 người.

 02 Văn phòng Thống kê, 02 Văn hóa-Xã hội, 02 Địa chính-Xây dựng và môi trường, 01 Tài chính-Kế toán, 01 Tư pháp-Hộ tịch, 01 Trưởng Công an xã. Hợp đồng lao động giúp việc cho UBND xã ở chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người.

* Về trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Về chuyên môn: Đại học 09 người, Cao đẳng: 01 người, Trung cấp 08 người, Sơ cấp 00 người.

+ Về lý luận chính trị: Trung cấp 12 người, Sơ cấp 06 người.

* Người hoạt động không chuyên trách ở xã là 12 người

2.2.5.5. Thôn.

- Xã Gia Hòa tính đến 01/6/2019, xã có 07 thôn (Tiên Lý, Lương Nham, Phương Xá, Khăn, Gạch, Huyền Bủa, Lương Xá).

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 07 thôn: 21 người; gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, Y tế thôn.

2.2.5.6. Các trường học trên địa bàn xã:

- Trường mầm non: Biên chế giao năm 2019: 31; Đội ngũ hiện có: 31 (CBQL: 03, GV: 24 biên chế 03 hợp đồng, NV: 01 hợp đồng)

- Trường Tiểu học: Biên chế giao đầu năm 2019: 23, sau khi tinh giản biên chế còn 22; Đội ngũ hiện có: 20 (CBQL: 02, GV: 14 Biên chế, 01 hợp đồng, NV: 03 biên chế)

- Trường THCS: Biên chế giao năm 2019: 20; Đội ngũ hiện có: 20 (CBQL: 02, GV: 13 Biên chế, 02 hợp đồng, NV: 03 biên chế)

2.2.5.7. Trạm y tế xã:

Biên chế được giao: 06; biên chế hiện có: 06 người, gồm: Trạm trưởng, 05 nhân viên)

2.2.6. Về cơ sở vật chất:

Xã Gia Hòa có trụ sở làm việc của Đảng ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân xã; 01 trường Mầm non; 01 Trường Tiểu học; 01 trường THCS; 01 Trạm y tế kèm theo các tài sản, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học tập, sinh hoạt tập thể của nhân dân.

2.3. Thị trấn Gia Lộc.

2.3.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

2.3.2. Diện tích tự nhiên: 5,4833 km2.

2.3.3. Dân số trung bình: 15.337 người.

2.3.4. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề:

- Phía Đông giáp với xã Gia Tân và xã Gia Khánh;

- Phía Tây giáp với xã Phương Hưng;

- Phía Nam giáp với xã Hoàng Diệu và xã Toàn Thắng;

- Phía Bắc giáp với xã Gia Xuyên và xã Liên Hồng.

2.3.5. Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn

2.3.5.1. Đảng bộ thị trấn Gia Lộc tính đến 15/6/2019 có tổng số:  643 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc (trong đó có: 08 chi bộ nông thôn, 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Công an, 04 chi bộ nhà trường)

Ban chấp hành đảng bộ thị trấn Gia Lộc hiện có 13 đồng chí. Ban Thường vụ đảng ủy hiện có 04 đồng chí gồm: Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã, Ủy viên TV-Phó CT UBND xã, Ủy viên TV-Công chức Tài chính-Kế toán.

2.3.5.2. Hội đồng nhân dân thị trấn:

- Tổng số đại biểu HĐND thị trấn hiện có mặt 28 người.

- Thường trực HĐND thị trấn gồm Chủ tịch HĐND (do Bí thư Đảng ủy thị trấn kiêm nhiệm), 01 Phó Chủ tịch HĐND

- Các Ban HĐND xã gồm: Ban pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội;

+ Ban pháp chế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

+ Ban kinh tế gồm: Trưởng ban, 01 phó ban.

2.3.5.3. Ủy ban nhân dân thị trấn Gia Lộc:

Cơ cấu tổ chức của UBND thị trấn gồm: Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ tịch UBND và 01 Ủy viên UBND, phụ trách quân sự (Chỉ huy trưởng Quân sự).

2.3.5.4. Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

* Đội ngũ cán bộ, công chức:

- Cán bộ: 09 người.

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó CT UBND, Phó CT HHĐND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

- Công chức: 10 người.

02 Văn phòng Thống kê, 02 Văn hóa-Xã hội, 02 Địa chính-Xây dựng và môi trường, 02 Tài chính-Kế toán, 01 Tư pháp-Hộ tịch, 01 Chỉ huy trưởng Quân sự.

* Về trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Về chuyên môn: Thạc sĩ: 01, Đại học: 14 người, Cao đẳng: 02 người, Trung cấp 02 người, Sơ cấp 00 người.

+ Về lý luận chính trị: Cao cấp: 01 người, Trung cấp 11 người, Sơ cấp 07 người.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thị trấn là 13 người

2.3.5.5. Khu dân cư.

- Thị trấn Gia Lộc có 08 khu dân cư (Từ khu số 1 đến khu số 8).

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở 8 khu dân cư 40 người; gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng khu, Phó trưởng khu, Công an viên, Khu đội trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận, Y tế khu.

2.3.5.6. Các trường học trên địa bàn thị trấn:

- Trường mầm non: 02 trường.

+ Trường mầm non thị trấn Gia Lộc: Biên chế giao đầu năm 2019: 39, sau khi tinh giản biên chế còn 38; Đội ngũ hiện có: 39 (CBQL: 03, GV: 26 biên chế, 09 hợp đồng, NV: 01 hợp đồng);

+ Trường Mầm non Hoa Hồng: Biên chế giao đầu năm 2019: 31, sau khi tinh giản biên chế còn 30; Đội ngũ hiện có: 31 (CBQL: 03, GV: 27 biên chế, NV: 01 kế toán).

- Trường Tiểu học: Biên chế giao đầu năm 2019: 63, sau khi tinh giản biên chế còn 62; Đội ngũ hiện có: 61 (CBQL: 03, GV: 47 Biên chế, 06 hợp đồng, NV: 05 biên chế)

- Trường THCS: Biên chế giao đầu năm 2019: 40, sau khi tinh giản biên chế còn 39; Đội ngũ hiện có: 39 (CBQL: 01, GV: 35 Biên chế, NV: 02 biên chế, 02 hợp đồng).

2.3.5.7. Trạm y tế thị trấn:

Biên chế được giao: 06; biên chế hiện có: 06 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 04 nhân viên)

2.3.6. Về cơ sở vật chất:

Thị trấn Gia Lộc có trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã; 02 trường Mầm non; 01 Trường Tiểu học; 01 trường THCS; 01 Trạm y tế kèm theo các tài sản, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học tập, sinh hoạt tập thể của nhân dân.

 

Phần III

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

CỦA HUYỆN GIA LỘC

 

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, bàn giao: 05 (04 xã, 01 thị trấn). Trong đó:

1.1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp do có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định: 02 xã Trùng khánh, Phương Hưng.

1.2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp: 03 đơn vị (xã Gia Hòa, Yết Kiêu; Thị trấn Gia Lộc).

2. Phương án cụ thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

2.1. Tiêu chuẩn của xã, thị trấn:

+ Tiêu chuẩn của xã: Điều 3, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH 13 quy định: Quy mô dân số từ 8000 người trở lên; Diện tích tự nhiên từ 30 Kmtrở lên.

+ Tiêu chuẩn của Thị trấn: Điều 9, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH 13 quy định: Quy mô dân số từ 8000 người trở lên; Diện tích tự nhiên từ 14 Kmtrở lên.

2.2. Phương án sắp xếp:

2.2..1. Nhập xã Trùng Khánh, xã Gia Hòa và xã Yết Kiêu thành lập xã Yết Kiêu mới với diện tích tự nhiên 11,5305Km2 , dân số trung bình 14.768 người. Trụ sở làm việc của xã Yết Kiêu mới là trụ sở của xã Yết Kiêu hiện nay. Sau khi sáp nhập xã Yết Kiêu đạt trên 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số, đạt 38,43% (11,53/30Km2) tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.

* Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thị trấn Gia Lộc (mới);

+ Phía Tây giáp xã Long Xuyên, xã Hồng Khê, xã Cổ Bì (huyện Bình Giang);

+ Phía Nam giáp xã Lê Lợi;

+ Phía Bắc giáp xã Cẩm Đông, xã Cẩm Đoài (huyện Cẩm Giàng), xã Thống Nhất.

* Việc nhập các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu thành lập xã mới có tên gọi: xã Yết Kiêu, thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

* Việc sáp nhập này chưa đảm bảo nguyên tắc là sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì các đơn vị hành chính được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211 (vượt tiêu chuẩn về quy mô dân số, không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên).

* Huyện Gia Lộc thực hiện sắp xếp theo quy định ''về trường hợp đã thực hiện nhập 03 đơn vị hành chính cùng cấp ''.

* Một số nét về lịch sử, văn hóa của đơn vị hành chính xã:

Xã Yết Kiêu trước kia thuộc Tổng Phương Duy. Đến tháng 4/1946, Tổng Phương Duy được chia làm 3 xã là:

- Phương Duy (nay là xã Gia Hòa).

- Dân Chủ (nay là xã Yết Kiêu).

- Cộng Hòa (nay là xã Trùng Khánh).

Đến tháng 3 năm 1948, cấp trên quyết định sáp nhập 02 xã Phương Duy và Dân Chủ làm một, lấy tên là Yết Kiêu. Đầu năm 1956 lại tách xã Yết Kiêu thành 02 xã: Yết Kiêu và Gia Hòa. Như vậy từ năm 1956 đơn vị hành chính và địa dư xã Yết Kiêu chính thức được công nhận tồn tại cho đến ngày nay. Xã Gia Hòa cũng được hình thành và giữ ổn định từ năm 1956 cho đến ngày nay (được tách từ xã Yết Kiêu đầu năm 1956).

 (theo Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Yết Kiêu giai đoạn 1930-1975)

2.2.2. Nhập xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc thành lập Thị trấn Gia Lộc mới với diện tích tự nhiên 7,6700Km2, dân số trung bình 18.307 người. Trụ sở làm việc của Thị trấn Gia Lộc mới là trụ sở của Thị trấn Gia Lộc hiện nay. Sau khi sáp nhập thị trấn Gia Lộc đạt trên 100% tiêu chuẩn về quy mô dân số đạt 54,79% (7,67/14Km2) tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.

* Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp với xã Gia Tân, xã Gia Khánh;

+ Phía Tây giáp xã Lê Lợi, xã Yết Kiêu (mới);

+ Phía Nam giáp xã Toàn Thắng, xã Hồng Hưng;

+ Phía Bắc giáp xã Liên Hồng, xã Gia Xuyên.

* Việc sáp nhập này chưa đảm bảo nguyên tắc là sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì các đơn vị hành chính được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211 (vượt quy mô dân số, không đảm bảo về diện tích tự nhiên)

Huyện Gia Lộc thực hiện sắp xếp theo quy định ''về trường hợp nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do có yếu tố đặc thù mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề''

* Một số nét về lịch sử, văn hóa của đơn vị hành chính xã:

- Vào thời nhà Trần (khoảng Thế kỷ từ XIII), Thị trấn Gia Lộc trước kia có tên gọi là Trang Cối Xuyên, thuộc tổng Hội Xuyên, huyện Gia Lộc.

- Đến thời Lê khoảng năm 1672-1673, Trang Cối Xuyên được đổi thành Hội Xuyên.

- Đến triều vua Khải Định 1916-1925, Hội Xuyên được chia thành 02 xã Hội Xuyên và Phương Điếm.

- Tháng 8/1948, ba xã Hội Xuyên, Phương Điếm, Chuế Cẩm sáp nhập lấy tên là xã Nghĩa Hưng.

- Xã Phương Hưng và xã Nghĩa Hưng có chung truyền thống lịch sử, văn hóa gắn bó mật thiết, đã trải qua nhiều lần sáp nhập.

- Đến năm 1955, xã Nghĩa Hưng tách thành 2 xã Nghĩa Hưng và Phương Hưng.

- Năm 1994, thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 28/6/1994 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Gia Lộc trên cơ sở diện tích, dân số xã Nghĩa Hưng và thôn Phương Điếm (xã Phương Hưng). Thị trấn Gia Lộc được thành lập từ đó đến nay.

- Thị trấn Gia Lộc là đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng (Từ xa xưa, hàng năm vào các ngày 26,27,28 tháng 8 Âm lịch diễn ra Lễ Hội rước kiệu Thành Hoàng An Nghĩa Đại Vương, tên thường gọi là Nguyễn Chế Nghĩa).

- Thị trấn Gia Lộc được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch nâng cấp lên Đô thị loại 4 vào năm 2020.

Như vậy Thị trấn Gia Lộc và xã Phương Hưng trước kia được tách ra từ xã Nghĩa Hưng cũ. Nay với truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và các quy định hiện hành việc sáp nhập thành 01 đơn vị hành chính mới là phù hợp.

Nếu thực hiện nhập thêm 01 đơn vị hành chính liền kề vào xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc để thành lập đơn vị hành chính mới sẽ làm ảnh hưởng đến định hướng phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, khi nhập xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc, dân số của đơn vị hành chính mới đã có trên 18.000 người, chênh lệch lớn so với các đơn vị hành chính cùng cấp trên địa bàn, phát sinh những khó khăn trong công tác quản lý hành chính chung của huyện.

 (Chi tiết nêu tại các Phụ lục kèm theo)

II. SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN GIA LỘC SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP

1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp

Tổng số có 23 đơn vị, trong đó có 22 xã và 01 thị trấn.

2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp, bàn giao về Thành phố Hải Dương.

- Sắp xếp 05 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 02 đơn vị hành chính cấp xã mới:

+ Thành lập xã Yết Kiêu trên cở sở nhập 03 xã (Gia Hòa, Trùng Khánh, Yết Kiêu).

+ Thành lập Thị trấn Gia Lộc trên cơ sở nhập 02 xã, thị trấn (Phương Hưng, thị Trấn Gia Lộc).

- Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của huyện sau khi sắp xếp có 20 đơn vị (19 xã và 01 thị trấn, trong đó 02 xã Liên Hồng, Gia Xuyên đã có chủ trương chuyển về Thành Phố Hải Dương).

3. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp:

Tổng số: 03 xã.

 

 

Phần IV

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Tác động về hoạt động quản lý nhà nước

1.1. Tác động tích cực:

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021 sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách, góp phần vào sự thành công của cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức các cấp.

Nâng cao chất lượng, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức vì cán bộ công chức thấy rõ trách nhiệm của mình đối với công việc, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong giải quyết công việc. Đối với những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu tình hình mới sẽ phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

1.2. Tác động tiêu cực:

Việc thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tác động đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều vị trí việc làm. Nếu hệ thống chính trị không vào cuộc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không thực hiện quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động không được tốt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề tư tưởng, thậm chí hiểu lầm, không tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. Từ đó, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ gây ra các xáo trộn, người dân và doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi nhiều giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới.

Công tác sắp xếp lại các đơn vị hành chính sẽ giảm khá lớn số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Vì vậy, sẽ phải tiến hành sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và những người hưởng phụ cấp từ ngân sách. Đây là công việc vô cùng phức tạp, đụng chạm đến tâm tư, tình cảm, nhất là những người dôi dư, không bố trí công tác được. Đây là vấn đề khó khăn nhất, quyết định sự thành công của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

2. Tác động về kinh tế - xã hội (bao gồm tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân trên địa bàn)

2.1. Tác động tích cực:

Việc thành lập xã Yết Kiêu (trên cơ sở sáp nhập các xã Trùng Khánh, Gia Hòa và Yết Kiêu) và thành lập Thị trấn Gia Lộc (trên cơ sở sáp nhập xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc) ngoài yếu tố tất yếu khách quan đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội và đô thị hóa của các xã, thị trấn hiện nay thì mặt tích cực khác chính là tạo ra động lực, môi trường và điều kiện cho sự phát triển hơn nữa của kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; cùng theo đó là sự đáp ứng tốt hơn về cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, thông tin liên lạc và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế cho người dân.

Ngoài ra, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hưởng đầy đủ, kịp thời các cơ chế ưu đãi theo Pháp luật; tiếp tục duy trì và nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm; huy động được các nguồn vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân như: nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông trên địa bàn; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục trường chuẩn Quốc gia và phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường còn lại; tạo cơ chế phù hợp đa dạng hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

  Thành lập các đơn vị hành chính cấp xã mới có tác động không nhỏ về mục tiêu phát triển cơ cấu kinh tế của địa phương; vì vậy phải điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng và cơ cấu kinh tế địa phương; ngoài ra cũng sẽ tạo tác động tích cực đến thu chi Ngân sách, thu nhập đầu người, phát triển cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa - xã hội, thúc đẩy đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nhằm kết nối với khu vực trung tâm và các địa bàn giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao mức sống người dân…

2.2. Tác động tiêu cực:

Kinh tế của các địa phương trước khi sáp nhập có mức tăng trưởng khá nhưng còn chậm, không đồng đều và chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng hiện có của từng địa phương, chính vì vậy sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập. Cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ; thói quen, lối sống về bảo vệ môi trường, trật tự an toàn nông thôn một số người dân còn hạn chế. Một số chế độ chính sách còn nhiều bất cập; việc huy động các nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, công tác quản lý bước đầu gặp không ít khó khăn thách thức như: quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, giấy phép kinh doanh, đặc biệt là quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội.

3. Tác động về quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội

3.1. Tác động tích cực:

- Với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ tăng quy mô dân số và diện tích; kinh tế-xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần cũng như ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng lên góp phần củng cố nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

- Hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp giúp cho việc đi lại được thuận lợi, góp phần củng cố Quốc phòng- An ninh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

3.2. Tác động tiêu cực:

Khi mà sáp nhập các xã để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới, ngoài các yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, sẽ có một số tác động khách quan theo xu hướng chung như: dân số tăng nhanh cơ học, nếp sống nhân dân có thể xáo trộn…sẽ gây khó khăn hơn trong công tác quản lý Nhà nước và duy trì các hoạt động thuần túy truyền thống. Bên cạnh đó, các loại tội phạm hình sự, các phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội, phản động đội lốt tôn giáo cũng sẽ tranh thủ để xâm nhập vào địa bàn, xây dựng thanh thế, tranh giành ảnh hưởng…làm phức tạp hơn khi có vấn đề nhạy cảm xảy ra trên địa bàn, làm ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình lãnh đạo của Đảng - quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

4. Tác động về cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công

4.1 Tác động tích cực:

Thành lập các đơn vị hành chính cấp xã mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của những xã cũ, về nguyên tắc không làm phát sinh kinh phí hành chính hay tăng chi ngân sách.

4.2 Tác động tiêu cực:

Việc thay đổi tên đơn vị sẽ ảnh hưởng đến công tác giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; các doanh nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn phải kê khai thay đổi lại địa chỉ đơn vị, gia đình cho phù hợp; các giấy tờ sở hữu liên quan cũng phải thay đổi…

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ

1. Những thuận lợi:

Hệ thống các văn bản chỉ đạo về việc sắp xếp các đơn vị hành chính của Trung ương, của tỉnh tương đối đầy đủ và đồng bộ; sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự đồng thuận cao của các cơ quan, đoàn thể chính trị-xã hội và của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian đề quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải trong khi nhu cầu sử dụng còn hạn chế; thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2021 sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách, góp phần vào sự thành công của cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức các cấp.

Nâng cao chất lượng, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức vì cán bộ công chức thấy rõ trách nhiệm của mình đối với công việc, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong giải quyết công việc. Đối với những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu tình hình mới sẽ phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

2. Những khó khăn, vướng mắc:

Các đơn vị hành chính cấp xã được hình thành trong lịch sử, nếu thực hiện phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã không đạt tiêu chuẩn về diện tích, dân số theo quy định một cách cơ học mà không tính đến các yếu tố như địa lý - tự nhiên, phong tục, tập quán... thì sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân. Mỗi đơn vị hành chính đều có những bản sắc riêng về phong tục, tập quán, sinh hoạt, sản xuất của các cư dân. Do vậy, việc hợp nhắt các đơn vị hành chính sẽ ít nhiều gây sự xáo trộn.

Việc thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tác động đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều vị trí việc làm. Nếu hệ thống chính trị không vào cuộc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không thực hiện quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động không được tốt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề tư tưởng, thậm chí hiểu lầm, không tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. Từ đó, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ gây ra các xáo trộn, người dân và doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi nhiều giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới.

Công tác sắp xếp lại các đơn vị hành chính sẽ giảm khá lớn số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Vì vậy, sẽ phải tiến hành sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và những người hưởng phụ cấp từ ngân sách. Đây là công việc vô cùng phức tạp, đụng chạm đến tâm tư, tình cảm, nhất là những người dôi dư, không bố trí công tác được. Đây là vấn đề khó khăn nhất, quyết định sự thành công của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc (bao gồm các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan)

3.1 Nguyên nhân khách quan:

Hệ thống văn bản pháp luật về đơn vị hành chính chưa đầy đủ, đồng bộ phù hợp điều kiện thực tế trong quản lý hành chính các cấp.

Việc chia, tách đơn vị hành chính cấp xã do nguyên nhân lịch sử để lại.

3.2 Nguyên nhân chủ quan:

Chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính các cấp mang tính dài hạn, ổn định, gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị.

Do trình độ, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức ở một số xã còn yếu, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu trong thời kỳ mới.

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP

1. Nội dung sắp xếp:

1.1 Đối với xã Yết Kiêu (mới).

Thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các trường học, các trạm y tế; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức, cơ quan trên địa bàn 03 xã sáp nhập (Trùng Khánh, Gia Hòa và xã Yết Kiêu).

 1.2. Đối với Thị trấn Gia Lộc (mới).

Thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các trường học, các trạm y tế; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức, cơ quan trên địa bàn 02 xã, thị trấn sáp nhập (xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc).

2. Nguyên tắc sắp xếp.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và đúng với các quy định, trình tự, thủ tục của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phải khách quan, công tâm, công khai đồng thời phải cân đối hài hòa số lượng cán bộ, công chức giữa 03 xã Trùng Khánh, Gia Hòa và xã Yết Kiêu, giữa thị trấn Gia Lộc và xã Phương Hưng, đảm bảo sự ổn định của các địa phương.

- Việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ bản đảm bảo phù hợp với chức vụ đang đảm nhiệm, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và đảm bảo biên chế được giao.

- Coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thông suốt về tư tưởng, thống nhất về nhận thức để tự giác thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sáp nhập xã Trùng Khánh, xã Gia Hòa và xã Yết Kiêu thành xã Yết Kiêu, xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc thành Thị trấn Gia Lộc.

- Việc sắp xếp thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh và các cơ quan ngành dọc cấp trên của tỉnh.

3. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã, Thị trấn sau khi sáp nhập:

Trước khi sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc, tổ chức rà soát về độ tuổi, trình độ đào tạo, về các điều kiện như sức khỏe, năng lực chuyên môn... của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động, tuyên truyền, vận động, đề nghị các cấp giải quyết theo nguyện vọng khi cán bộ, công chức xin nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế. Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

3.1. Đối với xã Yết Kiêu mới thành lập

3.1.1. Tổ chức Đảng:

- Giải thể Đảng bộ xã Trùng Khánh, Đảng bộ xã Gia Hòa và Đảng bộ xã Yết Kiêu vì nay không còn phù hợp về mặt tổ chức.

- Thành lập Đảng bộ xã Yết Kiêu trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Yết Kiêu, Đảng bộ xã Trùng Khánh và Đảng bộ xã Gia Hòa (cũ) với  tổng số 765 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ. Trong đó, 16 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học, 01chi bộ Y tế và 01chi bộ dân quân cơ động.

3.1.2. Hội đồng nhân dân xã:

- Sáp nhập Hội đồng nhân dân các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu thành lập Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu mới thành lập.

+ Sau khi sáp nhập Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu mới có 73 đại biểu HĐND xã (Gồm 24 đại biểu HĐND xã Trùng Khánh, 24 đại biểu HĐND xã Gia Hòa, 25 đại biểu HĐND xã Yết Kiêu) và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Yết Kiêu mới, tổ chức bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại điều 83 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và hoạt động cho đến khi HĐND khóa mới được bầu ra.

3.1.3. Ủy ban nhân dân xã và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội

- Sáp nhập Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội của các xã Trùng Khánh, Gia Hòa và Yết Kiêu thành lập Ủy ban nhân dân và các tổ chức  đoàn thể chính trị - xã hội xã Yết Kiêu mới.

3.1.4. Phương án sắp xếp cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Khi sắp xếp cần rà soát, lựa chọn những cán bộ, công chức của các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu có đủ trình độ, năng lực, đảm bảo độ trong độ tuổi quy định và căn cứ Quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm của UBND tỉnh, gắn với tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức về để bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của xã mới thành lập. Những người còn lại có thể được xem xét sắp xếp, bố trí về các xã khác trên địa bàn huyện, nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách của xã: khi sắp xếp cần lựa chọn những người hoạt động không chuyên trách ở xã của các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu có đủ trình độ, năng lực đảm nhận nhiệm vụ, những người còn lại được nghỉ việc theo quy định và được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh.

- Việc bố trí, sắp xếp thực hiện theo quy định và hướng dẫn của tỉnh, các cơ quan ngành dọc cấp trên của tỉnh.

3.1.5. Hệ thống trường học trên địa bàn xã:

* Trường Mầm non:

Sáp nhập 03 trường mầm non Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu thành trường Mầm non Yết Kiêu mới với 1053 học sinh, 43 lớp; Đội ngũ hiện có gồm 89 người (03 Hiệu trưởng, 06 Phó HT, 64 giáo viên, 01 nhân viên, 15 lao động hợp đồng).

+ Tổng số học sinh: 1053 (MN Trùng Khánh: 204, MN Gia Hòa: 342, MN Yết Kiêu: 507);

+ Số lớp: 43 (MN Trùng Khánh: 9, MN Gia Hòa: 15, MN Yết Kiêu: 19);

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời điểm 31/5/2019):

Tổng số: 89 người (15 lao động hợp đồng), trong đó:

+ CBQL: 09 (03 Hiệu trưởng, 06 Phó HT);

+ Giáo viên: 78 (64 Biên chế, 14 hợp đồng);

+ Nhân viên: 02 (01 nv kế toán là viên chức và 01 nhân viên kế toán là lao động hợp đồng).

* Trường Tiểu học:

 Sáp nhập 03 trường Tiểu học Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu thành trường Tiểu học Yết Kiêu mới với 1.490 học sinh, 47 lớp; Đội ngũ hiện có gồm 69 người (03 Hiệu trưởng, 03 Phó HT, 48 giáo viên, 09 nhân viên,  06 lao động hợp đồng).

+ Tổng số học sinh: 1.490 (TH Trùng Khánh: 332, TH Gia Hòa: 467 TH,  Yết Kiêu: 691);

+ Số lớp: 47 (TH Trùng Khánh: 11, TH Gia Hòa: 15, TH Yết Kiêu: 21);

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời điểm 31/5/2019):

 Tổng số: 69 người (06 lao động hợp đồng) , trong đó:

+ CBQL: 06 (03 Hiệu trưởng, 03 Phó HT);

+ Giáo viên: 54 người (48 Biên chế, 6 hợp đồng);

+ Nhân viên: 09 người (09 biên chế).         

* Trường THCS: 

Sáp nhập 03 trường THCS Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu thành trường THCS Yết Kiêu mới với 894 học sinh, 25 lớp; Đội ngũ hiện có gồm 57 người (03 Hiệu trưởng, 03 Phó HT, 38 giáo viên, 07 nhân viên, 06 lao động hợp đồng).

+ Tổng số học sinh: 894 (THCS Trùng Khánh: 162, THCS Gia Hòa: 302 THCS  Yết Kiêu: 430);

+ Số lớp: 25 (THCS Trùng Khánh: 05, THCS Gia Hòa: 08, THCS Yết Kiêu: 12);

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời điểm 31/5/2019):

 Tổng số: 58 người (06 lao động hợp đồng), trong đó:

+ CBQL: 06 (03 Hiệu trưởng, 03 Phó HT);

+ Giáo viên: 41 người (38 Biên chế, 03 hợp đồng);

+ Nhân viên: 10 người (07 biên chế, 03 hợp đồng).      

* Phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động của các trường sau khi sáp nhập thực hiện theo quy định và hướng dẫn của tỉnh (Có dự thảo phương án cụ thể kèm theo).

3.1.6. Trạm y tế:

- Sáp nhập trạm y tế các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu thành Trạm y tế xã Yết Kiêu.

* Phương án sắp xếp trụ sở, đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, giải quyết chế độ chính sách của Trạm y tế xã Yết Kiêu mới và các Trạm y tế cũ trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giao cho Trung tâm y tế bố trí sắp xếp theo quy định và hướng dẫn của tỉnh.

3.1.7. Thôn.

Sau khi thành lập, xã yết Kiêu mới có 16 thôn.

 3.1.8. Thiết chế văn hóa, công trình văn hóa thể thao:

Công trình văn hóa thể thao, các thiết chế văn hóa của xã Yết Kiêu mới là toàn bộ công trình văn hóa thể thao, thiết chế văn hóa hiện có của các xã: Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu (cũ).

3.1.9. Trụ sở, cơ sở vật chất:

Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sẽ rà soát, thống kê toàn bộ tài sản công của xã Trùng Khánh, xã Gia Hòa, xã Yết Kiêu cũ hiện có, làm văn bản đề nghị Sở Tài Chính – Kế hoạch thẩm định ra Quyết định bàn giao theo quy định.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND-UBND, MTTQ, các đoàn thể của xã Yết Kiêu đặt tại xã Yết Kiêu (cũ).

Các trường mầm non, Tiểu học, THCS sau sáp nhập sử dụng nguyên trạng địa điểm, cơ sở vật chất của các trường trước khi sáp nhập để thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Đối với thị trấn Gia Lộc mới thành lập

3.2.1. Tổ chức Đảng:

- Giải thể Đảng bộ xã Phương Hưng, Đảng bộ Thị trấn Gia Lộc vì nay không còn phù hợp về mặt tổ chức.

- Thành lập Đảng bộ thị trấn Gia Lộc trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Phương Hưng, Đảng bộ Thị trấn Gia Lộc (cũ) với  tổng số 806 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Trong đó, 11 chi bộ thôn, Khu dân cư; 03 chi bộ trường học; 01 chi bộ dân quân cơ động, 01 chi bộ Công an.

3.1.2. Hội đồng nhân dân:

- Sáp nhập Hội đồng nhân dân xã Phương Hưng và Hội đồng nhân dân thị trấn Gia Lộc thành lập Hội đồng nhân dân thị trấn Gia Lộc mới thành lập.

+ Sau khi sáp nhập Hội đồng nhân thị trấn Gia Lộc mới có 52 đại biểu HĐND cấp xã (Gồm 24 đại biểu HĐND xã Phương Hưng, 28 đại biểu HĐND thị trấn Gia Lộc) và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thị trấn Gia Lộc thành lập mới, tổ chức bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại điều 83 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và hoạt động cho đến khi HĐND khóa mới được bầu ra.

3.1.3. Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội

Sáp nhập Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội của xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc thành lập Ủy ban nhân dân và và các tổ chức  đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn Gia Lộc mới.

3.1.4. Phương án sắp xếp cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Khi sắp xếp cần rà soát, lựa chọn những cán bộ, công chức của xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc có đủ trình độ, năng lực, đảm bảo độ trong độ tuổi quy định và căn cứ Quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm của UBND tỉnh, gắn với tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức về để bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập. Những người còn lại có thể được xem xét sắp xếp, bố trí về các cơ quan của huyện hoặc các xã khác trên địa bàn huyện, nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: khi sắp xếp cần lựa chọn những người hoạt động không chuyên trách ở xã của xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc có đủ trình độ, năng lực đảm nhận nhiệm vụ, những người còn lại được nghỉ việc theo quy định và được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, khu dân cư thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh.

 - Việc bố trí, sắp xếp thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh và các cơ quan ngành dọc cấp trên của tỉnh.

3.1.5. Hệ thống trường học trên địa bàn thị trấn Gia Lộc:

* Trường Mầm non:

Sáp nhập 03 trường (Phương Hưng, Hoa Hồng, Thị trấn Gia Lộc) thành lập trường Mầm non Thị trấn Gia Lộc mới với 1.161 học sinh, 43 lớp; Đội ngũ hiện có gồm 90 người (08 quản lý, 67 giáo viên, 01 nhân viên, 14 lao động hợp đồng).

+ Tổng số học sinh: 1.161 (MN Phương Hưng: 249, MN Hoa Hồng: 408; MN Thị trấn Gia Lộc: 504);

+ Số lớp: 43 (MN Phương Hưng: 9, MN Hoa Hồng: 15; MN Thị trấn Gia Lộc: 19);

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời điểm 31/5/2019):

Tổng số: 90 người (14 lao động hợp đồng), trong đó:

+ CBQL: 08 (03 Hiệu trưởng, 05 Phó HT);

+ Giáo viên: 79 người (67 Biên chế, 12 hợp đồng);

+ Nhân viên: 03 (trong đó 1 Kế toán biên chế, 02 Kế toán hợp đồng).

* Trường Tiểu học:

Sáp nhập 02 trường Tiểu học Phương Hưng, thị trấn Gia Lộc thành trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc mới với 1.777 học sinh, 54 lớp; Đội ngũ hiện có gồm 79 người (05 quản lý, 56 giáo viên, 08 nhân viên, 10 lao động hợp đồng).

+ Tổng số học sinh: 1.777 (TH Phương Hưng: 267, TH thị trấn Gia Lộc: 1.510);

+ Số lớp: 54 (TH Phương Hưng: 10, TH thị trấn Gia Lộc: 44);

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời điểm 31/5/2019):

 Tổng số: 79 người, trong đó:

+ CBQL: 05 (02 Hiệu trưởng, 03 Phó HT);

+ Giáo viên: 66 (56 Biên chế, 10 hợp đồng);

+ Nhân viên: 08 (08 biên chế).

* Trường THCS:

Sáp nhập 02 trường THCS Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc thành trường THCS thị trấn Gia Lộc mới với 1.005 học sinh, 24 lớp; Đội ngũ hiện có gồm 53 người (03 quản lý, 42 giáo viên, 06 nhân viên, 02 lao động hợp đồng). 

+ Tổng số học sinh: 1.005 (THCS Phương Hưng: 156, THCS thị trấn Gia Lộc: 849);

+ Số lớp: 24 (THCS Phương Hưng: 04, THCS thị trấn Gia Lộc: 20);

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời điểm 31/5/2019):

 Tổng số: 53 người, trong đó:

+ CBQL: 03 (02 Hiệu trưởng, 01 Phó HT);

+ Giáo viên: 42 (42 Biên chế);

+ Nhân viên: 08 (06 biên chế, 02 hợp đồng).      

* Phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động của các trường sau khi sáp nhập thực hiện theo quy định và hướng dẫn của tỉnh.

3.1.6. Thôn, khu dân cư.

Sau khi thành lập, Thị trấn Gia Lộc mới có 11 thôn, khu dân cư (03 thôn, 08 khu dân cư).

3.1.7. Trạm y tế:

- Sáp nhập trạm y tế xã Phương Hưng với trạm y tế thị trấn Gia Lộc thành Trạm y tế thị trấn Gia Lộc.

* Phương án sắp xếp trụ sở, đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, giải quyết chế độ chính sách của Trạm y tế Thị trấn Gia Lộc mới và các trạm y tế trước khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giao cho Trung tâm y tế bố trí sắp xếp theo quy định và hướng dẫn của tỉnh

3.1.8. Thiết chế văn hóa, công trình văn hóa thể thao:

Công trình văn hóa thể thao, các thiết chế văn hóa của Thị trấn Gia Lộc mới là toàn bộ công trình văn hóa thể thao, thiết chế văn hóa hiện có của xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc (cũ).

3.1.9. Trụ sở, cơ sở vật chất:

Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sẽ rà soát, thống kê toàn bộ tài sản công của xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc cũ hiện có, làm văn bản đề nghị Sở Tài Chính-Kế hoạch thẩm định ra Quyết định bàn giao theo quy định.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND-UBND, MTTQ, các đoàn thể của Thị trấn Gia Lộc đặt tại Thị trấn Gia Lộc (cũ).

Các trường mầm non, Tiểu học, THCS sau sáp nhập sử dụng nguyên trạng địa điểm, cơ sở vật chất của các trường trước khi sáp nhập để thực hiện nhiệm vụ.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Đề nghị Huyện ủy:

- Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quán triệt, triển khai thực hiện tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với UBND huyện, các đơn vị tham mưu cho huyện về sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã, bố trí đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức; về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư  trình cấp có thẩm quyền và việc kiện toàn các tổ chức Đảng ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng liên quan đến việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách thực hiện có hiệu quả nội dung của Đề án này.

- Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện căn cứ vào Điều lệ Đảng và Điều lệ MTTQ, các đoàn thể hướng dẫn các xã thị trấn trong thực hiện các nội dung của Đề án, thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động MTTQ và các đoàn thể xã phù hợp với mô hình hoạt động mới.

2. Đề nghị HĐND huyện lãnh đạo, chỉ đạo HĐND các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; chỉ đạo đơn vị hành chính xã mới được thành lập tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để kiện toàn bộ máy, tổ chức, các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại Điều 83, Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tổ chức kỳ họp HĐND huyện để xem xét thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Lộc theo quy định.

3. Văn phòng HĐND-UBND:

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

4. Phòng Nội vụ: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Căn cứ Đề án được phê duyệt, tập trung thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, các cơ quan liên quan tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp bố trí nhân sự hiện có tại các xã về các các xã mới được thành lập theo quy định và hướng dẫn của tỉnh.

- Căn cứ Đề án thành lập các xã, các quy định, các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sau khi được thành lập hoạt động đồng bộ và có hiệu quả.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề án: Tháng 6 năm 2019.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND các đơn vị theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để UBND cấp xã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, Sở Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND huyện xây dựng Đề án và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án rà soát, sắp xếp lại các trường học; phối hợp đề xuất phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, đội ngũ viên chức của các trường và thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

Tham mưu giúp UBND huyện:

- Bố trí kinh phí xây dựng, triển khai thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn việc kiểm kê tiền, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và công nợ của các xã được sắp xếp;

Hướng dẫn các đơn vị được sắp xếp, các đơn vị mới được thành lập bàn giao và nhận bàn giao; kiểm tra, hướng dẫn các xã sau khi sáp nhập việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo quy định.

- Hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Phòng Văn hóa-Thông tin huyện:

Tham mưu giúp UBND huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã thống kê và sử dụng các thiết chế văn hóa của cấp xã, cấp thôn trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Trích lục bản đồ hiện trạng của các xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc; bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (bản đồ xã Yết Kiêu và bản đồ Thị trấn Gia Lộc mới).

- Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn việc thống kê đất đai của các xã trước khi sáp nhập; hướng dẫn việc bàn giao và nhận bàn giao; kiểm tra, hướng dẫn các xã việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.

9. Phòng Kinh tế-Hạ tầng: Hướng dẫn lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị, phân loại đô thị, đảm bảo tiêu chuẩn đối với việc thành lập đơn vị hành chính đô thị; hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc quản lý, nâng cấp, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy trình và lộ trình công việc.

10. Phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện:

Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc thống kê, quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

11. Chi cục Thống kê huyện: Cung cấp số liệu về dân số bình quân năm gần nhất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đảm bảo chính xác phục vụ cho quá trình lập phương án, đề án và triển khai thực hiện.

12. Đài truyền thanh huyện

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Kế hoạch, Nghị quyết của Quốc Hội, của Bộ Chính trị; của Chính phủ và Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Gia Lộc trên các phương tiện thông tin đại chúng tới toàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo xuyên suốt trong cả quá trình từ khi các cấp các ngành tổ chức quán triệt triển khai thực hiện cho đến khi bộ máy, tổ chức và hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động ổn định.

13. Các cơ quan đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án khi được phê duyệt.

14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Đề án trước, trong và sau khi được phê duyệt. Thực hiện việc xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nhân dân hiểu và thực hiện.

Tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, các tài liệu có liên quan, thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hiện có và các vấn đề khác có liên quan của đơn vị, sau khi có quyết định sáp nhập thành lập xã mới tiến hành bàn giao tài sản, tài chính theo trình tự, thủ tục quy định.

Sau khi có Quyết định thành lập Đơn vị hành chính mới, phải thực hiện ngay việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án được ban hành; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động; Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

15. Đảng ủy các xã, thị trấn; các đoàn thể chính trị xã hội có liên quan căn cứ vào Điều lệ Đảng và Điều lệ các đoàn thể hướng dẫn và thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng và các đoàn thể xã phù hợp với mô hình hoạt động mới.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Sự phân chia nhỏ các đơn vị hành chính cấp xã đã tiềm tàng không ít những hạn chế như: làm phân tán các nguồn lực, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, làm cho bộ máy nhà nước thêm cồng kềnh, làm lãng phí nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc. Chính vì vậy việc sắp xếp các đơn vị hành chính đặc biệt là đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ chính trị quan trọng và rất cần thiết. Tổ chức hợp lý, ổn định các đơn vị hành chính có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả quản lý, phát huy được những tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng miền, địa phương.

Huyện Gia Lộc tính đến 31/5/2019 có 23 đơn vị hành chính cấp xã (22 xã và 01 thị trấn), trong đó có 02 xã (xã Trùng Khánh và xã Phương Hưng) không đảm bảo 50% cả 02 tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên, cho nên việc sắp xếp lại sáp nhập với các đơn vị hành chính cấp xã liền kề thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới cần được quan tâm, tổ chức thực hiện ngay. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Gia Lộc xây dựng phương án sắp xếp: Sáp nhập 03 xã Trùng Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới có tên gọi xã Yết Kiêu; sáp nhập xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới có tên gọi Thị trấn Gia Lộc.

Sau khi  thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh thì số lượng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Gia Lộc còn lại là 20 đơn vị, giảm 03 đơn vị so với trước khi sắp xếp (gồm 19 xã và 01 thị trấn, trong đó 02 xã Liên Hồng và Gia Xuyên đã có chủ trương chuyển về Thành Phố Hải Dương).

 Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Gia Lộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo và quyết tâm thực hiện có hiệu quả.

2. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị Trung ương và tỉnh:

- Quan tâm cấp kinh phí để sửa chữa, xây dựng trụ sở hành chính cấp xã mới khi thành lập.

          - Xây dựng Đề án vị trí việc làm riêng đối với những xã mới được thành lập, đề án thể hiện rõ vị trí việc làm và số lượng từng vị trí, nhất là việc xác định số lượng cấp phó của các chức danh cán bộ và cấp phó của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí  trụ sở, cơ sở vật chất, đội ngũ ở cấp xã, thôn, khu dân cư, các đơn vị trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã trước và sau khi sắp xếp; Quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu đân cư, các đơn vị dôi dư do sắp xếp, sáp nhập:

+ Hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt Đảng bộ đối với Đảng bộ có số đảng viên quá lớn (trên 700 đảng viên).

+ Hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của thôn, khu dân cư thuộc các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

+ Hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, kiện toàn, hoạt động của tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, MTTQ và đoàn thể cấp xã, thôn, khu dân cư, các đơn vị khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới.

          + Hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp công tác cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp sáp nhập, nhất là đối với trưởng các hội, đoàn thể ở xã dôi dư.

+ Quy định chế độ đặc thù về tiêu chuẩn thời gian công tác, chế độ cho cán bộ, công chức khi được bố trí vị trí công tác khác.

          + Hướng dẫn việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp, sáp nhập; cần quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách được hưởng cho đối tượng phải nghỉ khi sắp xếp; có chính sách hỗ trợ kinh phí để động viên cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách xã nghỉ do dôi dư.

          + Hướng dẫn cụ thể việc sử dụng các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa, thể thao; bàn giao, sử dụng cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thành lập đơn vị mới.

 + Hướng dẫn quy trình các bước tổ chức công bố quyết định thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới.

Trên đây là Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Gia Lộc. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện’

- Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Văn Tuấn

 

 

 

PHẦN CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN

 

1. Thống kê hiện trạng ĐVHC cấp xã thực hiện theo các Phụ lục 2A, 2B, 2C.

2. Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp với các ĐVHC cùng cấp liền kề có liên quan đến việc sắp xếp theo các Phụ lục 4A-1, 4A-2.

3. Các bản đồ hiện trạng của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp và các ĐVHC cùng cấp có liên quan đến việc sắp xếp.

4. Các bản đồ phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

5. Các phụ lục khác (nếu có).

 

 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Yết Kiêu. (30/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (07/06/2020)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (06/05/2020)
- HUYỆN GIA LỘC CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH (24/04/2020)
- Đoàn đại biểu huyện Gia Lộc tổ chức Lễ dâng hoa Đài kỷ niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện tại thôn Phương Xá xã Gia Hòa (21/06/2019)
- Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện!(21/06/2019)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức quán triệt, triển khai, học tập NQ số 35- Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị và các nội dung Nghị quyết Trung ương 10-khóa XII(18/06/2019)
- Gia Lộc: Tập trung phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới(17/06/2019)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai, tổ chức thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2021 (17/06/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 5
Hôm nay 957
Tháng này: 184,807
Tất cả: 1,301,319
THƯ VIỆN ẢNH