Huyện Gia Lộc nghiêm túc thực hiện nêu gương theo quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương

Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh. Từ tư duy lý luận với thực tiễn của cách mạng nước ta; Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quy định được ban hành đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm“Đạo đức cách mạng” dưới bút danh Trần Lực, một lần nữa khẳng định quan điểm, tư tưởng của Đảng và Bác Hồ về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ cách mạng.

          Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ lâu, đề cập nhiều lần trong các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng. Nhưng đây là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy.

          Sự ra đời của Quy định 08-QĐ/TW nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao; một lần nữa khẳng định việc nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ cách mạng của Đảng.

          Để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, Quy định 08-QĐ/TW đã nêu 8 điều các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ 8 điều phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống, tập trung vào những khuyết điểm, yếu kém, bức xúc trong xã hội do cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu gây ra. Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân...

          Căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, ngày 26/02/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 06-QĐ/HU quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 82-KH/HU thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ huyện Gia Lộc.   

          Quy định số 06-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc ban hành bao gồm: 4 điều, trong đó điều 1, ghi rõ” Cán bộ, đảng viên, trước hết là các đ/c cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 101 ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”. 

          Điều 2, ghi rõ: Các đ/c cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu đi đầu thực hiện 6 nội dung, cụ thể: Về tư tưởng chính trị; Về đạo đức lối sống; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về tác phong lề lối làm việc; Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Về tự phê bình và phê bình. Điều 3, ghi rõ về xử lý vi phạm trách nhiệm nêu gương; Điều 4, ghi rõ tổ chức thực hiện. 

          Về kế hoạch số 02-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ huyện Gia Lộc, nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương phù hợp với thực tiễn của huyện; Đây là việc làm tự giác, thường xuyên trong sinh hoạt và công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện; Qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Kế hoạch số 02-KH/HU của Huyện ủy còn nêu rõ: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Về phương pháp thực hiện, gồm tổ chức đăng ký nêu gương đối với cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, hoàn thành trong tháng 02/2019; Hướng dẫn việc kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên cuối năm gắn với thực hiện đăng ký nêu gương, hoàn thành trong tháng 11/2019; Công tác kiểm tra, giám sát việc nêu gương; Đánh giá việc nêu gương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện thường xuyên trong năm; Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng, ban hành, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng xử lý vi phạm; Về tổ chức thực hiện: Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các phòng ban ngành, MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Huyện ủy, cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nêu gương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy, qua Ban Tổ chức Huyện ủy.  

          Ngày nay, đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đạt được là vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Nghị quyết Trung ương 4-Khóa XI đã chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

          Nguyên nhân là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm. Nghị quyết xác định 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện tốt, trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy các cấp, của cấp trên đối với cấp dưới. 

          Thực tế cho thấy, dân tin yêu Đảng, một lòng một dạ đi theo Đảng, bắt đầu từ những con người cụ thể, những tấm gương tiêu biểu. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, những cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu hiến đất xây trường, làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới, những tấm gương dũng cảm hy sinh vì bình yên cuộc sống nhân dân, say mê tìm tòi trong lao động sản xuất, những tấm lòng thiện nguyện, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng… đã góp phần làm lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Vì an ninh Tổ quốc"; "Ngày vì người nghèo"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… 

          Nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng, nhưng có những đặc thù riêng. Nếu làm tốt việc nêu gương thì hiệu quả vô cùng to lớn, bởi nó có sức lan tỏa sâu rộng, có khả năng hiệu triệu đông đảo quần chúng bằng sức mạnh của niềm tin và tình cảm yêu mến từ trái tim. Ngược lại, nếu người cán bộ, đảng viên không nỗ lực cố gắng, tu dưỡng rèn luyện, không giữ được mình“mực thước,” thì hậu quả cũng vô cùng nguy hại, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

          Tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định“Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước”, cách nói giản dị đó thể hiện rõ tư tưởng của Bác Hồ về trách nhiệm và bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, về công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ những người tiêu biểu nhất, tiên tiến nhất, xứng tầm lãnh đạo cách mạng. Để thực sự nêu gương, người cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng nhân dân. Càng giữ chức vụ cao, yêu cầu, đòi hỏi càng lớn. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đúng, làm đúng, đạo đức lối sống phải trong sáng, lành mạnh, tác phong công tác phải mẫu mực, quần chúng mới tin tưởng, yêu mến và noi theo. 

          Trong giai đoạn hiện nay, ngoài các quy định của Đảng về nêu gương, ngày 18/2/2019, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ngày 25/02/2019 Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 179 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Căn cứ các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương, tăng cường chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm không ngừng đề cao trách nhiệm nêu gương cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh. Tất cả vì mục tiêu”Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, quyết tâm xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.   

                                              

                                               Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 19/03/2019

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/01/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016- 2020.(29/03/2017)
- Gia Lộc: Chủ động quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(28/12/2016)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Gia Khánh
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Yết Kiêu
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 65
Hôm nay 52
Tháng này: 57,839
Tất cả: 811,462
THƯ VIỆN ẢNH