Huyện Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện

      Thực hiện Thông báo kết luận 1066-TB/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và NQ số 11/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018 của HĐND tỉnh về đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 31/1/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện NQ số 18-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XII về” một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ngày 31/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

       Sáng 26/11/2018, tại Hội trường UBND huyện, huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

       Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Ân- Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Khắc Toản- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện; các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng phó các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện; Thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện về thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 23 xã, thị trấn. Thành phần 9 xã nằm trong đề án gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND- UBND, văn phòng UBND xã; MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Ban chi ủy, trưởng phó thôn, ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư. 

        Tại hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy- UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo huyện triển khai nghị quyết số 28 ngày 7/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 02 ngày 8/11/2018 của Ban chỉ đạo huyện về triển khai thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

       Các văn bản của huyện nêu rõ mục đích thực hiện sắp xếp lại các thôn, khu dân cư có quy mô hộ gia đình không đảm bảo theo quy định để thành lập các thôn mới có quy mô hộ gia đình hợp lý, giảm được số lượng thôn, khu dân cư, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu dân cư, tiết kiệm kinh phí, cơ sở vật chất, tăng hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền và của các thôn, khu dân cư. Với yêu cầu thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định và văn bản chí đạo, hướng dẫn của cấp trên, các nguyên tắc, quy trình, thủ tục và lộ trình theo đề án của tỉnh, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương. Xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp và các điều kiện đảm bảo công tác triển khai, thực hiện sáp nhập, chia tách thôn trên địa bàn huyện.

       Theo chí đạo của Huyện ủy và Ban chỉ đạo huyện, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Nghị quyết số 18-Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng- khóa XII về“một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26/1/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương; Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 3/4/2018 của UBND tỉnh ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện NQ số 10 ngày 3/2/2018 của Chính phủ và NQ của Tỉnh ủy; Thông báo kết luận số 1066-TB/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 11 ngày 29/10/2018 của HĐND tỉnh về đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 57 ngày 31/1/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện NQ số 18 của Trung ương về”một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 7/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 8/11/2018 của Ban Chỉ đạo huyện về triển khai thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toản- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện nêu rõ: Việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến thôn; Trong đó có 14 thôn ở 9 xã trong huyện nằm trong đề án của tỉnh; Đây là việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, nhà nước, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị; Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, trước hết là mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhằm thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng trước mắt cũng như chiến lược lâu dài của Đảng, nhà nước về thực hiện nhất quán sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện;  Sau hội nghị, cấp ủy các xã, thị trấn thành lập ngay Ban Chỉ đạo cấp xã, ban hành nghị quyết, xây dựng đề án, đặc biệt là 9 xã nằm trong đề án bổ sung ngay nội dung sẽ trình kỳ họp cuối năm 2018 HĐND cấp xã; Việc ban hành nghị quyết và xây dựng đề án xong trước ngày 30/11/2018; Tổ chức lấy ý kiến của cử tri đại diện hộ hoặc các hình thức phù hợp xong trước ngày 10/12/2018; Thông qua kỳ họp HĐND xã xong trước ngày 31/12/2018; Hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện xong trước ngày 11/01/2019;

         Huyện ủy- UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tại liệu bản tin thông báo nội bộ; trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã; trên cổng thông tin điện tử huyện về các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, nhất là 9 xã trong đề án thực hiện đúng quy định của tỉnh; Lập và hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 26/1/2019; Tổ chức triển khai quyết định của tỉnh, UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức công bố quyết định thành lập thôn mới, đồng thời kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng dẫn của tỉnh.

        Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, hoan nghênh sự chia sẻ, đồng thuận và nhất trí cao của các đại biểu về thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, khó khăn, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, nhất là các đ/c phụ trách 9 xã nằm trong đề án; Cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thống nhất cao về tư tưởng, có cách làm sáng tạo, khoa học nhằm đưa nhanh Nghị quyết của Đảng, đề án thực hiện sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt; Trong quá trình triển khai, thực hiện, các cơ quan, đơn vị của huyện, cấp ủy, chính quyền các xã có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo huyện, qua Văn phòng Huyện ủy và phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Huyện ủy-UBND huyện; Ban Chỉ đạo huyện xem xét, giải quyết./.   

                                         Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 26/11/2018

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương (09/04/2020)
- Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội (04/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Ghi nhận sau 3 ngày triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  (03/04/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện  (02/04/2020)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lộc đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện và các chợ dân sinh (01/04/2020)
- Trung tâm BDCT huyện Gia Lộc kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 gắn với tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018.(16/11/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV. (31/10/2018)
- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yết Kiêu.(23/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã.(05/10/2018)
- Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp(05/10/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 20
Hôm nay 1,200
Tháng này: 94,642
Tất cả: 1,131,497
THƯ VIỆN ẢNH