Huyện Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Gia Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng, đã hoàn thành và giao đủ 230 công dân cho các đơn vị nhận quân(đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch UBND tỉnh và Bộ Chi huy Quân sự tỉnh giao) bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định, đúng luật; cơ bản đã khắc phục tình trạng bù đổi giữa các xã trong huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự một số cơ sở chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quá trình sơ, khám tuyển gặp nhiều khó khăn do công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở một số xã còn hạn chế (nhất là đối với số thanh niên đi học, đi làm ăn xa). Một số xã chưa có biện pháp tích cực trong việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với những công dân không chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự. Trách nhiệm của một số thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự; năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ cơ quan quân sự còn hạn chế. Việc tham mưu của Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hiệu quả chưa cao. Một số ban ngành, đoàn thể các xã, thị trấn chưa tích cực vào cuộc. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển quân ở một vài xã còn hạn chế. Việc tổ chức các hoạt động giao lưu gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ chưa có nhiều sáng tạo, đổi mới, tính giáo dục chưa cao, chưa tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm của một số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và gia đình công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế.

 Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu, đúng luật và đáp ứng được yêu cầu hiện nay; Ngày 17/10/2018 UBND huyện Gia Lộc đã ban hành kế hoạch số 114/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Trong đó nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của công tác tuyển quân năm 2019 là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; Tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, cụ thểm tỷ mỷ, công khai, dân chủ, công bằng, an toàn và đúng luật; 

Theo kế hoạch của UBND huyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 qua các bước sau: Giai đoạn I: Từ ngày 5/11 đến 31/12/2018, cụ thể, từ ngày 5/11 đến 30/11/2018: Tổ chức xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe tại xã; Từ ngày 1/12 đến 31/12/2018: Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện; Giai đoạn II: Từ ngày 1/1 đến 18/1/2019, bao gồm các nhiệm vụ: Tổ chức làm hồ sơ và xét duyệt hồ sơ; Thâm nhập, chốt quân số; Tổ chức hiệp đồng giao nhận quân; Giai đoạn III: Từ ngày 4/2 đến 23/2/2019, bao gồm các nhiệm vụ: Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ; Cấp phát quân trang cho Tân binh; Giao lưu gặp mặt Tân binh trước khi nhập ngũ ở cấp xã và huyện; Tổ chức Lễ giao nhận quân, dự kiến khoảng 19/2 đến 23/2/2019, tức trong khoảng từ 15 đến 19 tháng giêng năm Kỷ Hợi.    

 Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu, đúng luật và đáp ứng được yêu cầu hiện nay; Huyện ủy-UBND huyện yêu cầu:

 Thứ nhất, Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; Luật nghĩa vụ quân sự Luật NVQS mới đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19-6-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Nhà nước về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quyền lợi, chế độ của thanh niên trong và sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Luật NVQS có những điểm mới để nhân dân, công dân trong độ tuổi làm NVQS nắm bắt kỹ hơn, cụ thể: Về độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân là sinh viên được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi(theo quy định cũ độ tuổi gọi nhập ngũ là từ 18 đến 25 tuổi). Đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng( đủ 2 năm) trước đây thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 18 tháng, với hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan, binh sĩ trên tàu hải quân là 24 tháng. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ phải là người có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp. Hàng năm, nhà nước sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần, vào tháng 2 hoặc tháng 3 đầu năm;

Thứ hai, Kịp thời kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện, cấp xã và chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các khâu, các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, đạt chất lượng cao.

UBND và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho 100% thanh niên trúng tuyển nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân; bảo đảm ngày giao quân thực sự là ngày Hội của toàn dân tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện làm tốt công tác vận động nhân dân, nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên nhập ngũ, nhất là đối với các gia đình diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ tư, Các cơ quan Khối Nội chính huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thiết lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Thứ năm, Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; kịp thời kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đặc biệt là khâu rà soát, nắm nguồn, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nhất là lực lượng Đoàn thanh niên, Phụ nữ… để nhắc nhở, động viên gia đình có con em, các nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái, tự giác, đi đầu trong khám sơ tuyển tại cấp xã, khám tuyển cấp huyện và sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm NVQS.

Trong tháng 10 và tháng 11/2018, UBND huyện yêu cầu: Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; kịp thời kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đặc biệt là khâu rà soát, nắm nguồn, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nhất là lực lượng Đoàn thanh niên, Phụ nữ… để nhắc nhở, động viên gia đình có con em, các nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái, tự giác, đi đầu trong khám sơ tuyển tại cấp xã, khám tuyển cấp huyện và sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm NVQS. Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy-UBND-Hội đồng NVQS huyện, kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. Là đầu mối tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Quân sự cấp xã triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật NVQS và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của huyện đối với công tác tuyển quân hằng năm và năm 2019. UBND huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị mình phụ trách, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.                                             

                                          Biên tập: Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đại hội Đảng bộ Công an huyện Gia Lộc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. (12/05/2020)
- Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (11/05/2020)
- Lực lượng vũ trang huyện Gia Lộc có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội (04/05/2020)
- Gia Lộc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020 (04/05/2020)
- Ban CHQS huyện phối hợp cùng hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, đội thiện nguyện thị trấn Gia Lộc trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn (23/04/2020)
- Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lộc phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động về bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện(09/08/2018)
- Công an huyện Gia Lộc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ(27/07/2018)
- BCH Quân sự huyện tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1cấp trên bản đồ, sa bàn và ngoài thực địa(22/05/2018)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai thực hiện kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang vi phạm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn toàn huyện. (24/04/2018)
- LLVT huyện Gia Lộc: Chung tay vì người nghèo(21/04/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 113
Hôm nay 1,184
Tháng này: 185,034
Tất cả: 1,301,546
THƯ VIỆN ẢNH