Huyện Gia Lộc: Chủ động triển khai, thực hiện phương án sản xuất vụ chiêm xuân và làm thủy lợi Đông xuân 2018-2019

Chiều 2/11/2018, tại hội trường huyện, UBND huyện Gia Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân và kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân 2018- 2019; Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT, các phòng chuyên môn của Sở đã về dự; Dự và chủ trì hội nghị có đ/c Đỗ Văn Sáng-HUV, Phó chủ tịch UBND huyện; Tham dự còn có các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện, lãnh đạo các cơ quan phục vụ nông nghiệp; chủ tịch UBND và chủ nhiệm các HTX dịch vụ nông nghiệp 23 xã, thị trấn trong toàn huyện.  

Theo phương án chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019 của UBND huyện: Căn cứ vào quỹ đất canh tác của huyện và xu hướng phát triển sản xuất (một phần diện tích cấy lúa chuyển sang gieo trồng cây rau màu), do vậy vụ Chiêm xuân 2018- 2019, huyện Gia Lộc xây dựng kế hoạch với tổng diện tích gieo trồng 5.800 ha. Trong đó: Diện tích gieo cấy lúa: 4.350 ha (giảm 54 ha so với thực hiện năm 2018, giảm do diện tích đất lúa chuyển mục đích sử dụng), diện tích trồng cây rau màu:1.450 ha. Cụ thể: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân: 4.350 ha. Năng suất phấn đấu đạt trên 67 tạ/ha. Cơ cấu trà lúa, giống lúa: Các giống lúa dài ngày chiếm khoảng 5% diện tích gieo cấy, chủ lực là giống Xi23. Các giống lúa trung ngày, ngắn ngày chiếm đa số khoảng 95% diện tích gieo cấy, gồm các giống: Q5,  BT7, ADI 28, Thiên ưu 8, Kim cương 111, nếp, P6, Lúa lai. Trong đó chủ lực là giống lúa BT7, Q5 và P6. Diện tích lúa sản xuất theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm khoảng 300 ha.

Về kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân 2018-2019, UBND huyện chỉ đạo các địa phương quyết tâm đảm bảo hoàn thành khối lượng được giao theo đúng quyết định 3553?QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh, thực hiện đúng tiến độ đề ra. Ưu tiên đầu tư nguồn lực để tổ chức nạo vét, khơi thông các tuyến kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp(đặc biệt đối với khu vực trồng cây rau màu); cửa cống lấy nước, hố hút các trạm bơm ....để đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống úng, hạn cho sản xuất. Tổng khối lượng tỉnh giao: 41.300 m3, trong đó: Xí nghiệp KTCTTL huyện quản lý và thực hiện: 16.900 m3, bao gồm: Tu bổ kênh tưới: 5.300 m3, Nạo vét kênh dẫn: 11.600 m3; Các địa phương quản lý và thực hiện: Tổng khối lượng theo Kế hoạch tỉnh giao có kinh phí hỗ trợ: 24.400 m3, bao gồm: Nạo vét kênh dẫn: 23.000 m3 ở 12 xã với 20 tuyến; Nạo vét cửa cống, hố hút: 1.400 m3 ở 3 xã.

 Bên cạnh đó, Tổng khối lượng làm tiểu thủy lợi nội đồng do 23 xã, thị trấn tự cân đối nguồn vốn và huy động người lao động của địa phương thực hiện, gồm 55.000 m3. Khối lượng cần nạo vét một số tuyến kênh ngoài kế hoạch tỉnh giao: 19.000 m3.

Thời gian thực hiện: Tập trung ra quân làm thủy lợi Đông xuân thực hiện từ ngày 10/11 và kết thúc trước ngày 31/12/2018 để chủ động đưa nước vào kênh trục, tích nước chuẩn bị đổ ải. Ưu tiên thực hiện nạo vét kênh dẫn, cửa cống lấy nước, hố hút các trạm bơm trước để chủ động điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân 2018- 2019.

 Để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân và làm thủy lợi Đông xuân 2018-2019; UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Một là, Quán triệt, triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018-2019; Tiếp tục thực hiện đề án của tỉnh về”Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016- 2020”. Đề án 01 của Huyện ủy-khóa XXV”Về quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn, tiến tới sạch phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020”.Nghị quyết số 09 ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về”Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện” theo hướng các HTX xây dựng và thực hiện có hiệu quả Phương án sản xuất kinh doanh, trọng tâm là liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Hai là, Xây dựng kế hoạch phù hợp với quỹ đất và xu hướng phát triển sản xuất; Nắm chắc số hộ, diện tích bỏ hoang để có biện pháp vận động, có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân mạnh dạn thuê, mượn đất, đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nhất là các địa phương có diện tích bỏ hóa nhiều như: Thị Trấn Gia Lộc, Liên Hồng, Thống Kênh, Đức Xương.  

 Ba là, Thực hiện nghiêm ngặt sự chỉ đạo của huyện về sản xuất: Mở rộng tối đa diện tích gieo vãi ở chân đất chủ động tưới tiêu và cấy mạ sân, mạ gieo trên nền đất cứng. Mở rộng diện tích gieo cấy theo hiệu ứng hàng biên. Chỉ gieo cấy vào những ngày có nhiệt độ trung bình trên 15oC. Chỉ đạo nông dân quy vùng sản xuất tập trung, thực hiện gieo cấy“một vùng, một giống, một thời gian” để thuận lợi cho áp dụng cơ giới hóa, tăng tối đa diện tích cấy máy, gặt máy, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật chăm bón cây trồng. Chỉ đạo nông dân gieo cấy đúng cơ cấu, thời vụ để lúa trỗ bông tập trung trong khoảng thời gian từ 1-15/5/2019, phấn đấu đạt năng suất, sản lượng cao   

Bốn là, Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng mỗi địa phương có ít nhất từ 1-2 vùng gieo cấy lúa chất lượng và lúa lai với quy mô mỗi vùng từ 20 ha trở lên; Ưu tiên tổ chức theo sản xuất hàng hóa, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; Về rau màu vụ xuân gieo trồng từ 11/12/2018 đến 20/3/2019, Tiếp tục phát huy vùng rau màu của 4 xã Đoàn Thượng, Phạm Trấn, Lê Lợi, Toàn Thắng và các xã khác để thực hiện mở rộng sản xuất rau quả an toàn; Khuyến khích các địa phương bố trí quy hoạch ít nhất có 01 vùng chuyên canh rau quả theo hướng an toàn, tiến tới sạch; Áp dụng kỹ thuật che phủ nilon và khum vòm để bảo vệ an toàn rau màu, đem lại giá trị kinh tế cao; Chỉ đạo các xã Gia Xuyên, Gia Tân, Liên Hồng và một số xã khác tiếp tục duy trì và mở rộng vùng trồng Đào hoa, cây cảnh, hoa tươi phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trường;

Năm là, Tập trung ra quân làm thủy lợi Đông xuân 2018- 2019, bắt đầu từ ngày 10/11 và kết thúc trước ngày 31/12/2018 để kịp thời phục vụ sản xuất chiêm xuân 2018- 2019  

 Sáu là, Làm tốt công tác dự tính, dự báo để nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả; Kiện toàn tổ, đội diệt chuột, tập trung đánh bắt bằng nhiều cách thủ công, hóa học, sinh học; Chủ động phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, nhất là kỹ thuật gieo cấy lúa chất lượng, các cây rau màu mới, kỹ thuật gieo trồng theo phương pháp công nghệ mới…Tuyên truyền cho các địa phương, cho các hộ nông dân gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Bảy là, Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô 30 ha/vùng trở lên, hỗ trợ thuê đất sản xuất với quy mô 5 ha/vùng trở lên, thời gian thuê tối thiểu 5 năm và một số mô hình theo kế hoạch thực hiện đề án của tỉnh. Chính sách hỗ trợ của huyện (Sử dụng từ kinh phí hỗ trợ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ), cụ thể: Hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể thuê, mượn đất để phục hóa diện tích bỏ hoang, quy mô 1 ha/vùng trở lên. Định mức hỗ trợ: 3 triệu đồng/ha. Hỗ trợ thuốc diệt chuột để bảo vệ sản xuất cho toàn bộ diện tích lúa, rau màu của huyện.(Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ lượng thuốc đủ để đánh tập trung trong 1 đợt).

UBND huyện đề nghị các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách các địa phương; MTTQ và các đoàn thể nhân dân tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất vụ chiêm xuân và làm thủy lợi Đông xuân 2018- 2019./.  

                                                                           Biên tập: Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc Chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người  (21/02/2020)
- Hiệu quả từ việc Quy vùng sản xuất rau màu tập trung ở huyện Gia Lộc (06/11/2019)
- Huyện Gia Lộc: Tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 (27/08/2019)
- Hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình nuôi cá rô phi đơn tính lai xa theo đề tài “Ứng dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt theo hướng công nghệ cao, sông trong ao” (16/08/2019)
- Huyện Gia Lộc: triển khai kế hoạch thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và phát động phong trào chống rác thải nhựa.  (02/08/2019)
- Gia Lộc: Tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả xây dựng mô hình nhãn hiệu tập thể Rau an toàn Gia Lộc, gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm (07/11/2018)
- Bế giảng lớp đào tạo nghề sản xuất dưa công nghệ cao(23/10/2018)
- Hội Nông Dân huyện tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2018(28/09/2018)
- UBND huyện triển khai phương án sản xuất vụ đông 2018- 2019(21/09/2018)
- Gia Lộc: Ra mắt tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Lê Lợi(07/09/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 37
Hôm nay 1,235
Tháng này: 94,677
Tất cả: 1,131,532
THƯ VIỆN ẢNH