Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Trong những ngày tháng 10 này, đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng từ huyện đến cơ sở huyện Gia Lộc vui mừng phấn khởi đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích tiến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(16/10/1948-16/10/2018).

 

        Ngược dòng thời gian, chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường gian khó và những thành tích đáng tự hào của đội ngũ những người làm công tác Kiểm tra của Đảng trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng nước ta. Ngay từ khi mới thành lập cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, luôn xác định: Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và sự phát triển của tổ chức Đảng, ngày 16/10/1948 tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29 về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương; Sau đó, các Ban Kiểm tra của khu ủy, liên khu ủy lần lượt được thành lập. Sự ra đời của cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở lúc đó, Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

       Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

       Từ Đại hội Đảng khóa V, 1982 đến nay, Ủy ban Kiểm tra được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất từ Trung ương đến Đảng ủy cơ sở.

       Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Ban Chấp hành Trung ương bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, gồm: Đ/c Trần Kiên, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT khóa VI; Đ/c Đỗ Quang Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT khóa VII; Đ/c Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT khóa VIII; Đ/c Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT khóa IX; Đ/c Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT khóa X; Đ/c Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT khóa XI; Đ/c Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT khóa XII và tại Hội nghị lần thứ 7 (tháng 5/2018) BCH Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng vào Ban Bí thư và bầu làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương 

      Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng cả nước; căn cứ chỉ đạo của Trung ương, từ cuối năm 1940, Tỉnh ủy Hải Dương đã phân công một số cán bộ giúp cấp ủy làm công tác kiểm tra, do cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ, gọi là: “tổ kiểm”. Đây là tổ chức tiền thân của cơ quan kiểm tra Đảng ở Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Năm 1948, “tổ kiểm” ở các Huyện ủy được thành lập. Tổ kiểm của tỉnh được đổi tên thành Ban kiểm soát và được biên chế 05 cán bộ.

        Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng(từ lần thứ I đến lần thứ VII), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều bầu UBKT Tỉnh ủy (từ 07 đến 09 đồng chí) và bầu các đồng chí: Nguyễn Thị Phượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa I; đồng chí Lê Thị Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa II, khóa III; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa IV; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa V; đồng chí Phạm Trung Đỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa VI, khóa VII.

        Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, ngày 01/01/1997 hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tái lập trở lại, theo đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương được tái lập,  đồng chí Mao Xuân Nung, Tỉnh ủy viên làm Chủ nhiệm.

        Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương (từ lần thứ XII đến lần thứ XVI), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều bầu UBKT Tỉnh ủy (từ 07 đến 11 đồng chí) và bầu các đồng chí: Nguyễn Danh Trình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XII, khóa XIII; đồng chí Nguyễn Văn Thái, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV; đồng chí Phạm Xuân Lục, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV; tháng 7 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung đồng chí Bùi Hữu Uyển, Ủy viên BTV Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV, khóa XVI(đến hết tháng 9/2018).  

       Ở huyện Gia Lộc giai đoạn đầu những năm 1960, UBKT Huyện uỷ được thành lập, Huyện uỷ đã bầu 01 đồng chí HUV làm Chủ nhiệm, các uỷ viên kiêm chức lúc này gọi là uỷ viên tham gia, gồm các đồng chí là trưởng các ban ngành như: Ban tổ chức, khối nội chính, Viện kiểm sát, Công an huyện. Nhiệm vụ thời kỳ này là giải quyết các vấn đề về công tác kiểm tra nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung. Thời kỳ từ năm 1965 đến năm 1974, Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc các khóa X, khóa XI, khóa XII đã bầu UBKT Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Thái Hạp-Huyện ủy viên làm Chủ nhiệm 3 khóa. Thời kỳ từ năm 1974 đến năm 1979, Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc các khóa XIV, khóa XV bầu UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Xuê – Huyện ủy viên làm Chủ nhiệm 2 khóa.

          Thời kỳ sáp nhập 2 huyện Gia Lộc-Tứ Kỳ thành huyện Tứ Lộc, Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Lộc khóa I, khóa II, khóa III, giai đoạn 1979-1988, UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Biết-Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 3 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Lộc khóa IV(tháng 12/1988) nhiệm kỳ 1988 – 1991, UBKT Huyện uỷ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Vũ Trọng Thực-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Lộc lần thứ V(tháng 9/1991) nhiệm kỳ 1991 - 1995, UBKT Huyện uỷ gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Cư -Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa.

         Thời kỳ tái lập huyện Gia Lộc: Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXI (tháng 5/1996) nhiệm kỳ 1996 – 2000. UBKT Huyện uỷ gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ba- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXII (tháng 11/2000) nhiệm kỳ 2000 - 2005,UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Bình- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXIII(tháng 10/2005) nhiệm kỳ 2005- 2010, UBKT Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Phạm Quang Hưởng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ Huyện Gia Lộc khóa XXIV(tháng 8/2010) nhiệm kỳ 2010-2015, UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm. Đại hội Đảng bộ Huyện Gia Lộc khóa XXV (tháng 8/2015) nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện uỷ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hoà- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái cử làm Chủ nhiệm. Ngày 20/01/2017, tại hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Thung-HUV, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy vào Ban Thường vụ Huyện uỷ và bầu giữ chức   Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ khoá XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm đưa nhanh NQ của Đảng vào cuộc sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy đảng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN .

         Cùng với sự ra đời và phát triển của UBKT cấp Trung ương và cấp tỉnh; Từ những năm 1960, UBKT Huyện ủy Gia Lộc được thành lập lúc đầu có 3 đồng chí do cấp ủy phụ trách chung; từ năm 1982 hệ thống UBKT Đảng ủy cơ sở được thành lập. Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong toàn huyện Gia Lộc có 163 đồng chí(kể cả chuyên trách và kiêm chức), trong đó UBKT Huyện uỷ và cán bộ cơ quan UBKT Huyện ủy 6 đồng chí; ở xã, thị trấn 115 đồng chí, khối cơ quan 42 đồng chí. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm tra của Đảng từ khi thành lập đến nay, UBKT Huyện uỷ và cơ sở đã tổ chức kiểm tra, kết luận 67 lượt tổ chức đảng, 227 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.229 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xử lý kỷ luật về đảng đối với 6.258 lượt đảng viên và 10 tổ chức đảng vi phạm; giải quyết 836 lượt đảng viên và 14 lượt tổ chức đảng bị tố cáo; 198 đơn, thư khiếu nại về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính  Đảng đối với 3.652 lượt tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí đối với 33.439 lượt đảng viên; đã kiểm tra 2.010 lượt tổ chức đảng, trong đó có 40.269 lượt đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; giám sát 756 lượt tổ chức đảng và 1.779 lượt đảng viên... Đồng thời luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng.

        Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, những người làm công tác Kiểm tra Đảng cấp huyện và cơ sở của huyện Gia Lộc cũng không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, tồn tại về năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sự tác động của cơ chế thị trường, những áp lực công việc, những hiện tượng mặt trái tiêu cực xã hội, những nhạy cảm dư luận xã hội, sự đòi hỏi khẩn trương, kịp thời, công tâm, minh bạch, dân chủ, khách quan của Cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vì sự tiến bộ, công bằng xã hội; Song với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, những cán bộ các thế hệ của UBKT Huyện ủy và những người làm công tác Kiểm tra Đảng trong huyện vẫn vượt qua, ngày càng trưởng thành và đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Đó là: Năm 2004, UBKT Huyện uỷ được UBKT Tỉnh uỷ và Huyện ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, giai đoạn 10 năm(1994-2004). Năm 2010 được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2005-2010. Năm 2013,UBKT Huyện uỷ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ năm 2008-2012;  Giai đoạn 2013-2015. UBKT Huyện uỷ đều được UBKT Tỉnh uỷ, Huyện uỷ tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. 02 năm liên tục 2016- 2017, UBKT Huyện ủy Gia Lộc được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là đơn vị 2 năm liền(2016, 2017) được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc...

          Với những cố gắng và thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, đội ngũ các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra của Đảng nói chung và ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện Gia Lộc nói riêng đã góp phần xây đắp nên truyền thống"Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và UBKT cấp ủy các cấp ở Đảng bộ huyện Gia Lộc luôn trân trọng và giữ gìn, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần, nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện trong những năm qua.

         Bước vào giai đoạn cách mạng mới, trước thời cơ và thách thức đan xen, đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng của huyện Gia Lộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, cùng nhau ôn lại ngày truyền thống và quán triệt mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4-khóa XI và khóa XII; Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Duy trì phương châm: kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; không kiểm tra coi như không lãnh đạo. UBKT Huyện uỷ chủ động tham mưu cho Huyện ủy quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; Về chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015- 2020 và công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ cuối năm 2018;

         Vinh dự, tự hào, phấn khởi về chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng(16/10/1948-16/10/2018); Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ huyện Gia Lộc thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, quê hương Gia Lộc anh hùng   giàu đẹp, văn minh, vững bước tiến vào thời kỳ mới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

                                            Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc (22/07/2020)
- Công văn về việc thẩm định văn bằng thí sinh trúng tuyển kỳ thi giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020 (10/07/2020)
- Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc (08/07/2020)
- Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc (19/06/2020)
- Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 (09/06/2020)
- Xã Gia Lương (huyện Gia Lộc) long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới và Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. (10/09/2018)
- Xã Trùng khánh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và bằng công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; trường THCS đạt chuẩn quốc gia.(07/09/2018)
- Xã Thống Nhất -huyện Gia Lộc long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.(06/09/2018)
- Đảng bộ xã Toàn Thắng- huyện Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên, tiền thân Đảng bộ xã ngày nay(19/8/1948-19/8/2018).(23/08/2018)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc với cử tri tại xã Hồng Hưng sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.(03/08/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 157
Hôm nay 516
Tháng này: 106,028
Tất cả: 1,365,497
THƯ VIỆN ẢNH