Huyện Gia Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

         Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; Trong những năm qua, công tác CCHC trên địa bàn huyện Gia Lộc đã đạt kết quả bước đầu về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, kiện toàn tổ chức bộ máy, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về CCHC được nâng lên; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chặt chẽ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương, đẩy mạnh cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, công tác cải cách hành chính ở các địa phương, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế, thủ tục hành chính thuộc một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế, ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện chưa đạt thứ hạng cao; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ sở cũng còn hạn chế; Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC chưa thường xuyên, chất lượng, tiến độ, kỷ cương hành chính cũng còn có lúc chưa nghiêm;

         Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sức ì của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen, cách làm cũ còn lớn, còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển” và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, chuyên môn, yếu kém về đạo đức công vụ, trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách hành chính và lòng tin của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp;

        Xác định rõ 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020; Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh; Huyện ủy-UBND huyện Gia Lộc yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị trong huyện:

       Thứ nhất, Tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước, giai đoạn 2016- 2020 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ“cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

      Thứ hai, Thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh, của huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

       Thứ ba, Triển khai thực hiện nghị quyết số 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Bảo đảm ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nhằm rút ngắn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống xã hội, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.  

      Thứ tư, Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở cấp huyện, cấp xã; Phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử tỉnh và huyện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; 

      Thứ năm, Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã theo quyết định của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính. Nhất là triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá CCHC của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong năm 2018;

       Thứ sáu, Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

       Thứ bảy, Triển khai, duy trì, cập nhật Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh nhằm phục vụ các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện; Triển khai phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thống nhất 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; Tích hợp toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Bảo đảm liên thông thông suốt từ Trung ương đến địa phương và ngược lại;

         Tăng cường công tác CCHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Cấp ủy, UBND huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo, coi đây là tiêu chí đánh giá, bình xét kết quả xếp loại thi đua của các cấp, các ngành, từng địa phương năm 2018./.

                                                            Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (28/03/2020)
- Đại hội Đảng bộ Dân Đảng huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (23/03/2020)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (13/03/2020)
- Cơ quan khối Dân Đảng huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2020  (09/03/2020)
- Huyện Gia Lộc: Nhân lên các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020. (28/02/2020)
- Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.(14/09/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ (23/08/2018)
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018.(03/08/2018)
- Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2018)(27/07/2018)
- Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018(16/07/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 124
Hôm nay 372
Tháng này: 138,231
Tất cả: 1,113,264
THƯ VIỆN ẢNH