Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ

Căn cứ quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/7/2018 của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên về luân chuyển cán bộ; Huyện ủy Gia Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quán triệt, triển khai công tác luân chuyển cán bộ theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy-UBND tỉnh; Theo đó, ngày 11/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 71-KH/HU về Luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý từ cấp huyện về cấp xã và từ cấp xã lên cấp huyện. UBND huyện Gia Lộc ban hành kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/7/2018 về thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.

Về kế hoạch số 71-KH/HU ngày 11/7/2018 về thực hiện luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc xác định rõ mục đích yêu cầu của việc luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương; NQ của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ,góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn; Đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, đảm bảo dân chủ khách quan, công khai minh bạch; công bằng; Đổi mới phong cách làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, khắc phục tâm lý chủ quan, thoả mãn, an phận, trì trệ trong công việc của một bộ phận cán bộ lãnh đạo quản lý; Đồng thời thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp; Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể và các địa phương trong huyện; Kết hợp luân chuyển với điều động, bố tri hợp lý đội ngũ cán bộ giữa cấp huyện, cấp xã; Tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; Luân chuyển cán bộ đảm bảo theo các quy định của Đảng, Nhà nước. Quá trình thực hiện phải thận trọng, giữ gìn và tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, về tư tưởng, giữ ổn định và chấp hành nghiêm túc quyết định của cấp có thẩm quyền.

Phạm vi luân chuyển cán bộ diện Ban TVHU quản lý từ các phòng ban, MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện về cấp xã giữ các chức danh: Bí thư; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Luân chuyển cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể huyện.

Đối tượng, chức danh bố trí luân chuyển, nhóm 1: Các đ/c Uỷ viên Ban TVHU(trừ Trưởng Công an và Quân sự huyện); Các đ/c cán bộ được quy hoạch chức danh Uỷ viên Ban TVHU; lãnh đạo HĐND-UBND huyện chưa trải qua chức vụ chủ chốt cấp xã(Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện); Chức danh bố trí luân chuyển: Bí thư Đảng uỷ hoặc Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Nhóm 2: Là Uỷ viên BCH; Trưởng, phó các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Chức danh bố trí luân chuyển: Bí thư Đảng uỷ hoặc Phó Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Nhóm 3: Là cấp phó, quy hoạch cấp trưởng các phòng ban, MTTQ và các đoàn thể huyện; Quy hoạch uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Chức danh bố trí luân chuyển: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ hoặc Phó Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Nhóm 4: Là cán bộ trẻ có năng lực nổi trội; triển vọng; có phẩn chất chính trị; đạo đức, lối sống tốt trong quy hoạch cấp phó các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện hoặc quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Chức danh bố trí luân chuyển: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn. Kế hoạch cũng nêu rõ, các trường hợp khác do Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Về Luân chuyển cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện: Các đ/c Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn được xem xét luân chuyển về giữ chức danh trưởng; phó các phòng ban ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện; Các đ/c Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND-UBND các xã, thị trấn được xem xét luân chuyển về giữ chức danh Phó phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện;

Đối tượng cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Cấp trưởng phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện; Chức danh bố trí luân chuyển: Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chức danh bố trí luân chuyển: Trưởng, phó các phòng ban, MTTQ và các đoàn thể ở huyện;

Những trường hợp chưa được thực hiện luân chuyển, bao gồm: Đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật; Đang trong thời gian bị điều tra, khởi tố hoặc có liên quan đến công việc đang được thanh tra, kiểm tra. Đang điều trị bệnh hiểm ngèo theo quy định của Bộ Y tế hoặc đang đi học dài hạn tập trung, cán bộ được đi biệt phái; Cán bộ là nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng hoặc có chồng đang công tác tại biên giới, hải đảo; Cùng thời điểm luân chuyển cả hai chức danh cấp trưởng, cấp phó ở một đơn vị(Áp dụng đối với đơn vị có 1 cấp phó); Chưa thực hiện luân chuyển đối với cán bộ có con tàn tật, bố mẹ già yếu đau ốm; Các trường hợp khác do Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

 Về tiêu chuẩn điều kiện luân chuyển: Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và triển vọng phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định; Có quy hoạch, đủ sức khoẻ công tác; Cán bộ đi luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ(10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển(50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ); Đối tượng cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ(60 tháng). Các trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Về thời gian, thời điểm luân chuyển: Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm(36 tháng) đối với một chức danh(Trừ chức danh kiêm nhiệm và các chức danh có quy định khác của pháp luật);Trường hợp đặc biệt khác do Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định; Trước khi quyết định rút ngắn thời gian luân chuyển, Huyện ủy tranh thủ ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian cán bộ đi luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng nói chung được thực hiện vào thời điểm năm thứ 2 sau Đại hội Đảng bộ các cấp.Một số trường hợp cụ thể do yêu cầu công tác cán bộ có thể xem xét luân chuyển vào thời điểm thích hợp; 

Cán bộ luân chuyển được đảm bảo chế độ lương, phụ cấp theo quy định; bảo lưu chế độ, phụ cấp trách nhiệm trong thời gian luân chuyển đối với cán bộ luân chuyển nếu chức danh luân chuyển có chế độ, phụ cấp trách nhiệm thấp hơn; Đối với cán bộ được luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã được hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, theo quy định của UBND tỉnh; Cán bộ luân chuyển có thành tích xuất sắc được ưu tiên khi xem xét bố trí công tác sau luân chuyển; Cán bộ luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã, biên chế vẫn thuộc cơ quan nơi cán bộ đi; Cơ quan nơi cán bộ đi luân chuyển không được bổ sung biên chế do cán bộ luân chuyển, cán bộ hưởng lương, phụ cấp, chế độ nâng lương, nâng ngạch…như trước khi đi luân chuyển do cơ quan cử cán bộ đi luân chuyển bảo đảm.

Quy trình thực hiện luân chuyển cán bộ được thực hiện qua 5 bước, bao gồm: Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; Dự kiến nhân sự luân chuyển, chức danh luân chuyển đến, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho chủ trương; Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển; Lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về chức danh và nhân sự luân chuyển; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển; Ban Tổ chức Huyện ủy trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định, lãnh đạo, chỉ đạo, công bố quyết định và các công việc khác cho cán bộ luân chuyển.

Kế hoạch của Huyện ủy Gia Lộc quy định rõ trách nhiệm của các ban xây dựng Đảng, các cơ quan liên quan, nhất là UBKT Huyện ủy trong việc kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định. Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, bảo đảm đúng quy định của tỉnh; Các Tổ chức cơ sở Đảng, các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện triển khai, quán triệt nội dung kế hoạch luân chuyển, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ; Hằng năm Ban Tổ chức Huyện ủy căn cứ nguồn quy hoạch, danh sách cán bộ thuộc diện luân chuyển, tiến hành rà soát, xác định số lượng, đối tượng, dự kiến nơi đến, thời gian luân chuyển và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy, qua Ban Tổ chức Huyện ủy.

Về Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND huyện Gia Lộc thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, quy định rõ đối tượng áp dụng, bao gồm: Trưởng phòng, Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó trưởng phòng thuộc UBND huyện; Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp hoạt động thuộc UBND huyện; Chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp: Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật; Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian bị khởi tố điều tra hoặc có liên quan đến đang bị thanh tra, kiểm tra; Công chức lãnh đạo, quản lý đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái; Công chức lãnh đạo, quản lý là nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;

Phương thức luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Đối với Trưởng phòng, Phó phòng thuộc UBND huyện: Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ phòng này sang phòng khác trong nội bộ UBND huyện; Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ các phòng thuộc UBND huyện sang các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Từ các phòng thuộc UBND huyện về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; Từ các phòng thuộc UBND huyện về các xã, thị trấn; Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện: Thực hiện việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác; Từ đơn vị sự nghiệp công lập về các phòng thuộc UBND huyện; Việc thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện theo thông báo nghị quyết của Huyện ủy và các quy định hiện hành.

Thời hạn luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ít nhất là 3 năm(36 tháng); Trường hợp đặc biệt thực hiện theo thông báo của Huyện ủy;

Trình tự luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Thực hiện theo quy chế quản lý cán bộ của Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện quyết định luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, sau khi có nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy; Trường hợp công chức từ cấp huyện được luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác về cấp xã, khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ nếu có nhu cầu thì được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên; Quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định, hướng dẫn của tỉnh;

Kế hoạch cũng nêu rõ chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực tham mưu chủ tịch UBND, tập thể UBND trong việc thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Vào ngày 15/12 hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND huyện, cấp trên về tình hình, kết quả thực hiện./.   

 

                    Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (28/03/2020)
- Đại hội Đảng bộ Dân Đảng huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (23/03/2020)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (13/03/2020)
- Cơ quan khối Dân Đảng huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2020  (09/03/2020)
- Huyện Gia Lộc: Nhân lên các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020. (28/02/2020)
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018.(03/08/2018)
- Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2018)(27/07/2018)
- Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018(16/07/2018)
- Gia Lộc: Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo Hội Nông dân huyện (16/07/2018)
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XII(03/07/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 121
Hôm nay 498
Tháng này: 141,757
Tất cả: 1,116,790
THƯ VIỆN ẢNH