Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XII

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, trong 1 ngày 29/6/2018, tại hội trường UBND huyện; Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức hội nghị“Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các NQ Hội nghị lần thứ 7- Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XII” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc.    

Tới dự và chỉ đạo hội nghị tại đầu cầu ở huyện Gia Lộc có các đ/c Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

Tham dự tại điểm cầu của huyện có các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Trưởng Phó các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Dân Đảng huyện; Ở cơ sở có các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND-UBND, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy 23 xã, thị trấn cùng Báo cáo viên cấp huyện công tác tại cơ sở; 

Trong buổi sáng 29/6/2018, Hội nghị đã nghe đ/c Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng phát biểu khai mạc hội nghị; Trong bài khai mạc hội nghị, đ/c Thường trực Ban Bí thư TW Đảng nhấn mạnh:”Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành 3 nghị quyết rất quan trọng;Đó là: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Hội nghị trực tuyến lần này diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu nghe đ/c Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 giới thiệu, quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên. Các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền ba Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Trung ương yêu cầu: Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng”;

Cũng tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu nghe đ/c Phạm Minh Chính-ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày tóm tắt những nội dung cốt lõi NQ số 26” Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Mục tiêu tổng quát của NQ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.  Trong đó, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. 2 trọng tâm là: 1- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; 2- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.  5 đột phá bao gồm: 1- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; 2- Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; 3- Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; 4- Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm; 5- Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó, nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tại Hội nghị trực tuyến đã nghe đ/c Đào Ngọc Dung -Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-TBXH, giới thiệu tóm tắt Nghị quyết số 27” Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Đ/c Lê Vĩnh Tân-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu tóm tắt Nghị quyết số 28”Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương với mục tiêu đặt ra là: Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Để đưa nhanh NQTW 7-khóa XII của Đảng vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương cần tổ chức học tập, quán triệt NQ phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; Kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập, quán triệt NQ phải viết tay bài thu hoạch. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản các NQTW 7-khóa XII; Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong học tập NQ của Đảng; Việc thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQTW 7-khóa XII cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức; Chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; Sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt, thực hiện NQ của Đảng.

 Đối với cấp cơ sở: Chủ động thảo luận xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các NQ hội nghị TW 7-khóa XII trước khi tổ chức hội nghị quán triệt, học tập NQ; Tại hội nghị, đ/c Bí thư cấp ủy, hoặc Báo cáo viên Huyện ủy công tác tại cơ sở trực tiếp quán triệt các NQ; Thành phần tham dự hội nghị: Đối với Đảng bộ xã, thị trấn: Mời đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu; HUV và cán bộ huyện được phân công theo dõi cơ sở; Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, ủy viên UBMTTQ, ủy viên BCH các đoàn thể chính trị-xã hội không phải là Đảng viên; Chi, Đảng bộ khối cơ quan: Mời đ/c lãnh đạo huyện phụ trách khối; cán bộ được Huyện ủy phân công theo dõi; Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; Các Chi bộ khối cơ quan có số lượng 20 đại biểu trở xuống; Cấp ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan tổ chức lớp học ghép tại huyện vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật để học tập NQ; Thời gian quán triệt, học tập NQ 1 ngày và hoàn thành xong trong tháng 7/2018; Trong đó bố trí thời gian thỏa đáng cho quán triệt, học tập 3 NQ, thời gian còn lại thảo luận, tham gia vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện NQ của cơ sở; Sau học tập, quán triệt NQ 10 ngày, cấp huyện và cấp cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức …..hoàn thành viết tay bài thu hoạch, không đánh máy tính, po tô và nộp về cấp ủy cơ sở để lưu vào hồ sơ làm căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên, công chức, viên chức (Riêng đảng viên được miễn hoãn sinh hoạt Đảng không phải viết bài thu hoạch)./.         

                                     Biên tập: Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tích cực tuyên truyền trực quan; trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (30/07/2020)
- Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (16/07/2020)
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025.  (13/07/2020)
- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Gia Lộc năm 2020 (09/07/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, HĐND huyện với cử tri taị 8 đơn vị bầu cử trong huyện.(28/06/2018)
- Tự hào 72 năm một chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Gia Lộc(22/06/2018)
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018) (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX.(05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018(04/06/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 158
Hôm nay 548
Tháng này: 106,060
Tất cả: 1,365,529
THƯ VIỆN ẢNH