Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Điểm lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta

Cùng với cả nước và tỉnh Hải Dương, những ngày tháng 5/2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc có nhiều hoạt động thiết thực dâng lên kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2018) và gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948-11/6/2018)

        Một trong những hoạt động cụ thể, đó là: Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc chỉ đạo các cấp, các ngành thông qua sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể, tổ chức Hội và kênh thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh, tuyên truyền trực quan và các kênh khác nhằm cùng nhau ôn lại cuộc đời giản dị và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn theo đó là tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện theo hình thức trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị(khóa XII), kịp thời phát huy những điểm mạnh, ưu điểm, nhân lên điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm những việc hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp, giải pháp hữu hiệu, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống với chất lượng, hiệu quả cao hơn; Cùng với đó Huyện ủy Gia Lộc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thật nghiêm túc, đúng kế hoạch của Tỉnh ủy; Huyện ủy thực hiện NQTW 6-khóa XII với 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác Dân số trong tình hình mới; Gắn chặt việc đẩy mạnh tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới theo kế hoạch số 763/KH-HĐTĐKT ngày 31/03/2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc(22/6/1946-22/6/2018); Tất cả các hoạt động của huyện Gia Lộc đều thể hiện một quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.  

         Có thể nói: Vào thời điểm tháng 5 này, cùng với sinh hoạt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong các nhà trường, đoàn thanh niên đã và đang cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tất cả đều bùi ngùi xúc động về cuộc đời giản dị của Bác:

         Bác Hồ, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước.

        Tháng 6 năm 1911, Người đi ra nước ngoài, suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đây, Người đã nhận rõ, đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

        Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) Bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam .

       Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản.

      Năm 1921, tại Pháp, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, nhằm tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Người viết nhiều bài đăng trên các báo“Người cùng khổ”; “Đời sống thợ thuyền”, … Đặc biệt, Người viết tác phẩm“Bản án chế độ thực dân Pháp” lên án mạnh mẽ chế độ thực dân, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân các nước thuộc địa. Tất cả các bài viết của Người đều được bí mật chuyển về nước và lưu truyền trong mọi tầng lớp nhân dân.

      Ngày 30/6/1923, Người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước Lênin vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân (10/1923), Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được cử làm cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng thời là Ủy viên Đoàn chủ tịch Quốc tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc được giao theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước Châu Á .

       Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về trong nước, đồng thời mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

       Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hồng Kông), Người triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến năm 1940, Người tham gia công tác của Quốc tế Cộng sản ở nước ngoài, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chỉ đạo đúng đắn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

      Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941 Người về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

       Thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Sam Cao, thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

       Tháng 8 năm 1945, Người cùng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

       Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.

       Ngày 9/1/1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lần đầu tiên trong cả nước. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa Miền Bắc đi lên CNXH, là hậu phương lớn của miền Nam.   

      Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

      Ngày 2/9/1969, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu Người đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút, hưởng thọ 79 tuổi.

      Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử.Thực hiện Di chúc của Người, toàn dân Việt Nam đă đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Pari ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Mùa xuân năm 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện được mong ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng lại đất nước ta ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập Đảng Mác- Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm,liêm, chính, chí công, vô tư, vô cùng khiêm tốn, giản dị. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

      Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Giáo dục – Văn hóa – Khoa học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là“Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất”

        Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

       Kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 năm nay, cũng là dịp để mỗi người Việt nam chúng ta càng ghi lòng tạc dạ và khắc sâu những lời căn dặn của Người trong bản Di chúc thiêng liêng mà Bác đã để lại cho toàn đảng, toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục noi gương và học tập tư tưởng đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; NQTW 4-khóa XII về”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Thực hiện có hiệu quả các NQTW 5; NQTW 6 và NQTW 7-khóa XII sớm đi vào cuộc sống; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2018. Đó là những bông hoa tươi đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta./.

                                              

                                                        Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc (15/01/2019)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019 (14/01/2019)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND huyện khóa XIX. (08/11/2018)
- Xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. (23/10/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)  (23/10/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp!(02/05/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp (02/05/2018)
- Đảng bộ xã Liên Hồng(Gia Lộc) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (10/4/1948-10/4/2018)(11/04/2018)
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, tặng quà gia đình chính sách và mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại huyện Gia Lộc(10/04/2018)
- Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Hoàng Diệu (03/04/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 142
Hôm nay 255
Tháng này: 21,729
Tất cả: 487,604
THƯ VIỆN ẢNH