PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP,GIAI ĐOẠN 2015- 2020
(Trích Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020)

      I.  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

         Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng huyện Gia Lộc giàu mạnh, văn minh.
      Tập trung huy động mọi nguồn lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng để phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, hiệu quả. Nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản và hàng hóa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên thị trường. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất và lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất và lao động trong ngành nông nghiệp.
      Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo công bằng xã hội. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát huy nhân tố con người; tạo lập được đội ngũ lao động có chất lượng cao, có trình độ tiếp thu công nghệ hiện đại, có đủ phẩm chất, năng lực sáng tạo. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Coi văn hoá là nền tảng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc...Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp....

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 0,1%/năm.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng bình quân 13,1%/năm; trong đó giá trị sản xuất CN, TTCN tăng 13,2%/năm; giá trị sản xuất XDCB tăng 13,1%/năm.

3. Giá trị dịch vụ tăng bình quân 10,6%/năm.

4. Cơ cấu kinh tế nông thôn (giá hiện hành): Nông nghiệp, thủy sản - Công nghiệp, TTCN, XDCB - Dịch vụ năm 2020 là: 19,2% - 47,7% - 33,1%.

5. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp (giá hiện hành): Trồng trọt- Chăn nuôi, thủy sản- Dịch vụ nông nghiệp năm 2020 là: 42,9% - 51,2% - 5,9%.

6. Giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 318 triệu đồng/ha.

7. Thu ngân sách huyện hàng năm tăng bình quân 10% trở lên.

8. Tỷ lệ huy động các cháu trong độ tuổi ra mẫu giáo đạt 98,5%, trong đó, các cháu 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, bổ túc THPT đạt 75%. Xây dựng 16 trường đạt chuẩn Quốc gia (đến năm 2020, toàn huyện có 57 trường đạt chuẩn Quốc gia).

9. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn dưới 10%.

10. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,05%. Tỷ suất sinh hàng năm giảm 0,2%o.

11. Số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế: 23 xã, thị trấn

12. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 1,0% trở lên.

13. Năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82% dân số.

14. 100% làng, khu dân cư có nhà văn hoá đạt tiêu chuẩn quy định; 90%  trở lên làng, khu dân cư được công nhận làng, khu dân cư văn hoá; 87% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

15. Năm 2020, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt 85%; rác thải nông thôn được thu gom, xử lý đạt 75%; chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.

16. Hằng năm, có trên 75% số làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

17. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

18. Hằng năm, có từ 75% trở lên chính quyền cơ sở đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên.

20.  Đến năm 2020, có 63,6% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới (14 xã).

III. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

1- Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá, năng suất, chất lượng và thu nhập cao, chú trọng phát triển các mô hình vùng lúa chất lượng, vùng rau, hoa, quả được tổ chức sản xuất theo mô hình hiện đại, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, đồng thời, xây dựng các thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số nông sản có thế mạnh.

2- Huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là thu hút đầu tư để tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng thu hút đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và thu hút nhiều lao động. Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm TTCN truyền thống.

3- Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại.

4- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Phát triển kinh tế

1.1. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng, chất lượng, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) của Đảng về “Nông nghiêp, nông dân, nông thôn”. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu lại các ngành trong sản xuất nông nghiệp đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại như công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Huy động và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Gắn sản xuất với thị trường thông qua các mô hình liên kết, nhất là liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Tập trung xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có thế mạnh.

Duy trì diện tích và nâng cao giá trị trồng lúa, trồng cây rau màu. Lựa chọn, đưa nhanh vào sản xuất các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thích ứng tốt với thời tiết, sâu bệnh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chú trọng phát triển các vùng sản xuất lúa, vùng rau, hoa, quả chất lượng cao được tổ chức sản xuất theo mô hình nhà lưới, nhà kính. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển mô hình trang trại chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Duy trì ổn định và khai thác hiệu quả các diện tích nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng suất sản lượng và giá trị trên một đơn vị diện tích...Đổi mới, phát triển các HTX dịch vụ nông nghiệp phù hợp với điều kiện hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, ưu tiên đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng thiết yếu; tiếp tục dồn ô đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy vùng sản xuất; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

1.2. Phát triển công nghiệp, TTCN từng bước theo hướng hiện đại; tập trung đầu tư chiều sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; khuyến khích phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp của huyện đến năm 2020. Hoàn thiện quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng quy hoạch và hiệu quả sử dụng của các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp. Phối hợp xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Tạo quỹ đất, điều kiện và môi trường thuận lợi để thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp. Phối hợp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, làng nghề xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của huyện. Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao và thu hút nhiều lao động. Tiếp tục khôi phục các làng nghề, ngành nghề truyền thống; khuyến khích phát triển ngành nghề mới gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển bền vững. Khuyến khích đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hoá, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá trên thị trường. Tăng cường công tác thông tin, thị trường, tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết để tạo điều kiện cho các làng nghề mở rộng quy mô sản xuất, có thị trường ổn định...

 Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong chấp thuận đầu tư của các dự án, phát hiện những bất cập, sai sót trong dự án và điều chỉnh kịp thời, xác định rõ những sai phạm của các chủ dự án; kiên quyết xử lý những chủ dự án lợi dụng cơ chế, chính sách ưu đãi để vi phạm các qui định trong chấp thuận đầu tư.

1.3. Phát triển dịch vụ theo hướng đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân

Thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ. Tăng cường liên kết và khuyến khích các tổ chức, thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế dịch vụ trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, tín dụng, ngân hàng, thương mại điện tử...Quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ mới, trong đó chú trọng phát triển du lịch làng nghề. Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn và phát triển cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ. Đẩy mạnh chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để đảm bảo cơ sở vật chất cho các ngành dịch vụ phát triển. Tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết để mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình dịch vụ. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động dịch vụ, chợ và công tác quản lý chợ, chống mọi biểu hiện kinh doanh không lành mạnh như buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng cấm...Thường xuyên nâng cao chất lượng lao động ngành dịch vụ bằng các hình thức phù hợp như đào tạo, hướng dẫn, tự học...Quan tâm đào tạo cán bộ quản lý và tiếp thị ngành dịch vụ, áp dụng công nghệ tiên tiến, tăng cường trang thiết bị hiện đại, từng bước đưa tin học vào kinh doanh dịch vụ.

Tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp các chợ trung tâm; đầu tư quy hoạch, nâng cấp các chợ nông thôn ở một số xã để tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm, lưu thông hàng hoá, giao dịch kinh tế giữa các vùng, các địa phương.

1.4. Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đầu tư có trọng điểm, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư. Khuyến khích các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đa dạng các hình thức đầu tư nhằm khai thác vốn từ quỹ đất, các nguồn vốn của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh....

Tiếp tục thi công các hạng mục công trình thuộc dự án Đền Quát, Trung tâm Dạy nghề huyện tiến tới sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề. Xây dựng mới Đền Liệt sĩ huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Hoàn thiện hệ thống giao thông theo tiêu chuẩn nhựa hóa, bê tông hóa, chú trọng đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn lực kinh tế địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc các xã theo tiêu chí nông thôn mới.

1.5. Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên đất theo quy hoạch, kế hoạch. Định kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho việc phân bổ, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Đẩy nhanh việc xử lý đất xen kẹp, dôi dư trong các khu dân cư...

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường. Chú trọng quy hoạch và quản lý môi trường khu vực nông thôn, làng nghề, trang trại chăn nuôi tập trung; xây dựng bãi chôn lấp rác; xử lý nước thải, rác thải công nghiệp nguy hại và chất thải y tế. Đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khuyến khích lựa chọn và ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường. Phát huy hiệu quả các dự án nước sạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

1.6. Thực hiện tốt công tác  tài chính, tín dụng, ngân hàng

Thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước và các quy định về quản lý thu, chi tài chính, phấn đấu hằng năm thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao từ 10% trở lên. Khai thác triệt để các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, có giải pháp tích cực để phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu. Khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ quĩ đất. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế tối đa nợ đọng thuế phát sinh. Quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật ngân sách ở các địa phương, đơn vị. Xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý tài chính...

Tăng cường đổi mới các hoạt động tài chính, tín dụng ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

2. Phát triển văn hoá, xã hội

2.1. Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục mũi nhọn; phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ số lượng, nâng cao về chất lượng. Đổi mới phương pháp dạy học, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học theo hướng hiện đại hoá gắn với xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới...

Tập trung chỉ đạo mở rộng các hình thức đào tạo nghề, truyền nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc đổi mới. Chú trọng hướng nghiệp, tư vấn hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh dịch vụ xuất khẩu lao động.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công. Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

2.2. Phát triển và nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động y tế, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Triển khai hiệu quả các “Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế”. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đủ số lượng, vừa có chuyên môn cao, vừa có y đức tốt. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình kết hợp với biện pháp hành chính để giảm tỷ suất sinh, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.3. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao

Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở", xây dựng xã văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng. Duy trì và phát huy các loại hình văn hoá truyền thống. Tăng cường quản lý di tích văn hoá và các hoạt động dịch vụ văn hoá. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt quy ước thôn, khu dân cư. Thực hiện lành mạnh hóa việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng và hoạt động thể thao trong các nhà trường, duy trì tốt thể thao có thành tích cao... Làm tốt công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá- thể thao. Quan tâm đúng mức công tác quy hoạch và từng bước xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, TDTT. Đa dạng hoá các chương trình và nâng cao chất lượng phát thanh, truyền thanh...

2.4. Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững

Đổi mới hoạt động khoa học - công nghệ theo hướng hiệu quả; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng...Tăng dần tỷ lệ đầu tư gắn với đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học - công nghệ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm vào sản xuất và đời sống xã hội...

 3. Công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách tư pháp

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Làng an toàn, cơ quan đơn vị an toàn về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng các tổ tự quản về an ninh trật tự.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chăm lo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương...

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp công dân. Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban tiếp công dân. Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự.

Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác thi hành án.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Thượng
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Xuyên
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 28
Hôm nay 303
Tháng này: 61,481
Tất cả: 815,104
THƯ VIỆN ẢNH