CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2023 của UBND huyện trình HĐND huyện
BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022
Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021
BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2022
Quyết định ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
12
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 196
Hôm nay 3,728
Tháng này: 541,013
Tất cả: 4,843,537
THƯ VIỆN ẢNH