TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
chế độ nghỉ phép chưa hết thì nhận quyết định nghỉ hưu
chế độ nghỉ phép chưa hết thì nhận quyết định nghỉ hưu
nghỉ phep năm của giáo viên phổ thông trường công lập
chế độ nghỉ phép hằng năm của giáo viên trường công lập.
Tìm kiếm tài liệu